981/2014. NVB határozat - K-D. L. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
981/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság K-D. L. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. április 6-án jogorvoslati kérelmet terjesztett elő, melyben előadta, hogy az ATV Zrt. médiaszolgáltató egy héten át, estéről estére csak a „Kormányváltók” néven ismert választási szövetséget és az LMP-t hívta meg. „Ráadásul a nézőket azzal a hazugsággal vezette félre, hogy a műsorban való részvételt más pártok képviselői nem vállalták.”Beadványában megjelölt két videofelvételt, valamint hivatkozik arra, hogy a Seres Mária Szövetségesei jelölő szervezet írásbeli nyilatkozata alapján az ATV Zrt. nem tett számára javaslatot a műsorban való szereplésre, az erre vonatkozó elektronikus levelezést mellékletként csatolta. Beadványozó hivatkozik arra, hogy a médiaszolgáltató a kifogásolt műsorszámaival sérti a tájékozódáshoz való jogát. Fentiek szerint beadványozó arra kéri a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy szabjon ki bírságot az ATV Zrt. médiaszolgáltató számára.
II.
A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas az alábbiak szerint.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 212. § (2) bekezdése szabályozza a kifogás kötelező tartalmi elemeit, mely szerint a kifogásnak többek között tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, valamint a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát.
A Ve. 215. §-a szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a jogorvoslati kérelem formai vizsgálata alapján megállapítja, hogy nem tartalmazza a jogszabálysértés, valamint a beadványozó személyi azonosítójának megjelölését, ennél fogva érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § c) pontjában foglalt jogkörében eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
III.
A határozat a Ve. 212. § a) és d) pontján, a 215. § c) pontján, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 9.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke