971/2018. NVB határozat - a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarországért Párt által az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított közös pártlistán megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
971/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt (1073 Budapest, Erzsébet körút 40-42. fszt./I-1.) és a Párbeszéd Magyarországért Párt (1061 Budapest, Paulay Ede utca 50. II. emelet) által az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított közös pártlistán megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 17 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarországért Párt közös pártlistájának 6. sorszám alatti helyén megüresedett mandátumot dr. Harangozó Tamás Attila részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. május 7-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[1]          A Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 296. § (2) bekezdése alapján legkésőbb 2018. április 27-én állapítja meg a választás országos listás eredményét. A 2018. évi országgyűlési választások országos listás eredményét megállapító 964/2018. NVB határozat – a határidőben benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására tekintettel – 2018. május 3-án emelkedett jogerőre.

[2]          Gőgös Zoltán a Nemzeti Választási Bizottsághoz 2018. április 18-án eljuttatott nyilatkozatában arról tájékozatta a Bizottságot, hogy a közös listáról nem kíván mandátumot szerezni, valamint az országos listás mandátumát nem kívánja átvenni. Kérte a Bizottságot, hogy az országos listás mandátumok kiosztásakor hagyja figyelmen kívül személyét, mint az országos lista 6. helyén szereplő jelöltet.

[3]          A Nemzeti Választási Bizottság Gőgös Zoltán nyilatkozatát 2018. április 24-i ülésén megtárgyalta és a 203. számú jegyzőkönyvi döntésében megállapította, hogy a képviselőjelöltek a Ve. 137. §-a és a Nemzeti Választási Bizottságnak a szavazás megkezdésnek időpontja tárgyában hozott 4/2018. számú iránymutatása alapján a magyarországi szavazást megelőző napon – a 2018. évi országgyűlési képviselők választási eljárásában 2018. április 7-én – 11.00 óráig mondhatnak le jelöltségükről joghatályosan. A listán mandátumot szerző jelöltek az országos listás eredmény jogerőre emelkedésével válnak országgyűlési képviselővé. Ezért a megszerzett képviselői mandátumról a listás eredmény jogerőre emelkedését követően lehet lemondani. Fentiek alapján Gőgös Zoltán lemondó nyilatkozata a mandátumszerzés felfüggesztő feltétele mellett volt értelmezhető.

[4]          A Kúria a Kvk.I.37.552/2018/9. számú végzésében megerősítette a Bizottság 203. számú jegyzőkönyvi döntésében kifejtett álláspontját azáltal, hogy az alábbiakat rögzítette: „Gőgös Zoltán mandátuma tekintetében a Kúria nem lehetett tekintettel a korábbi „joggyakorlatra”, a Ve. 207/A. §-át kellett alkalmaznia. Eszerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet. (…) A Kúria megállapította továbbá, hogy (…) ha – a bírósági felülvizsgálati eljárások lezárultával – az NVB határozat jogerőre emelkedik, s ezt követően Gőgös Zoltán a kérelmezők közös országos listáján szerzett mandátumáról lemond, úgy a kérelmezők, mint jelölő szervezet gyakorolhatják a Ve. 207/A. §-ában foglalt jogukat”.”

[5]          A Nemzeti Választási Bizottság országos listás eredményt megállapító jogerős 964/2018. számú határozata, valamint az annak felülvizsgálata tárgyában 2018. május 3-án azonos tartalommal meghozott Kvk.V.37.548/2018/14., a Kvk.I.37.552/2018/9., és a Kvk.I.37.551/2018/9. számú végzések alapján Gőgös Zoltán, a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarországért Párt közös pártlistáján 6. sorszám alatt mandátumot szerzett, így a mandátumról lemondó nyilatkozata a listás eredmény jogerőre emelkedésének időpontjával – 2018. május 3-ával – hatályosult.

[6]          Az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés d) pontja alapján az országgyűlési képviselő megbízatása megszűnik lemondásával. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 20. § (1) bekezdése alapján, az országos listán mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - az országos listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a párt (közös pártlista esetén az érintett pártok) vagy az országos nemzetiségi önkormányzat által megnevezett, ennek hiányában az országos listán soron következő jelölt szerzi meg. A Ve. 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.

[7]          A pártlistát állító jelölő szervezetek törvényes képviselői, Tóbiás József pártigazgató és Karácsony Gergely Szilveszter társelnök a megüresedett képviselői mandátum betöltésére 2018. május 4-én, a pártlista 16. helyén szereplő dr. Harangozó Tamás Attilát jelentették be.

[8]          Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a jelölő szervezetnek az országgyűlési képviselők 2018. évi választásán állított pártlistáján megüresedett mandátum betöltésére vonatkozó bejelentése a Vjt. 20. § (1) bekezdésében és a Ve. 207/A. §-ában foglalt törvényes követelményeknek megfelel, ezért a megüresedett mandátumot dr. Harangozó Tamás Attila részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[9]          A határozat az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés d) pontján, a Vjt. 20. § (1) bekezdésén, a Ve. 137. §-án, 207/A. §-án, 243. §-án, a 296. § (2) bekezdésén valamint az NVB 203. számú jegyzőkönyvi döntésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. május 4.                                                                   

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke