971/2014. NVB határozat - L. K. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
971/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság L. K. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Kifogást tevő 2014. április 6-án jogorvoslati kérelmet terjesztett elő, melyben előadta, hogy Budapest 14. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) dr. Hrutka Zsolt – az MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP jelölőszervezetek által – delegált tagja megbízatásának megszűnését állapította meg az árpilis 2-án kelt 42/2014. OEVB határozatában, mivel a nevezett személy Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának képviselője, így Ve. 18. § (1) bekezdése szerint választási bizottság tagja nem lehet.
A hivatkozott jelölő szervezetek az összeférhetetlenség tényét észlelve az OEVB döntésének jogerőre emelkedését megelőzően, április 3-án dr. Hrutka Zsolt megbízatását visszavonták és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 36. §-a alapján Andó Miklós személyében új tagot bíztak meg.
Beadványozó álláspontja szerint április 6-ig határozathozatal, illetve eskütétel nem történt. Hivatkozik a Ve. 32. § (2) bekezdésére, mely szerint a választási bizottság a bejelentéstől számított 3 napon belül határozattal dönt a megbízás elfogadásáról vagy visszautasításáról, valamint a Ve. 37. § (1) bekezdésére, mely a polgármester előtti eskütételre 5 napot határoz meg. Beadványozó álláspontja szerint ezen határidőket Riz Levente polgármester és az OEVB visszaélésszerűen alkalmazza, mivel Andó Miklós nem vehetett részt az OEVB országgyűlési képviselők 2014. évi választásával kapcsolatos munkájában.
Fentiek alapján kifogást tevő kéri a Nemzeti Választási Bizottságtól a választás tisztaságának megóvása, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvek, illetve a Ve. 32. § (2) bekezdése sérelmének megállapítását és az OEVB, valamint Riz Levente polgármester további jogszabálysértéstől való eltiltását.
II.
A kifogás nem alapos.
A Ve. 34. §-a szerint a választási bizottság tagjának megbízatása megszűnik többek között a Ve. 18. §-a szerinti összeférhetetlenség esetén, mely tényt a választási bizottság határozattal állapítja meg. A Ve. 36. §-a alapján ha a választási bizottság megbízott tagjának megbízatása összeférhetetlenség megállapítása miatt megszűnt, helyébe a megbízó új tagot bízhat meg.
A Ve. 37. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság tagja a megválasztását vagy megbízását követő öt napon belül, a szavazatszámláló bizottság tagja és póttagja legkésőbb a szavazást megelőző második napon esküt vagy fogadalmat tesz.
Az OEVB – a Ve. 34. § (1) bekezdés b) pontjának, és ugyanezen szakasz (2) bekezdésének megfelelően – április 2-án 42/2014. OEVB határozatában megállapította a választási bizottság tagja megbízatásának megszűnését, mely határozat április 5-én emelkedett jogerőre. Új tag delegálása esetén az eskütételére vonatkozó határidő kizárólag a korábbi tag összeférhetetlenségét megállapító határozat jogerőre emelkedésétől, a jogorvoslati határidő elteltét követően nyílik meg. Mindezek alapján a Ve. 37. § (1) bekezdésében, az eskütételre meghatározott határidő április 10-én jár le. A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy ezen eljárási határidő elmulasztása esetén a választási eljárásról szóló törvény kizárólag főpolgármester előtti eskü vagy fogadalomtételt határoz meg, mint jogkövetkezményt.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a Ve. 32. § (2) bekezdésében meghatározott, a választási bizottsággal szemben fennálló határozathozatali kötelezettség kizárólag ugyanezen szakasz (1) bekezdésében leírtak esetén áll fenn, azaz amennyiben a jelölő szervezet által delegált tag megbízása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek.
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Budapest 14. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága, valamint Riz Levente polgármester a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően járt el a választási bizottság tagja megbízásának ügyében.
Fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság a kifogást – hivatkozva a Ve. 220. §-ára – elutasítja.
III.
A határozat a Ve. 18. §-án, 32. §-án, 34 §-án, 36. §-án, 37. §-án és 220. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 7.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke