979/2014. NVB határozat - Jaksa-Ladányi Emma országgyűlési egyéni választókerületi képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
979/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Jaksa-Ladányi Emma országgyűlési egyéni választókerületi képviselőjelölt (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megye 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 48/2014. (IV.4.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Póka László országgyűlési képviselőjelölt (a továbbiakban: kifogást tevő) 2014. április 2-án jogorvoslati kérelmet terjesztett elő Pest Megye 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságánál (a továbbiakban: OEVB), melyben előadta, hogy a Lehet Más A Politika (a továbbiakban: LMP) jelölő szervezet jelöltjét, Jaksa-Ladányi Emmát népszerűsítő plakátokat oly módon helyezték el, hogy az Összefogás Párt plakátjait, kb. 50 különböző helyen részben vagy teljesen lefedték. Kifogásában hivatkozott a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. § (7) bekezdésére, valamint a választási alapelvek megsértésére. Kifogást tevő bizonyítékként 32 db fényképet csatolt beadványához. Fentiek alapján kérelmezte Jaksa-Ladányi Emma jelölt kizárását a 2014. árpilis 6-án tartandó országgyűlési képviselők választásáról, illetve – amennyiben ez nem lehetséges – a nevezett jelöltre, valamint az LMP jelölő szervezetre leadott szavazatok vagy azok jelentős részének jóváírását Póka László képviselőjelölt, illetve az Összefogás Párt javára. Kérelmezte továbbá 5.000.000 Ft bírság kiszabását Jaksa-Ladányi Emma jelölt és az LMP jelölő szervezet számára.
Pest Megye 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 48/2014. (IV.4.) számú határozatában a kifogásnak helyt adott és megállapította, hogy a Szigetszentmiklós Rákóczi Ferenc út, Fő tér, Petőfi Sándor utca, Csepeli út, Bajcsy Zsilinszky utca mentén, az Összefogás Párt plakátját lefedő módon történő plakátkihelyezéssel megsértették a Ve. 144. § (7) bekezdését az alábbi indokok mellett.
A mellékelt 32 db fénykép alapján az OEVB megállapította, hogy a kifogásolt plakátok a plakáttartó állvánnyal úgy lettek kihelyezve, hogy fedik, illetve eltakarják az Összefogás Párt által kihelyezett plakátokat, esetenként el is távolították azokat. A kérelmező bírság megállapítására irányuló kérelme tekintetében az OEVB megállapította, hogy a kifogásban nem nyújtottak be bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy Jaksa-Ladányi Emma jelölt és az LMP jelölő szervezet érdekében kihelyezett plakátokat ki helyezte ki, ezáltal a jogsértő személye nem állapítható meg. Az OEVB rögzítette továbbá, hogy jelölt kiesésére csak a Ve.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén van mód és a Ve. nem rendelkezik a jelölt kizárásról.
II.
Beadványozó 2014. április 6-án a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújtott be az OEVB 48/2014. (IV.4.) számú határozatával szemben. Beadványozó álláspontja szerint a hivatkozott határozatban foglaltak sértik a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség alapelvét, mert indokolatlanul biztosít elsőbbséget az Összefogás Párt plakátjának az LMP plakátjával szemben, ugyanis az OEVB nem vizsgálta, hogy melyik plakát kihelyezésére került sor előbb. Fentiek szerint beadványozó kéri a határozat megváltoztatását.
III.
A fellebbezés nem alapos.
A Ve. 144. § (1) bekezdése alapján választási eljárásban „plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.” A Nemzeti Választási Bizottság a mellékelt fényképfelvételek alapján megállapítja, hogy a kifogásolt plakátok – azok tartalma alapján – választási plakátnak minősülnek, ennél fogva azok kihelyezésére a Ve. 144. §-ában foglalt rendelkezések irányadók.
A Ve. 144. § (7) bekezdése alapján a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az elsőfokon eljárt bizottság helytállóan állapította meg a tényállást, mely szerint a kifogásban megjelölt plakátok úgy lettek kihelyezve, hogy fedik, illetve eltakarják az Összefogás Párt jelölő szervezet plakátjait.
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogásolt plakátok nem a választási eljárásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kerültek kihelyezésre, ezáltal sérült a Ve. 144. § (7) bekezdése.
A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértő személyének megállapítását illetően osztja az elsőfokon eljárt bizottság azon álláspontját, mely szerint arra vonatkozóan a kifogást tevő nem szolgáltatott elegendő bizonyítékot, így a jogsértés tényét dr. Jaksa-Ladányi Emma országgyűlési egyéni választókerületi képviselőjelölt és az LMP jelölő szervezet vonatkozásában nem tartja bizonyítottnak.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
IV.
A határozat a Ve. 144. §-án, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 9.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke