994/2014. NVB határozat - K. Gy. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
994/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság K. Gy. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad, megállapítja a jogszabálysértés tényét.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. április 6-án kifogást nyújtott be, melyben előadta, Magyarország Londoni Nagykövetségén kívánt szavazni, azonban nem tudta szavazatát leadni. Állítása szerint korábban kérte a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételt. A felvételről szóló értesítőt beadványához csatolta. Kérte az eset kivizsgálását, mivel álláspontja szerint ezáltal alapvető állampolgári jogát korlátozták.
 
 
II.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 270. §-a alapján az a választópolgár, aki tudja igazolni a személyazonosságát, és szerepel az adott külképviseleti névjegyzéken, jogosult szavazni az adott külképviseleten.
A Nemzeti Választási Bizottság a Nemzeti Választási Rendszerben (NVR) szereplő adatok vizsgálata alapján megállapítja, hogy beadványozó szerepel Magyarország Londoni Nagykövetségének külképviseleti névjegyzékén. Ezen okból 2014. április 6-án jogosult lett volna szavazatát leadni. A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a külképviseleti választási iroda jogszabálysértő módon nem tette lehetővé beadványozó részére szavazata leadását.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontján, 270. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 9.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke