977/2014. NVB határozat - a R. P. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
977/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a R. P. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Bács-Kiskun Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 37/2014. (IV. 03.) BKM 01. sz. OEVB határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
Dr. Salacz László, a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös egyéni jelöltje 2014. április 2-án kifogást nyújtott be a Bács-Kiskun Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt alapelvek megsértésére való hivatkozással. Kifogásában előadta, hogy 2014. április 1-jén postaládájában a „Kecskeméti Lopok” újságot találta, melynek negyedik oldalának negyedik hasábján álláspontja szerint vele szemben valótlan tartalmú kijelentések jelentek meg. E valótlan tartalmú tények közlése megítélése szerint alkalmas a választói akarat negatív befolyásolására, őt mint képviselőt is hátrányosan érinti, ezért kérte, hogy az OEVB állapítsa meg a jogsértés tényét és tiltsa el a kiadványt kiadó és szerkesztő Societas Kecskemétet a további jogsértéstől.
Az OEVB 37/2014. (IV. 03.) BKM 01. sz. OEVB határozatában a kifogásnak helyt adott, megállapította, hogy a Kecskeméti Lopok kiadványt kiadó és szerkesztő Societas Kecskemét a képviselőjelöltről közölt valótlan tartalmú állításokkal megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt alapelveket és eltiltotta a további jogsértéstől. Az OEVB megállapította, hogy a kifogásolt kiadvány dr. Salacz Lászlóról olyan ténymegállapításokat tartalmaz, melyek többszörösen eltérnek a valóságtól.
II.
Az OEVB határozata ellen a beadványozó törvényes határidőn belül fellebbezéssel élt, arra való hivatkozással, hogy az OEVB megsértette a Ve. 218. §-át, mert nem értékelte teljes egészében a Nemzeti Választási Bizottság 746/2014. számú határozatát, melyben álláspontja szerint a Bizottság dr. Salacz László vonatkozásában is kimondta a jogsértést. Mindezek alapján kérte az első fokú döntés megváltoztatását.
III.
A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a kifogás tárgyát képező kiadvány negyedik oldala negyedik hasábja a fellebbező által is hivatkozott, a Bizottság 746/2014. számú határozatával kapcsolatban fogalmaz meg állításokat. A Bizottság rögzíti, hogy e jogerős, jogorvoslati kérelemmel nem támadott döntésében a választási kampány szabályainak megsértését kizárólag a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vonatkozásában állapította meg, a határozat nem tartalmaz arra vonatkozó rendelkezést, hogy dr. Salacz László az adott ügy kapcsán jogsértést követett el, illetve hogy a Bizottság, mint jogsértőt eltiltotta volna a további jogsértéstől. Mindezek alapján a Kecskeméti Lopok kiadvány negyedik oldalán ezen ügyről szóló „Folyamatosan TÖRVÉNYTELENÜL KAMPÁNYOL” kezdetű részben szereplő egyes állítások, többek között mely szerint „ELTILTOTTÁK A TOVÁBBI JOGSÉRTÉSTŐL Salaczot” nem felel meg a valóságnak, az a konkrét tények elferdítésének minősül. A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy határozata a Ve. 49. § (2) bekezdésében foglalt törvényi kötelezettség alapján a választások hivatalos oldalán meghozatala napján, 2014. március 13-án közzétételre került, az széles körben elérhető bárki számára, így az újság szerkesztői számára is biztosítva volt az ügy pontos tényállása megismerésének lehetősége.
A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozik továbbá a Kúria Kvk.III.37.380/2014/3. számú végzésében foglaltakra, melyben a Kúria rögzítette „a szórólap a képviselőjelölt nevével összekapcsolt ténymegállapításai a választópolgárok valóságtól eltérő tájékoztatásának minősülnek, ez által a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvi követelményébe ütköznek”.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Kecskeméti Lopok kiadvány negyedik oldalán a dr. Salacz László képviselőjelöltnek a 2014. március 4-én, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalban tartott sajtótájékoztatójával kapcsolatos jogorvoslati kérelmet elbíráló, a Nemzeti Választási Bizottság 746/2014. számú határozatában rögzítettek tényeket a valóságtól eltérően, a választópolgárok megtévesztésére alkalmas módon közölték, abból a jelöltre nézve olyan következtetést vontak le, mely számára hátrányos következményekkel jár, így a Bizottság megalapozottnak találta a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt alapelvek sérelmét és egyetértett a fellebbezéssel támadott OEVB határozatban kifejtett jogi érveléssel.
Fenti indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján a fellebbezés elutasításáról, és az OEVB határozatának helyben hagyásáról döntött.
II.
A határozat a Ve. 2. (1) bekezdés a) és e) pontján, 49. §-án, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 7.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke