984/2014. NVB határozat - É. J. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
984/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság É. J. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. április 6-án kifogást nyújtott be a Budapesti 16. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (továbbiakban: OEVB), melyben előadta, hogy 2014. április 6-án 10 óra 2 perckor az alábbi SMS üzenet érkezett telefonjára: „A baloldal országosan mozgósít. Ne hagyjuk magunkat! Menjünk el szavazni: csak a Fidesz!” Állítása szerint telefonszáma a szolgáltatónál titkosítva van, azt nem adta ki sosem, senkinek kampány, illetve egyéb célra. Ezen okból visszaélés történt személyes adataival, mert azt valaki hozzájárulása nélkül kiadta harmadik személy részére, ami sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és e) pontját.
Az OEVB álláspontja szerint a kifogás elbírálása nem tartozik a hatáskörébe, ezért a Ve. 213. § (1) bekezdése alapján annak a Nemzeti Választási Bizottsághoz történő áttételéről rendelkezett.
II.
A Ve. 14. § (1) bekezdése szerint a választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint ebből adódóan a választási bizottságok kizárólag olyan ügyekben járhatnak el, illetve kötelesek eljárni, amelyek a Ve. hatálya alá tartozó választásokhoz kapcsolódnak, azaz választási ügynek minősülnek.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint jelen ügy - mivel beadványozó kifogása a Ve. alapelvi rendelkezéseire történő hivatkozása ellenére tartalmilag nem a választási eljárásra irányadó szabályok megsértésének vizsgálatára irányul, hanem személyes adatai kezelésére vonatkozó szabályok megsértését vélelmezi – nem minősül választási ügynek. Beadványozó által megnevezett jogszabálysértés esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény(Infotv.) 52. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogosult eljárni. A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy jelen esetben a Ve. rendelkezései nem állapítanak meg hatáskört sem számára, sem más választási bizottság számára, ezért a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy azt a tényt, hogy beadványozó mobiltelefonszáma letiltásra került-e, beadványozó és a mobilszolgáltató között megkötött szerződés tartalmazza. Beadványozó ezen állításának bizonyítására a fent említett szolgáltatási szerződést nem csatolta, ahogy más bizonyítékot sem bocsátott rendelkezésre a jogszabálysértés megtörténte és a jogszabálysértő személye tekintetében. Mindemellett beadványozó elmulasztotta a konkrét jogszabálysértés megjelölését is. Mivel a kifogás nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogszabálysértés megjelölését, valamint a b) pontjában foglalt jogszabálysértés bizonyítékait, ezért ezen okokból is a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.
Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § c) és d) pontja alapján - mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat, valamint ha annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
 
III.
A határozat a Ve. 14. § (1) bekezdésén, 212. § (2) bekezdésén, 215. § c) és d) pontján, az Infotv. 52. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 9.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke