983/2014. NVB határozat - a Magyar Szocialista Pártot képviselő dr. Czeglédy Csaba ügyvéd által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
983/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Szocialista Pártot képviselő dr. Czeglédy Csaba ügyvéd (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Vas Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 40/2014. (IV. 6.) Vas 01. OEVB számú határozatát helyben hagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
Magánszemély 2014. április 6-án kifogást nyújtott be a Vas Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt alapelvek megsértése miatt. Kifogásában előadta, hogy a Savaria Fórum 24. évfolyam 12. számában, 2014. április 5-én az MSZP fizetett politikai hirdetést tett közzé, mely az alábbi valótlan tartalmú tényállítást tartalmazza: „(Hende) Pápára vitte a szombathelyi kereskedelmi repülőteret”. A kifogástevő előadta, hogy Szombathelyen nincs és nem is volt kereskedelmi repülőtér és Pápán sincs kereskedelmi repülőtér. Mindezek alapján álláspontja szerint az idézett tényállítás valótlan és alkalmas a választópolgárok megtévesztésére. Ez a cselekmény álláspontja szerint megalapozza a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt alapelvek sérelmét. Mindezek alapján kérte, hogy az OEVB állapítsa meg a jogsértés tényét, tiltsa el a jogsértőt a további jogsértéstől és szabjon ki bírságot.
Az OEVB 40/2014. (IV. 6.) számú határozatával a kifogásnak részben helyt adott, megállapította a jogszabálysértés tényét, az MSZP-t, mint jogsértőt eltiltotta a további jogsértéstől, azonban a bírság kiszabására vonatkozó kérelmét a kifogástevőnek elutasította.
Az OEVB megállapította, hogy a kifogástevő által hivatkozott idézete a politikai hirdetésnek tényállítás. Az első fokú szerv rögzítette, hogy Szombathelyen nem volt kereskedelmi repülőtér és jelenleg Pápán sincs. „Ebből következően nem lehetett elvinni a nem létező kereskedelmi repülőteret.”
Az beadványozó az OEVB határozata ellen 2014. április 7-én 15 óra 57 perckor fellebbezést nyújtott be.
Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy az OEVB a tényállást nem teljes körűen állapította meg, így téves jogi következtetésre jutott. A beadványozó előadta, hogy attól, hogy a sérelmezett hirdetésben az MSZP betűszó került feltüntetésre, abból még nem következik, hogy azt a Magyar Szocialista Párt rendelte volna meg a hetilap kiadójától. A fellebbező beadványában rögzítette „Kijelentem, hogy a Savaria Fórum szerkesztőségétől, valamint kiadójától a Magyar Szocialista Párt nem rendelt hirdetést, így a Magyar Szocialista Párt elmarasztalása jogsértő. Álláspontja szerint a kifogástevőnek bizonyítania kellett volna, hogy a hirdetést a Magyar Szocialista Párt rendelte meg, vélelemre pedig nem lehet alapozni senki elmarasztalását a választási eljárásban, így az első fokú döntés jogsértő.
Rögzítette továbbá, hogy a kifogástevő nem bizonyította és nem támasztotta alá azon állítását, hogy valótlan lenne az a kijelentés, hogy Hende Csaba Pápára vitte a szombathelyi kereskedelmi repülőteret. Előadta, hogy Szombathelyen a köznyelvben a Szombathely térségében tervezett légi logisztikai és kereskedelmi övezet szinonimájaként használják a szombathelyi kereskedelmi reptér kifejezést. Álláspontja szerint Hende Csabának köze van ahhoz, hogy Pápán a katonai repülőteret fejlesztik civil repülőtérré, és ahhoz is, hogy ez a fejlesztés nem Szombathelyen vagy Szombathely térségében történik, a Kormány tagjaként ugyanis maga is részt vett a döntés meghozatalában, a közvélemény előtt kommunikálta a fejlesztést. A fellebbező szerint a kifogás által sérelmezett mondat egy szubjektív következtetés, így véleménynek minősíthető. Mindezek alapján az OEVB határozatának megváltoztatását és a kifogás elutasítását kérte. Fellebbezéséhez újságcikkek másolatait csatolta a beadványában foglaltak bizonyítására.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos.
A Ve. 43. § (4) bekezdése szerint a választási bizottság vagy a választási iroda által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyar Szocialista Párt, mint az országgyűlési képviselők 2014. évi választási eljárásában jelölő szervezetként részt vett pártnak a választási eljárásban használt rövidített neve, melyet a Nemzeti Választási Iroda által vezetett közhiteles nyilvántartás is tartalmazz, MSZP.
Mindezek alapján a Bizottság álláspontja szerint az MSZP rövidített név feltüntetése a kifogásolt politikai hirdetésen egyértelmű utalás arra, hogy annak megrendelője, ezen rövidített nevet a választási eljárásban használó jelölő szervezet, így annak bizonyítása a Ve. 43. § (4) bekezdése szerint külön bizonyítást nem igényel.
A Bizottság hivatkozik a Kúria Kvk. III.37.451/2014/2. számú végzésében foglalt jogi érvelésre és rögzíti a fellebbező által a jogorvoslati kéreleméhez csatolt, internetes tartalmakat rögzítő dokumentumok kapcsán, hogy a választási jogorvoslat körében nem feladata a jogorvoslati kérelmeket elbíráló szerveknek, hogy a mögöttes jogügyletek tényleges mibenlétét, lefolyását, konkrét valóságtartalmát kivizsgálja, és egy választási jogorvoslat elbírálása során e tekintetben is teljes körűen tisztázza a tényállást. Ezt az eljárás sommás jellege nem is teszi lehetővé, a jogorvoslati eljárás során annak sem jogszabályi, sem időbeli feltételei nem adottak. Mindezek alapján a beadványozó által a fellebbezéshez csatolt dokumentumok valóságtartalmának – hírértékükön túli – értékelése, összevetése és vizsgálata nem képezhette a jelen eljárás tárgyát.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az OEVB helytállóan állapította meg a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján a tényállást és abból megfelelő jogi következtetést vont le.
Az OEVB helyesen minősítette a kifogásolt politikai hirdetés azon kijelentését, hogy Hende Csaba Pápára vitte a szombathelyi repülőteret tényállításnak, és a kifogástevő, valamint a helyben ismert tények alapján helytállóan állapította meg, hogy az nem felel meg a valóságnak, így az alkalmas a választópolgárok megtévesztésére, és a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt alapelvi sérelem megvalósítására.
Tekintettel arra, hogy a kifogás a politikai hirdetés egyetlen kijelentésének jogsértő voltára irányult, a Nemzeti Választási Bizottság osztja az OEVB azon álláspontját is, mely szerint a jogsértés súlya nem indokolja bírság kiszabását, mely alapján a kifogástevő erre vonatkozó kérelmét nem találta megalapozottnak.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján a fellebbezést elutasította és az OEVB határozatának helyben hagyásáról döntött.
II.
A határozat a Ve. 43. §-án, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 9.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke