988/2014. NVB határozat - P. R. R. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
988/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság P. R. R. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. április 6-án kifogást nyújtott be, melyben előadta, hogy 2014. március 25-én ügyfélkapun keresztül kérte névjegyzékbe vételét külföldön élő magyar állampolgárként, hogy részt vehessen az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán. Beadványozó előadta továbbá, hogy a névjegyzékbe vételről visszaigazolást nem kapott. Beadványozó április 6-án, az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán a Londoni Nagykövetségen szavazni kívánt, azonban visszautasították, mivel nem szerepelt a külképviseleti névjegyzékben.
 
II.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 212. § (2) bekezdése rögzíti a kifogás kötelező tartalmi elemeit, mely szerint a kifogásnak tartalmaznia kell többek között a jogszabálysértés megjelölését és a jogszabálysértés bizonyítékait.
A Ve. 215. §-a szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogás formai vizsgálata alapján megállapítja, hogy abban a beadványozó jogszabálysértést, illetve annak bizonyítékát nem jelöli meg.
Fent rögzített indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a Ve. 110. §-a és a 259. § (1) bekezdése szerint külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet kizárólag központi névjegyzékben szereplő, magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár nyújthat be. A Nemzeti Választási Bizottság a Nemzeti Választási Rendszerben (NVR) szereplő adatok vizsgálata eredményeképpen megállapítja, hogy beadványozó a központi névjegyzékben nem szerepel, így a külképviseleti névjegyzékbe-vételi kérelme ezen okból elutasításra került.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § c) pontja alapján - mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 176. §-án, a 177. § (1) bekezdés b) pontján, a 212. § (2) bekezdés a) és b) pontján, 215. § c) pontján, 259. §-án, 270. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 9.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke