974/2014. NVB határozat - H.-né Cs. J. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
974/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság H.-né Cs. J. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság Budapesti 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 78/2014. (IV. 06.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. április 6-án kifogást nyújtott be a Budapesti 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz, melyben előadta, hogy a szavazóhelyiségtől számított 150 m-en belül kettő FIDESZ tábla található. Ez álláspontja szerint befolyásolja szavazókat és ezáltal felrúgja a pártok közötti esélyegyenlőség elvét. Kérte a tábla eltávolítását, valamint a „választási csalás” kivizsgálását. Kifogásához állításának alátámasztására fényképfelvételt csatolt.
Az OEVB a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 215. § c) pontjára hivatkozva, mivel az nem tartalmazta beadványozó lakcímét és személyi azonosítóját.
II.
Beadványozó az OEVB határozata ellen 2014. április 6-án fellebbezést nyújtott be, amelyben megadta lakcímét és személyi azonosítóját.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezési kérelemnek tartalmaznia kell jogszabálysértésre történő hivatkozást mint a kérelem alapját. Beadványozó fellebbezése nem tartalmazza ezen kötelező tartalmi elemet, ezért a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a Ve. 212. § (2) bekezdés c) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell beadványozó lakcímét, d) pontja szerint személyi azonosítóját. Ezen adatok pótlására a másodfokú eljárás során nincs lehetőség.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján - mely szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdés c) és d) pontján, 224. § (3) bekezdésén, pontján, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 7.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke