970/2014. NVB határozat - dr. Dorosz Dávid által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
970/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság dr. Dorosz Dávid (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 53/2014. (IV. 06.) számú határozatát – a jelen határozatban foglalt indokolás mellett – helyben hagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Kifogást tevő 2014. április 6-án jogorvoslati kérelmet terjesztett elő, melyben előadta, hogy ismeretlenek április 6-án dr. Dorosz Dávidot népszerűsítő plakátot helyeztek el Érd, Fő utca 40-42. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan „alkotórészén”, az ereszcsatornán. Az épületben a választás napján szavazókör működött. Kifogást tevő hivatkozik a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. § (4) bekezdésének sérelmére, mivel álláspontja szerint vagyonkezelői engedély hiányában történt a plakát felhelyezése. Hivatkozik továbbá a szavazatszámláló bizottság FIDESZ által delegált tagjának nyilatkozatára, mely szerint a felirat reggel 5 óra 30 perckor még nem volt kint, ezért feltételezhető a „kampánycsend megsértése”. Fentiek alapján beadványozó kérte az OEVB-től a jogsértés tényének megállapítását, valamint dr. Dorosz Dávid további jogszabálysértéstől való eltiltását. Kifogást tevő bizonyítékként fényképfelvételt csatolt beadványához.
Pest Megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága (a továbbiakban: OEVB) 53/2014. (IV. 06.) számú határozatában a kifogást részben alaposnak találta, megállapította a Ve. 144. § (4) bekezdésének sérelmét és a jogsértőt eltiltotta a további jogszabálysértéstől az alábbi indokolás mellett.
Az OEVB megkereste az önkormányzat jegyzőjét, aki szóbeli nyilatkozatában megerősítette, hogy Érd MJV Polgármesteri Hivatalának Vagyongazdálkodási Csoportjához plakát elhelyezésére irányuló kérelem nem érkezett és a vagyonkezelő részéről választási plakát elhelyezésére vonatkozó engedély nem került kiadásra, ennél fogva az OEVB álláspontja szerint megvalósult a Ve. 144. § (4) bekezdésének sérelme. Az OEVB továbbá helyszíni szemlét tartott, mely alapján megállapította, hogy a sérelmezett plakát már eltávolításra került és a plakát kihelyezésének időpontja nem állapítható meg, így a Ve. 143. §-ában foglaltak sérelmét – bizonyítottság hiányában – nem állapította meg.
II.
Beadványozó 2014. április 6-án a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújtott be az OEVB 53/2014. (IV. 06.) számú határozata ellen. Kérelmező álláspontja szerint az OEVB tévesen értelmezte a Ve. 144. § (4) bekezdését, mivel az kizárólag az épület falára, illetve a kerítésre történő plakátelhelyezést köti engedélyhez. Beadványozó álláspontja szerint „az ereszcsatorna nem az épület fala”, így az ereszcsatornán történő plakát elhelyezésére nem vonatkozik a hivatkozott rendelkezés. Fentiek alapján beadványozó kéri a Bizottságtól a határozat megváltoztatását, a kifogás elutasítását.
III.
A fellebbezés nem alapos.
 
A Ve. 144. § (1) bekezdése alapján választási eljárásban „plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.” A Nemzeti Választási Bizottság a mellékelt fényképfelvételek alapján megállapítja, hogy a kifogásolt falragasz – annak tartalma alapján – plakátnak minősül.
 
A Ve. 144. § (3) bekezdése rögzíti a plakát elhelyezésére vonatkozó általános szabályt, mely szerint „Plakát a kampányidőszakban - a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel - korlátozás nélkül elhelyezhető.” Ugyanezen szakasz (4) bekezdése az általános szabály alóli kivételt állapít meg: „Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg - állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén - a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.”
 
A Nemzeti Választási Bizottság az elsőfokú bizottság által lefolytatott eljárás alapján megállapítja, hogy az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanra vonatkozóan plakát elhelyezésére irányuló kérelem Érd MJV Polgármesteri Hivatalához nem érkezett és a vagyonkezelő részéről választási plakát elhelyezésére vonatkozó engedély nem került kiadásra.
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:16. §-a a tartozék fogalmi elemeinek meghatározásakor rögzíti, hogy „A tulajdonjog kétség esetén kiterjed arra is, ami nem alkotórész ugyan, de a dolog rendeltetésszerű használatához vagy épségben tartásához rendszerint szükséges vagy azt elősegíti.”
A fent hivatkozott rendelkezés alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az ereszcsatorna, mint tartozék az ingatlan részét képezi, mivel az annak rendeltetésszerű használatához szükséges.
 
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint, mivel a plakát önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon, a vagyonkezelői jog hozzájárulása nélkül került elhelyezésre, megvalósult a Ve. 144. § (4) bekezdésének sérelme.
 
A Nemzeti Választási Bizottság véleménye szerint az elsőfokon eljárt bizottság helytállóan állapította meg a tényállást arra vonatkozóan, hogy a Ve. 143. §-ban foglalt – a szavazóhelyiség épületének bejáratától számított 150 méteres távolságon belüli választási kampánytevékenység folytatására vonatkozó – tilalom sérelme nem állapítható meg, mivel a plakát felhelyezésének időpontjára nézve a kifogást tevő nem szolgáltatott megfelelő bizonyítékot.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértő személyének megállapítását illetően megjegyzi továbbá, hogy arra vonatkozóan a beadványozó nem szolgáltatott elegendő bizonyítékot, így a jogsértés tényét dr. Dorosz Dávid vonatkozásában nem tartja bizonyítottnak.
 
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy ismeretlen személy jelen jogorvoslati eljárás tárgyát képező választási plakát önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon történő elhelyezésével megsértette a Ve. 144. § (4) bekezdését és a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
 
IV.
A határozat a Ve. 143. §-án, a 144. §-án, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a Ptk. 5:16. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 7.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke