987/2014. NVB határozat - K. B. J. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
987/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság K. B. J. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. április 6-án kifogást nyújtott be, melyben előadta, hogy négy alkalommal kérte névjegyzékbe vételét. A névjegyzékbe-vételi kérelemnek negyedik alkalommal helyt adtak, mégis mikor megjelent a Londoni Nagykövetségen szavazás céljából, azt az információt kapta, hogy a névjegyzékben nem szerepel. Beadványozó megjegyzi, hogymagyarországi lakcímét januárban, a névjegyzékbe-vételi kérelem benyújtását megelőzően megszüntette. Fentiek alapján beadványozó álláspontja szerint „a Nemzeti Választási Iroda a választáson való részvételét alkotmányos joga ellenére elutasította.”
 
II.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 212. § (2) bekezdése rögzíti a kifogás kötelező tartalmi elemeit, mely szerint a kifogásnak tartalmaznia kell többek között a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, valamint – magányszemély által benyújtott kifogás esetén – tartalmaznia kell a kérelmező lakcímét és – ha az a lakcímtől eltér – postai értesítési címét.
A Ve. 215. §-a szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogás formai vizsgálata alapján megállapítja, hogy abban a beadványozó jogszabálysértést, illetve annak bizonyítékát nem jelöli meg. A Bizottság megállapítja továbbá, hogy a jogorvoslati kérelem lakcímet nem, kizárólag postai értesítési címet tartalmaz.
Fent rögzített indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a Nemzeti Választási Rendszerben (NVR) szereplő adatok vizsgálata eredményeképpen megállapítható, hogy beadványozó a külképviseleti névjegyzékbe felvételre került, azonban 2014. március 26-án lakcím adat változás miatt a központi, illetve a külképviseleti névjegyzékből törlésre került. A beadványozó – magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárként – az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán kizárólag a Ve. 84. § (1) bekezdése alapján történő névjegyzékbe-vételt követően, levél útján, a Ve. 274-281. §-ában meghatározott módon lett volna jogosult szavazni.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § c) pontja alapján - mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 84. §-án, a 177. § (1) bekezdés b) pontján, 212. § (2) bekezdés a), b) és c) pontján, a 215. § c) pontján, 270. §-án,274-281. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 9.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke