978/2014. NVB határozat - a H. M. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
978/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a H. M. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Bács-Kiskun Megye 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 44/2014. (IV. 4.) OEVB határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. április 3-án kifogást nyújtott be Bács-Kiskun Megye 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) arra való hivatkozással, hogy több hírportálon, így többek között a www.baja.hu oldalon 2014. március 31-én, illetve a HÍRTV internetes oldalán tudósítás jelent meg a FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség választási kampányáról, melyben Orbán Viktor miniszterelnöktől és a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség jelölő szervezet elnökétől az alábbi kijelentések hangzottak el:
„Míg a baloldal 2010 előtt elvett egyhavi nyugdíjat, a mostani kormány visszaadta.” illetve „Emlékezzenek rá, ők elvettek egyhavi nyugdíjat, mi azt visszaadtuk”. A kifogástevő álláspontja szerint az idézett kijelentések valótlan tényállítások, mivel a most lezáruló választási ciklusban nem született az azt megelőző kormányzat által a 13. havi nyugdíj elvételét korrigáló döntés illetve intézkedés. A kifogástevő szerint a nagy nyilvánosság előtt tett és széleskörűen terjesztett valótlan tényállítás alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére. A kifogástevő szerint a hivatkozott kijelentésekkel sérültek a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt alapelvek és kérte, hogy az OEVB Orbán Viktort és a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetséget tiltsa el a további jogsértéstől.
A kifogástevő beadványához 2014. április 4-én F. R. magánszemély tett kiegészítést, melyben hivatkozik arra, hogy a 2010-ben alakult Kormány számos kompenzáló intézkedést tett, amivel a kormányzat a 2009-ben megszüntetett 13. havi nyugdíj kiesését igyekezett pótolni.
Az OEVB a kifogást 44/2014. (IV. 4.) OEVB határozatával elutasította és megállapította, hogy Magyarország Miniszterelnökének a kifogástevő által hivatkozott kijelentései általánosságban utalnak egyhavi nyugdíj elvételéről, azt nem konkretizálja illetve szűkíti le a 2009-ben meghozott, a 13. havi nyugdíj megszüntetésével kapcsolatos döntésre, éppen ezért a „mi azt visszaadtuk” fordulat is általánosságban jelöl egyhavi nyugdíj mértékű összeget. Az OEVB álláspontja szerint a rendelkezésére álló adatokból nem volt megállapítható, hogy a Miniszterelnök által tett nyilatkozat valótlan tényállítást fogalmaz meg, önmagában az, hogy a kifogástevő hogyan értelmezte a „mi azt visszaadtuk” fordulatot, a jogsértés megállapítására alkalmatlan.
II.
Az OEVB határozata ellen a beadványozó törvényes határidőn belül fellebbezéssel élt, továbbra is fenntartotta kifogásában foglaltakat és rögzítette, hogy a most lezáruló választási ciklusban sem született az egyhavi nyugdíj elvételét teljes egészében az érintetteknek visszaadó döntés, így álláspontja szerint a kifogásában idézett állítások valótlan tényállítások. Mindezek alapján kérte az első fokú döntés megváltoztatását.
III.
A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az OEVB helytállóan tárta fel a kifogással kapcsolatos tényállást és abból megfelelő jogi következtetéseket vont le.
A Ve. 141. §-a értelmében kampánytevékenységnek minősül a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából. A választási kampány során a választási eljárásban jelölő szervezetként részt vevő pártok és jelöltjeik a választópolgári támogatásért folytatott versengés keretében véleményezik egymás tevékenységét illetve értékelik saját tevékenységüket, eddig elért eredményeiket kommunikálják a választópolgárok felé, adott esetben összehasonlítják egymás tevékenységét. A választási kampány során a Kúria és jogelődje a Legfelsőbb Bíróság, valamint a Nemzeti Választási Bizottság illetve az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a választási kampány során a jelölő szervezetek és jelöltek kommunikációja, essen az akár a negatív kampány keretébe, figyelemmel Magyarország Alaptörvénye IX. cikkében foglalt, a véleménynyilvánítás szabadságára, csak akkor nem egyeztethető össze a jog tételes rendelkezéseivel, ha az való tények elferdítésére, a választópolgárok tudatos megtévesztésére irányul, vagy ha észlelhető, hogy a jelölő szervezet tevékenysége a formális jogkövetés látszatát keltve valójában a kampánytevékenység folytatására való jogban rejlő tartalom kihasználására irányul.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a beadványozó által sérelmezett, Magyarország Miniszterelnökétől és a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös jelöltjétől származó kijelentés nem irányul való tény elferdítésére. Köztudomású tény, hogy 2009-ben a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6/A. §-át, mely a 13. havi nyugdíjra való jogosultságról rendelkezett a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2009. évi XL. törvény 2009. július 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezte, megszűntetve ezzel a nyugellátás ezen formáját. A 2010. évben megalakult kormány számos olyan intézkedést foganatosított, mely a társadalom széles rétegeit érintve, hatással volt a 2009. évi törvénymódosítás okán a 13. havi nyugdíjat elvesztő választópolgárokra is (rezsicsökkentés, éves nyugdíjemelések). Mindezen kormányintézkedések a Kormány kommunikációja által a választópolgárok számára széles körben ismert. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a választási kampány során egyetlen jelölttől és jelölő szervezettől sem elvárható magatartás, hogy a kampány során tett, akár az előző kormányok intézkedéseit bíráló kijelentéseit, akár saját tevékenységük, eredményeik értékelését tartalmazó megnyilvánulásaikat matematikai számításokkal támasszák alá. A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozva a fent kifejtett álláspontra, megállapítja, hogy nem találta megalapozottnak a fellebbezésben foglaltak alapján sem, hogy a beadványozó által hivatkozott kijelentések tényszerűen ellentmondanák a valóságnak, azok általánosan megfogalmazott, való, közismert tényeken alapuló kijelentéseket tartalmaznak, így a fellebbezés elutasítása mellett az OEVB határozatának helyben hagyásáról döntött.
Fenti indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
II.
A határozat a Ve. 141. §-án, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 7.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke