972/2014. NVB határozat - a dr. M. Z. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
972/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a dr. M. Z. magánszemély (a továbbiakban: beadványozók) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. április 6-án kifogást nyújtottak be a Csongrád Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB). Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 210. §-ában foglaltakra hivatkozva 2014. április 6. napján áttette a kifogást a Nemzeti Választási Bizottsághoz.
Beadványozó kifogásában előadta, hogy 2014. április 4-én a törvényben megadott módon és időben a Nemzeti Választás Iroda honlapján megpróbált átjelentkezni Budapestre, de a honlap többször lefagyott. Kifogásában érdeklődött arról, hogy a sajtóhírek szerint 25.000 átjelentkező választópolgár közül hányan nem tudták gyakorolni a választójogukat a honlap hibájából kifolyólag.
II.
Az Nemzeti Választási Bizottság a kifogással kapcsolatban az alábbiakat állapítja meg. A Ve. 212. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését és a jogszabálysértés bizonyítékait.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. kifogás kötelező tartalmi elemeként írja elő a jogszabálysértés megjelölését. A Ve. 215. § c) pontja szerint ennek hiánya esetén a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
A Nemzeti Választási Bizottság, ahogyan azt a 158/2014. és a 423/2014. számú határozataiban is rögzítette, jogorvoslati kérelem benyújtásakor a bizonyítási teher a kérelmezőt terheli. A Ve. kizárólag a média kampányban való részvételével kapcsolatos jogorvoslat esetén írja elő a választási bizottság számára a bizonyíték hivatalból történő beszerzését. A kifogást tevő beadványában nem jelölte meg, illetve ahhoz nem csatolt olyan bizonyítékot, mely igazolta volna a jogszabálysértés elkövetésének idejét.
A Ve. 215. §-a szerint a választási bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül utasítja el, ha nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.
Tekintettel arra, hogy a beadványozó kifogásában nem jelölt meg jogszabálysértést és a jogsértés bizonyítása érdekében nem csatolt bizonyítékot, azt a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § c) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.
II.
A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdésén, a 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 7.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke