982/2014. NVB határozat - dr. Nagy Rusztem, Csongrád Város jegyzője által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
982/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a dr. Nagy Rusztem, Csongrád Város jegyzője (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Csongrád Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 38/2014. (IV. 06.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
2014. április 6-án 16 óra 33 perckor dr. Nagy Rusztem, Csongrád Város jegyzője elektronikus úton továbbította a csongrádi 3. számú szavazókör szavazatszámláló bizottsága delegált tagja, Major Csaba kifogását dr. Sztantics Csaba, Szentes jegyzője és Csongrád Megye 03. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási irodájának vezetője (a továbbiakban: OEVI vezető) részére. A beadványban rögzítésre került, hogy Csenki Mihály, a Seres Mária Szövetségesei jelölő szervezet jelöltje megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 143. §-ában foglalt rendelkezést. A beadvány szerint „a szavazókör kerítését matricák fedik, továbbá a bejáratnál található két fára plakátot helyeztek el”. Az e-mail szerint a delegált tag bejelentését a jegyzőkönyvvezető rögzítette és telefonon továbbította a csongrádi helyi választási iroda felé. Csongrád Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága (a továbbiakban: OEVB) a kifogást 38/2014. (IV. 06.) számú határozatában érdemi vizsgálat nélkül utasította el, beadványozóként Major Csabát nevezte meg.
2014. április 6-án 18 óra 46 perckor a beadványozó ismételten elektronikus levelet küldött az OEVI vezetője részére, melyben rögzítette, hogy megkapták az OEVB 38/2014. számú határozatát és mivel az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás oka a bejelentő személyi azonosító jelének és a lakcímének hiánya volt, ezért „a bejelentést szeretnénk azzal kiegészíteni hogy a bejelentő a helyszínen a jegyzőkönyvvezetőnek ezeket az adatokat megadta, azok a bejelentés továbbításáról szóló e-mail-ből maradtak ki”. Az e-mailben a beadványozó feltüntette Major Csaba fentiekben hivatkozott adatait. A beadványozó kérte az OEVB határozatának felülvizsgálatát. Ezen elektronikus levéllel kapcsolatban az OEVB 40/2014. (IV. 08.) számú döntésében úgy foglalt állást, hogy azt a 38/2014. (IV. 06.) számú határozata elleni fellebbezésének tekinti és felkérte a helyi választási irodát, hogy azt az elbírálás érdekében továbbítsa a Nemzeti Választási Bizottság részére.
II.
A beadványozó által benyújtott fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.
A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell annak jogalapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét és - ha a lakcímétől eltér - postai értesítési címét, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozónak, az OEVB 38/2014. (IV. 06.) határozata ellen benyújtott fellebbezése nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdése szerinti adatokat, illetve jogsértésre való hivatkozást sem tartalmaz. A Ve. 231. § d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött.
A Nemzeti Választási Bizottság a szavazás napján történő autóbuszos személyszállítás egyes kérdéseiről szóló 3/2014. NVB iránymutatás indokolásában rögzítette, hogy „a választási irodák feladatait a Ve. 75. § (1) bekezdésének rendelkezései, valamint egyéb, választásra irányadó jogszabályok határozzák meg. A választási irodák illetékességi területükön csak a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátására jogosultak.” A Bizottság az előzőek alapján megjegyzi, hogy súlyosan aggályosnak tartja azt, hogy a helyi választási iroda vezetője, mint a választások előkészítéséért és lebonyolításáért felelős szakmai vezető a számára jogszabályokban rögzített feladat- és hatáskörét túllépve más személyek jogorvoslati kérelmét továbbítja az illetékes választási szervek felé. A Ve. 212. § (1) bekezdése egyértelműen rögzíti, hogy a kifogást írásban kell előterjeszteni és azt a kifogástevőnek kell benyújtania az illetékes választási szerv részére. Sem a helyi választási iroda vezetőjének, sem a szavazás napján, a szavazás törvényes lebonyolítását segítő jegyzőkönyvezetőnek nem feladata a szavazatszámláló bizottsági tagok jogorvoslati kérelmének rögzítése és továbbítása a helyi választási iroda felé. A pártatlanság törvényi követelményének mond ellent és a választások tisztaságának megóvása alapelv sérelmét veti fel az a magatartás, ha a helyi választási iroda vezetője valamely jelölő szervezet megbízott tagjának jogorvoslati kérelmét gyakorlatilag sajátjaként kezeli, azt kiegészíti és az azzal összefüggésben hozott OEVB döntés felülvizsgálatát kezdeményezi. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint joggal várható el a választási irodát vezető köztisztviselőtől, mind a választásokra irányadó jogszabályok, köztük a Ve. XII. fejezetének a jogorvoslati kérelmekről rendelkező részének pontos ismerete, mind a pártatlan magatartás tanúsítása. Ezzel ellentétes magatartás a választópolgároknak a választási szervek szakmai és törvényes előírásoknak megfelelő munkájába vetett hitét veszélyeztetheti és a választási szervek munkája irányába megnyilvánuló közbizalom csorbulását eredményezheti.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti továbbá, hogy a fellebbezés felterjesztésére vonatkozó rendelkezést a Ve. 226. §-a rögzíti. E jogszabályhely szerint a fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz. A Ve. tehát a választási iroda feladatkörébe utalja az első fokú döntés elleni jogorvoslat felterjesztésének kötelezettségét, konkrét határidőt szabva hozzá, azt a beérkezés napján kell továbbítani. A Ve. 226. §-ának rendelkezésével szemben az OEVB a fellebbezés 2014. április 6-i benyújtását követő második napon, 2014. április 8-án a Ve. által nem definiált határozati formában döntött a beadványozó kérelme fellebbezésként történő minősítéséről és azt csak 2014. április 8-án, 16 óra 14 perckor továbbította az ügyben eljárni illetékes Nemzeti Választási Bizottság felé, annak a beadvány elbírálására rendelkezésre álló törvényes határidejét egy napra redukálva.
II.
A határozat a Ve. 212. § (1) bekezdésén, a 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdésén, a 231. § d) pontján, a 226. §-án, a 3/2014. NVB iránymutatáson a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 9.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke