986/2014. NVB határozat - Sz. Sz. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
986/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Sz. Sz. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. április 6-án kifogást nyújtott be, melyben előadta, hogy 2014. március 27-én on-line felületen kérte névjegyzékbe vételét külföldön élő, magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárként, hogy részt vehessen az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán. Beadványozó előadta továbbá, hogy a névjegyzékbe vételről visszaigazoló e-mail nem kapott, a jászberényi választási iroda munkatársa regisztrációjának hiányát április 4-én megerősítette. Beadványozó kéri megfelelő szavazólap rendelkezésre bocsátását annak érdekében, hogy választójogával élni tudjon.
 
II.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 212. § (2) bekezdése rögzíti a kifogás kötelező tartalmi elemeit, mely szerint a kifogásnak tartalmaznia kell többek között a jogszabálysértés megjelölését és a jogszabálysértés bizonyítékait.
A Ve. 215. §-a szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogás formai vizsgálata alapján megállapítja, hogy abban a beadványozó jogszabálysértést, illetve annak bizonyítékát nem jelöli meg.
Fent rögzített indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a Ve. 270. §-a szerint az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán nem jogosult külképviseleten szavazni az, aki nem szerepel a külképviseleti névjegyzékben. A Nemzeti Választási Bizottság a Nemzeti Választási Rendszerből (NVR) – a Ve. 43. § (4) bekezdése szerint hivatalból – beszerzett adatok alapján megállapítja, hogy beadványozó a központi névjegyzék helyett a lakcíme szerinti szavazókörben lett volna jogosult szavazni. A hivatkozott, külképviseleti névjegyzékbe történő felvételre irányuló kérelemre vonatkozó adat nem található az NVR-ben, ezért nem bizonyított, hogy az benyújtásra került volna.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § c) pontja alapján - mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 43. § (4) bekezdésén, 176. §-án, 177. § (1) bekezdés b) pontján, a 212. § (2) bekezdés a) és b) pontján, a 215. § c) pontján, 270. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 9.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke