973/2014. NVB határozat - N. L. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
973/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság N. L. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 49/2014. (IV. 3.) számú határozatát helyben hagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. március 31-én kifogást nyújtott be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § c) pontjában foglaltak megsértése miatt. Kifogásában előadta, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014 februárjában plakátkampányba kezdett „Közösen értük el” szlogennel, mely mind megjelenésében, mind időzítésével a FIDESZ jelöltjeinek kampányát erősíti, ezért az sérti az általa hivatkozott alapelvet. Előadta, hogy a Kúria Kvk.IV.37.360/2014/2. számú végzésében csak azoknál a plakátoknál állapította meg a fenti jogszabályhely megsértését, amelyek vizuálisan érintkeztek Petneházy Attila Fideszes jelölt plakátjaival. Petneházy Attila beadványozó postaládájába 2014. március 28-án behelyezett választási kiadványa egyértelműen bizonyítja, hogy az Önkormányzat és a Fideszes jelölt kampánya tartalmilag azonos, mivel mindegyik a „Közösen értük el” szlogent használja. A fentiek alapján kérte a jogszabálysértés tényének megállapítását és a jogszabálysértő eltiltását a további jogszabálysértéstől.
Az OEVB határozatával a kifogást elutasította a következőkre való hivatkozással. A Kúria beadványozó által is hivatkozott Kvk. IV.37.360/2014/2. számú végzésében megállapította, hogy sem önmagában a színhasználat, sem önmagában a „közösen értük el” felirat, sem önmagában az önkormányzat tevékenységét népszerűsítő jelleg törvényességi szempontból nem kifogásolható. Az Önkormányzat jogosult a saját tevékenységét, elért eredményeit a választópolgárok elé tárni. A fényképfelvételeken található plakátok önmagukban állnak, így azok az esélyegyenlőséget nem befolyásolják. A választási kiadvánnyal kapcsolatban az OEVB megállapította, hogy önmagában a „közösen értük el” szlogen nem valósítja meg a Ve. hivatkozott szakaszának megsértését, különös tekintettel arra, hogy a jelölt az Önkormányzat Közgyűlésének tagja, ezért részt vett az eredmények megvalósításában.
II.
Az OEVB határozata ellen a beadványozó fellebbezéssel élt, kérte az OEVB határozatának megváltoztatását. Fellebbezésében előadta, hogy az OEVB a tényállást nem helytállóan állapította meg. Álláspontja szerint az Önkormányzat és a Fideszes jelölt kampánya tartalmilag azonos, az OEVB a cselekményt nem a maga összességében vizsgálta. A Ve. hivatkozott alapelve sérül azáltal, hogy a politikai pártok mellett külsős szereplők is politikai tevékenységet végeznek. Megjegyezte továbbá, hogy az OEVB elmulasztotta a Ve. 43. §-a alapján megállapított, a tényállás feltárására irányuló kötelezettségét.
III.
A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az OEVB helytállóan állapította meg a kifogás elbírálásáról rendelkező határozatában a döntéshozatalhoz szükséges tényállást és megfelelően vonta le a rendelkezésére álló bizonyítékokból jogi következtetését.
A Nemzeti Választási Bizottság osztja továbbá az OEVB azon álláspontját, mely szerint nem állapítható meg, hogy Nyíregyháza Megye Jogú Város által közzétett plakátok az országgyűlési képviselők 2014. évi választásának választási eljárásában részt vevő valamely jelölt vagy jelölő szervezet esélyeit növelnék, sértve ezáltal a jelöltek vagy jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség alapelvét.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja – összhangban a Kúria KvK. IV.37.360/2014/2 számú végzésében foglaltakkal -, hogy adott esetben az önkormányzat hirdetései is kampánytevékenységnek minősülhetnek, amennyiben azok alkalmasak a választói akarat befolyásolására. Önmagában az azonos színhasználat és a megegyező szlogen használata nem jogszabályellenes. Az Önkormányzat tevékenysége kizárólag abban az esetben lenne jogszabálysértő, ha ez közvetlen befolyással bírna a jelölt hirdetéseire, ahogy az a Kúria fent megnevezett végzése által érintett esetben is történt, amikor is az Önkormányzat plakátja a jelölt plakátja mellett közvetlenül volt elhelyezve. Jelen esetben az Önkormányzat hirdetése – beadványozó által bizonyítottan - óriásplakátokon jelenik meg, a képviselőjelölt által terjesztett kiadvány pedig postaládákba került elhelyezésre, így az előbbi nem fejt ki közvetlen befolyást a képviselőjelölt kampányára, nem hat felerősítően a képviselőjelölt esélyeire, ezáltal nem sérül a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között választási alapelv.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a fellebbezés elutasításáról döntött és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
IV.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontján, 43. §-án, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a Kúria KvK. IV.37.360/2014/2 számú végzésében foglalt jogértelmezésen, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 7.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke