99/2019. NVB határozat - a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek által az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választására megbízott megfigyelők nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

99/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség (székhely: 1062 Budapest, Lendvay utca 28.) és a Kereszténydemokrata Néppárt (székhely: 1141 Budapest, Bazsarózsa utca 69.) jelölő szervezetek által az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választására megbízott megfigyelők nyilvántartásba vételének tárgyában – 15 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt által az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választására bejelentett

1.   Bencze Gábort,

2.   Dr. Hirsch Tamást,

3.   Dr. Kerényi Gézát,

4.   Dr. Kovács Kristófot és

5.   Nagy Dániel Viktort

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelőként nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. május 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[1]    A Ve. 20. § (1) bekezdése, a 27. § (3) és a 245. § (2) bekezdése alapján  a Nemzeti Választási Bizottság hét tagját és három póttagját a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés az előző Nemzeti Választási Bizottság választott tagjai megbízatásának lejártát megelőző kilencven napon belül választja kilenc évre. Az Európai Parlament tagjai választásának kitűzését követően a Nemzeti Választási Bizottság további egy-egy tagját a listát állító jelölő szervezetek bízzák meg. A Nemzeti Választási Bizottságba tag megbízására jogosult jelölő szervezet a Nemzeti Választási Iroda mellé legfeljebb öt megfigyelőt bízhat meg a szavazási iratok ellenőrzése és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére.

[2]    Fenti jogszabályi rendelkezések alapján a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt, mint a Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett listát állító jelölő szervezet a Ve. 245. § (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozva 2019. május 2-án 5 fő megfigyelőt bízott meg a Nemzeti Választási Iroda mellé a szavazási iratok ellenőrzése és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére. Ezt követően, 2019. május 7-én a jelölő szervezetek képviselője Fülöp Iza helyett, Nagy Dániel Viktort jelentette be megfigyelőként.

[3]    A Ve. 245. § (3) bekezdése alapján megfigyelő csak a központi névjegyzékben szereplő, a választási bizottság elnöke előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel esküt vagy fogadalmat tett választópolgár lehet. A megfigyelőre egyebekben az 5. § (3) bekezdésének, (4) bekezdés a), b) és d) pontjának, valamint (5) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.

[4]    A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy Bencze Gábornak, Dr. Hirsch Tamásnak, Dr. Kerényi Gézának, Dr. Kovács Kristófnak és Nagy Dániel Viktornak a Ve. 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelőként történő bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a központi névjegyzék adatai alapján a bejelentett személyek rendelkeznek választójoggal, így nyilvántartásba vételüknek törvényi akadálya nincsen.

[5]    A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[6]    A határozat a Ve. 5. § (3) bekezdésén, a (4) bekezdés a), b) és d) pontján és az (5) bekezdésén, a 20. § (1) bekezdésén, a 27. § 3) bekezdésén, a 245. § (2) és (3) bekezdésén, a 331. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. május 7.

                                                                                                            

                                                                                                 Dr. Rádi Péter

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke