980/2014. NVB határozat - dr. Nyírán Gergely független országgyűlési képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
980/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság dr. Nyírán Gergely független országgyűlési képviselőjelölt (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Komárom-Esztergom Megye 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 31/2014. (IV. 4.) számú határozatát megváltoztatja és a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Kifogást tevő 2014. április 3-án jogorvoslati kérelmet terjesztett elő, melyben előadta, hogy dr. Nyírán Gergely szórólapja hátoldalán névaláírása mellett jogosulatlanul, a Gyermelyi Holding Zrt. jóváhagyása nélkül szerepelteti annak nevét és emblémáját, ezzel azt sugallva, hogy a társaság támogatását élvezi. Mindezek alapján kérte a jogsértés megállapítását, valamint a jogsértés megszüntetését, a név és embléma eltávolíttatását.
A Komárom-Esztergom Megye 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 31/2014. (IV. 4.) számú határozatában a kifogásnak helyt adott az alábbi indok mellett. Az OEVB a társaság képviselőjének nyilatkozata alapján megállapította, hogy a nevezett képviselőjelölt nem rendelkezik jogosultsággal a Gyermelyi Holding Zrt. emblémájának használatára. Fentiek alapján dr. Nyírán Gergely független országgyűlési képviselőjelöltet felhívta az embléma szórólapról való eltávolítására, valamint a jogosulatlanul használt emblémát tartalmazó szórólapok megsemmisítésére. A jogsértőt továbbá 101.500 Ft. bírsággal sújtotta.
Beadványozó 2014. április 4-én a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújtott be az OEVB 31/2014. (IV. 4.) számú határozata ellen. Kérelmező álláspontja szerint az OEVB határozatában nem nevezi meg, hogy a jelölt a választásra irányadó mely jogszabályt, illetve a választás mely alapelvét sértette meg. Mindezek alapján kérte a határozat megváltoztatását, a kifogás elutasítását.
A Nemzeti Választási Bizottság 961/2014. számú határozatában a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mivel az nem tartalmazta a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
II.
Beadványozó 2014. április 7-én, törvényes határidőn belül ismételten fellebbezést nyújtott be az OEVB 31/2014. (IV. 4.) számú határozatával szemben, melyben előadja, hogy az OEVB határozata nem tartalmazza, hogy mely választásra irányadó jogszabályt, illetve a választás mely alapelvét sértette meg. Beadványozó hivatkozik továbbá arra a – Nemzeti Választási Bizottság 961/2014. számú határozatában megállapított – tényre, hogy az elsőfokú eljárás során a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, mivel az nem tartalmazza a Ve. által meghatározott kötelező tartalmi elemeket. Mindezek alapján beadványozó kérte a határozat megváltoztatását, a kifogás elutasítását.
III.
A fellebbezés alapos.
 
A Ve. 212. § (2) bekezdése szabályozza a kifogás kötelező tartalmi elemeit, mely szerint a kifogásnak többek között tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, továbbá jogi személy esetén a kifogás benyújtójának székhelyét, illetve jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
  
A Ve. 215. §-a szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogás formai vizsgálata alapján megállapította, hogy az nem tartalmazta a jogszabálysértés, valamint a beadványozó székhelyének, illetve nyilvántartásba-vételi számának megjelölését. A kifogást tevő nem jelölte meg a jogszabálysértés észlelésének időpontját, így a beadvány nem tartalmaz bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy annak benyújtója a Ve. 209. §-ában meghatározott határidőn belül nyújtotta be kérelmét.
 
Mindezek alapján a kifogás érdemi vizsgálatra nem volt alkalmas.
 
Fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság az OEVB 31/2014. (IV. 4.) számú határozatát – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára – megváltoztatta.
IV.
A határozat a Ve. a 212. § (2) bekezdés a), b), c) és d) pontján, 215. §-án, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 9.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke