975/2018. NVB határozat - a Váradi Barna magánszemély ügyében eljárva, a székelyek honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezés aláírásgyűjtő íveinek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

975/2018. számú határozata

                                                                                                                                                  

A Nemzeti Választási Bizottság a Váradi Barna magánszemély (a továbbiakban: Szervező) ügyében eljárva, a székelyek honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezés aláírásgyűjtő íveinek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában – 4 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Szervező megsértette a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdését azzal, hogy „A magyarországi székelyek a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (a továbbiakban: nemzetiségi törvény) 148. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján bizonyságot kívánnak tenni arról, hogy megfelelnek a nemzetiségi törvényben foglaltaknak. Ezen oknál fogva alulírottak kijelentjük, hogy a székely nemzetiséghez tartozónak valljuk magunkat!” honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezés 1 darab aláírásgyűjtő ívét nem adta át a Nemzeti Választási Irodának 2018. február 28-án 16.00 óráig

E kötelezettség elmulasztása miatt a Nemzeti Választási Bizottság Szervezőt 1.000 Ft, azaz ezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000 - 01040391 - 00000000 – jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító számot: V172091258. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. május 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

 

I.

[Az aláírásgyűjtő ívek visszaszolgáltatására vonatkozó törvényi kötelezettség]

 

[1]          A Nemzeti Választási Bizottság 2017. július 25-én, 94/2017. számú határozatával hitelesítette Szervező „A magyarországi székelyek a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (a továbbiakban: nemzetiségi törvény) 148. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján bizonyságot kívánnak tenni arról, hogy megfelelnek a nemzetiségi törvényben foglaltaknak. Ezen oknál fogva alulírottak kijelentjük, hogy a székely nemzetiséghez tartozónak valljuk magunkat!” honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezését. A döntéssel szemben benyújtott jogorvoslati kérelem alapján a Kúria a Knk.VII.37.689/2017/2. számú végzésével a Nemzeti Választási Bizottság határozatát helybenhagyta.

[2]          A népszavazási kezdeményezésről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 14. § (1) bekezdése alapján Szervező a hitelesítő döntés jogerőre emelkedését követően, 2017. november 30-án 100 db, a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról szóló 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 1. melléklete szerinti aláírásgyűjtő ívet vett át a Nemzeti Választási Irodától.

[3]          Az Nsztv. 18. § (1) – (4) bekezdése alapján az országgyűlési képviselők általános választásának napját megelőző és azt követő negyvenedik nap között – jelen esetben 2018. február 27. és 2018. május 18. közötti időszakban – az aláírásgyűjtés szünetel. Szervező az Nsztv. rendelkezése értelmében az összes igényelt aláírásgyűjtő ívet 2018. február 28-án 16.00 óráig köteles volt a Nemzeti Választási Iroda számára átadni. E kötelezettség elmulasztása esetén a Nemzeti Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki, amelynek összege minden be nem nyújtott aláírásgyűjtő ív után ezer forint.

[4]          Szervező a rendelkezésre álló határidőt megelőzően, 2018. február 26-án 12 óra 30 perckor nyilatkozata szerint 99 darab ívet nyújtott be a Nemzeti Választási Irodához.

[5]          Az IM rendelet 3. §-a szerint a Nemzeti Választási Irodának ellenőriznie kell, hogy a szervező a rendelkezésére bocsátott összes aláírásgyűjtő ívet leadta-e. Ha a szervező nem adta le a rendelkezésére bocsátott összes aláírásgyűjtő ívet, ennek tényét és a hiányzó ívek számát jeleznie kell a Nemzeti Választási Bizottságnak.

[6]          A Nemzeti Választási Iroda az átvételt követően elvégezte az IM rendelet 3. §-a szerinti ellenőrzést és megállapította, hogy Szervező által átvett 100 darab aláírásgyűjtő ívből a törvényes határidőn belül 1 darabot nem adott át.

[7]          A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Szervező megsértette az Nsztv. 18. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségét azzal, hogy „A magyarországi székelyek a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (a továbbiakban: nemzetiségi törvény) 148. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján bizonyságot kívánnak tenni arról, hogy megfelelnek a nemzetiségi törvényben foglaltaknak. Ezen oknál fogva alulírottak kijelentjük, hogy a székely nemzetiséghez tartozónak valljuk magunkat!” honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezés kapcsán igényelt aláírásgyűjtő ívek közül, az ívek benyújtására rendelkezésre álló határidőig – 2018. február 28-án 16.00 óráig – 1 darab ívet nem adott át a Nemzeti Választási Irodának. Mivel az eljárás során a Nemzeti Választási Bizottságnak hivatalból kell eljárnia, és a mulasztás okainak mérlegelésére nincs lehetőség, Szervezőnek összesen 1.000 Ft bírságot kell megfizetnie.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[8]          A határozat az Nsztv. 1. § (1) bekezdésén, 14. § (1)-(3) bekezdésein, a 18. §-án, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 219. § (3) bekezdésén, az IM rendelet 3-4. §-ain és az 1-2. mellékletein, az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről szóló 9/2016. (VI. 28.) IM rendelet 8. §-án, a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 20/A. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 28. § (1) bekezdésén, a Ve. 222-225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2018. május 11.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke