989/2018. NVB határozat - az Országos Lengyel Önkormányzatban megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

989/2018. számú határozata

                                                                                                                                                  

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Lengyel Önkormányzatban (1102 Budapest, Állomás utca 10.) megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 7 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Lengyel Önkormányzatban megüresedett mandátumot a Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület (1051 Budapest, Nádor u. 34.) listájának 14. sorszám alatti helyén szereplő Právics Mónika részére kiadja.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. június 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

  1. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés e) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, ha arról a nemzetiségi önkormányzati képviselő lemond. E rendelkezéssel összefüggésben a 102. § (4) bekezdés és a (6) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy a képviselő a közgyűléshez intézett írásbeli nyilatkozatával is lemondhat, amelyet a közgyűlés elnökének ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a közgyűlés következő ülésén ismertetni kell. A képviselő megbízatása a lemondás bejelentésének vagy az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg. A 102. § (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának lemondással történő megszűnése esetén a közgyűlés határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését.
  2. Dr. Rónayné Sleba Ewa Maria a Nemzeti Választási Bizottság 1429/2014. számú határozatával szerzett mandátumot az Országos Lengyel Önkormányzatban (a továbbiakban: Önkormányzat) a Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület listájáról. Az Önkormányzat hivatalvezetője a Nektv. 102. § (2) bekezdés b) pontja alapján postai úton tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy Dr. Rónayné Sleba Ewa Maria az Önkormányzatban betöltött elnöki tisztségéről és ezzel egyidejűleg képviselői mandátumáról 2018. május 7-én írásban lemondott.
  3. Az Önkormányzat a Nektv. 102. § (2) bekezdése alapján, 2018. május 19-i ülésén meghozott 62/2018. (V.19.) és 76/2018. (V.19.) számú határozataiban az elnöki tisztség, valamint a képviselői megbízatás megszűnését 2018. május 7-ével állapította meg. Az Önkormányzat tájékoztatása és a becsatolt nyilatkozat alapján Dr. Rónayné Sleba Ewa Maria a megjelölt közgyűlési határozatokat 2018. május 19-én átvette.
  4. A Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium 2018. június 6-án kelt, a Nemzeti Választási Irodához elektronikus úton 2018. június 8-án megküldött tájékoztatása szerint az Önkormányzat fenti határozata ellen nem került jogorvoslati kérelem benyújtásra, így az jogerőre emelkedett, ezért a mandátum kiadható.
  5. A Nektv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.
  6. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
  7. A listát állító jelölő szervezet, a Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület elnöke a Nektv. 68. § (2) bekezdése alapján, a Ve.-ben meghatározott határidőben, 2018. május 23-án kelt levelében a lemondott képviselő helyére a lista 14. sorszám alatti helyén szereplő Právics Mónikát jelölte, ezért a Nemzeti Választási Bizottság a mandátumot Právics Mónika részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Nektv. 68. § (2) bekezdésén, a 102. §-án, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. június 11.

 

 

 

                                                                                          Prof. Dr. Patyi András

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke