976/2014. NVB határozat - dr. Baja Ferenc, a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt jelöltje által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
976/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a dr. Baja Ferenc, a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt jelöltje (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó kifogását 2014. április 6-án 10 óra 39 perckor nyújtotta be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt alapelvek megsértése miatt.
A Ve. 214. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság a benyújtott kifogásról legkésőbb a beérkezésétől - áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő beérkezésétől - számított harmadik napon dönt.
A Ve. 214. § (2) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság a választási kampány szabályainak az általános választás napján történt megsértésével kapcsolatos kifogásról legkésőbb a hozzá történő beérkezésétől számított ötödik napon dönt.
Tekintettel arra, hogy jelen kifogás bár 2014. április 6-án került benyújtásra, annak tárgya 2014. április 4-én és április 5-én közzétett cikkekkel kapcsolatos jogsértés, ezért a Nemzeti Választási Bizottságnak törvényi kötelezettsége alapján 2014. április 9-én 24.00 óráig kell döntenie a kifogásról.
A kifogástevő beadványában előadta, hogy a Miniszterelnökség Magyarország Kormánya hivatalos honlapján (www.kormany.hu) 2014. április 4-én 18 óra 18 perckor „Minden szavazatra szükség van” címmel beszámolót tett közzé a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek 2014. április 4-ei szegedi nagygyűléséről, majd 2014. április 5-én 17 óra 14 perckor „Fel, győzelemre!” címmel újabb írást tettek közzé, amely ugyanezen jelölő szervezetek debreceni nagygyűléséről adott tájékoztatást. A kifogástevő szerint a hivatkozott jelölő szervezetek választási gyűléseiről szóló részletes beszámoló közzététele a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek népszerűsítésére alkalmas kampánytevékenység, mely alapján a Miniszterelnökség kampánytevékenységet folytatott. A beadványozó hivatkozott a Kúria Kvk.I.37.394/2014/2. és a Kvk.III.37.359/2014/2. számú végzésében előadott jogi érvelésre és rögzítette, hogy a demokratikus jogállam alkotmányos elvének érvényre juttatása érdekében az állami közhatalmat megtestesítő központi államigazgatási szervek esetében követelmény, hogy tevékenységükkel ne avatkozzanak bele a jelölő szervezetek választási versengésébe. A leírtak alapján a beadványozó álláspontja szerint a Miniszterelnökség a FIDESZ-KDNP jelölő szervezeteket népszerűsítő kampánytevékenységével súlyosan megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között és a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét a hivatkozott írások Magyarország Kormánya hivatalos honlapján történő közzétételével. A leírtak alapján kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, tiltsa el a jogsértőt a további jogsértéstől és kötelezze a Miniszterelnökséget arra, hogy a www.kormany.hu oldalon a határozat rendelkező részét tegye közzé. Beadványához csatolta a kormany.hu oldal kinyomtatott változatát melyen a két sérelmezett írás látható.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Miniszterelnökség által működtetett www.kormany.hu oldal a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 203. § 60. pontja szerinti sajtótermék, amelynek tartalmáért a Miniszterelnökség szerkesztői felelősséget visel. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti.
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. Rend.) 10. § (2) bekezdés c) pontja szerint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár a miniszterelnöki döntésekkel kapcsolatos igazgatási feladatok ellátásáért való felelőssége körében felelős a kormányzati honlapok egységes szerkezetének és arculatának kialakításáért, fejlesztéséért, koordinálja ezek tartalmának a kialakítását.
A Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (I. 22.) ME utasításának (a továbbiakban: SZMSZ) 4. § (2) bekezdés e) pontja szerint a kormányszóvivői teendők ellátásáért felelős miniszterelnöki biztos, akinek tevékenységét a miniszterelnök közvetlenül irányítja, a kormany.hu oldal üzemeltetésével kapcsolatos feladat- és hatáskörében eljárva, irányítja a kormányzat egységes internetes megjelenését, a kormányzati egységes honlaprendszer kialakítását, illetve gondoskodik az összkormányzati portál egységes szerkezetének és arculatának kialakításáról, fejlesztéséről, szervezi és koordinálja a honlap tartalmának előállítását.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogással érintett weboldal, ahogyan azon feltüntetésre is került, a Magyar Kormány hivatalos információs honlapja, amely a kormányzat tevékenységéről tartalmaz aktuális híreket, beszámolókat. A kormányzat tevékenységéről szóló tájékoztató tevékenység része a Miniszterelnök tevékenységéről, beszédeiről, hivatalos programjairól való beszámolás, híradás. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint hivatkozva a Korm. rend. és az SZMSZ vonatkozó rendelkezésére, valamint a kormany.hu oldal fentiekben rögzített funkciójára, megállapítja, hogy a kifogással érintett cikkek közzététele nem minősül a Miniszterelnökség által folytatott kampánytevékenységnek, az a Korm. Rend. 10. § (2) bekezdés c) pontja és az SZMSZ szerinti, a kormányfő tevékenységéről szóló tájékoztatás, mely feladat ellátása jogszabályi kötelezettsége a Miniszterelnökséget vezető államtitkárnak illetve a kormányszóvivői teendők ellátásáért felelős miniszterelnöki biztosnak. Tekintettel arra, hogy a kormányt az országgyűlési képviselők választásán legtöbb mandátumot szerző pártok alakítanak, a kormánypártok illetve képviselőik a választási kampányidőszakban jelölő szervezetként is megjelennek, mindez azonban nem eredményezheti a kormany.hu honlap működtetésért felelős kormányzati szerv és azok tisztségviselői jogszabályon alapuló feladatellátása felfüggesztését, ellehetetlenülését.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 220. §-a alapján a kifogás elutasításáról döntött, tekintettel arra, hogy álláspontja szerint a Miniszterelnökség honlapján a kormányfő részvételével zajló eseményekről való tájékoztatás nem tekinthető kampánytevékenységnek, az a vonatkozó jogszabályokon alapuló feladatellátás keretében került közzétételre.
 
II.
A határozat a Ve. 220. §-án, a Korm. Rend. 10. § (2) bekezdés c) pontján, az SZMSZ 4. § (2) bekezdés e) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 7.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke