985/2014. NVB határozat - dr. H. Gy. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
985/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság dr. H. Gy. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 47/2014. (IV. 3.) számú határozatát megváltoztatja és a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. március 31-én kifogást nyújtott be az OEVB-hez, melyben az „Miskolci Napló” című kiadvány 2014. február 15-e és 2014. március 22-e között megjelent 6 számának egyes tartalmi elemeit kifogásolta. Előadta, hogy a sérelmezett lapszámokban Sebestyén László, a Fidesz-KDNP jelöltjeként összesen 35 helyen jelenik meg cikkekben vagy fényképeken. Beadványozó szerint a kiadványok címlapjai is a Fidesz-KDNP reklámjának, plakátjainak szín és formavilágával egyeznek meg, azon a jelölő szervezet szlogenjei köszönnek vissza. Álláspontja szerint mindez a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjait sértik. Hivatkozott továbbá a Kúria két határozatára és arra, hogy az önkormányzati lap mindezzel súlyosan csorbítja a választások tisztaságát. Kéri a jogsértés megállapítását és azt, hogy a jogsértőt tiltsa el a választási bizottság a jogsértéstől.
Az OEVB a 2014. április 3-án kelt 47/2014. (IV. 3.) számú határozatával a kifogást elutasította. Az OEVB megállapította, hogy Sebestyén László a „Miskolci Napló” című kiadványban a térség országgyűlési képviselőjeként és nem képviselő-jelöltként, nyilvános közszereplései folytán jelent meg, tekintettel arra a tényre, hogy jelenleg ezt a tisztséget tölti be. Több esetben pedig a választókerület valamennyi képviselőjelöltje között került megemlítésre Sebestyén László neve. Az OEVB a kifogást tevő által idézett Kúriai döntésekkel kapcsolatban megállapította, hogy azok tényállása jogilag releváns pontokban eltértek, így nem látta indokoltak az azokban foglalt érvelésre való hivatkozást. Az OEVB a Kúria Kvk.IV.37.359/2014/2. számú végzését idézve megállapította, hogy önmagában pártokra vonatkoztatható jelzés nélkül, csupán színezés nem hozza összefüggésbe a kommunikációs tartalmat a választási jelölő szervezettel, illetve a Fidesz-KDNP választási jelöltjével. Az OEVB nem találta megalapozottnak a kifogástevő azon érvelését, hogy a megjelölt cikkek alkalmasak arra, hogy helyi szinten megbontsák a jelölő szervezetek vagy jelöltek között esélyegyenlőséget. Megállapította továbbá, hogy a megjelent cikkek egyikében sem lelhető fel pártra utaló jelzés, tartalom és a kiadvány változatos színháttérrel jelenik meg.
II.
Fellebbező 2014. április 6-án fellebbezést nyújtott be, melyben kérte a határozat megváltoztatását, mivel álláspontja szerint az első fokú bizottság hiányosan tárta fel a tényállást és nem megalapozott döntést hozott. Előadta, hogy a jelölt bármilyen formában való megjelenése megvalósítja a választói akarat befolyásolását és irreleváns az a tény, hogy az újságban szerepel-e jelölő szervezet megnevezése. Fellebbező leszögezte, hogy az újságban a Sebestyén László képviselői illetve képviselő-jelölti mivolta nyilvánvalóan összemosódik. Álláspontja szerint a „Miskolci Napló” egy kampánykiadvány, melyben Sebestyén László a választókerülethez egyáltalán nem kötődő cikkekben is megjelenik, míg más jelölteket nem mutatnak be. Új bizonyítékként csatolta a kiadvány 2014. március 29-i és 2014. április 5-i számának egyes oldalait, melyen álláspontja szerint a Fidesz-KDNP reklámjának, plakátjainak, szín és formavilágával megegyezően a szlogenek köszönnek vissza.
III.
A Ve. 209. § (1) bekezdése alapján a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. A Ve. 10. § (1) bekezdése szerint az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők. A Ve. 215. §-a szerint „A kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha (…) elkésett”.
A Nemzeti Választási Bizottság az üggyel összefüggő iratanyag alapján megállapította, hogy a kifogásban szereplő „Miskolci Napló” című kiadványai közül a legkésőbbi, a 2014. március 22-én megjelent újsággal kapcsolatos jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje is 2014. március 25-én 16 órakor járt le. A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a kifogást tevő jogorvoslati kérelmét 2014. március 31-én nyújtotta be, így elkésettség okán a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak lett volna helye.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyezte továbbá, hogy a fellebbezés mellékletében új bizonyítékként becsatolt lapszámokkal szemben – a fent megjelölt Ve. szabályok alapján – legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított három napon belül van törvényi lehetőség jogorvoslatra.
 
Fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság – a fellebbezéstől eltérő indokok alapján – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 47/2014. (IV. 03.) számú határozatát – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára – megváltoztatta.
IV.
A határozat a Ve. 10. § (1) bekezdésén, a 209. § (1) bekezdésén, a 215. §-án, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 9.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke