969/2014. NVB határozat - Szigetvári Viktor, az Együtt – a Korszakváltók Pártja társelnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
             969/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság Szigetvári Viktor, az Együtt – a Korszakváltók Pártja társelnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 33/2014. (IV. 5.) számú határozatát helyben hagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
Magánszemély 2014. április 4-én kifogást nyújtott be az OEVB-hez a választókerületben kiragasztott plakát miatt, melyen a FIDESZ-KDNP által szervezett, a jelölt arcképével ellátott plakáton babgulyás, túrós tészta, csokoládé, narancs és használt ruhaosztást szerveztek. Kifogást tevő szerint a szavazás napjára rendezett esemény, olyan kampánytevékenység, mely a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjába ütközik, ugyanis alkalmas a szavazatok megvásárlására, ezért az jogszabálysértő.
Az OEVB a 2014. április 4-én kelt, 33/2014. (IV. 5.) számú határozatával a kifogást elutasította és megállapította, hogy a választási plakát alkalmas a választói akarat befolyásolására. Az OEVB szerint a plakátról nem derül ki az esemény rendezője és szervezője, továbbá az sem, hogy a plakáton feltüntetett személy jelen lesz-e az eseményen, ezért a jogszabálysértő személye sem állapítható meg. Az OEVB álláspontja szerint önmagában az, hogy jelölt vagy jelölő szervezet választás napján ételosztást tart vagy szervez nem minősíthető jogsértőnek, ugyanis a részvételt nem kötötték semmilyen feltételhez vagy ellenszolgáltatáshoz, ezért a választás tisztaságát nem sérti, még akkor sem, ha az esemény a képviselőjelölt aktív részvételével valósulna meg.
Az OEVB megállapította továbbá, hogy a kifogásolt esemény olyan kampánytevékenység, mely a Ve. alapján a szavazás napján is megengedettnek minősül. A Ve. a szavazás napjára csupán a választási gyűlés tartását és a szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belüli – közterületen - választási kampánytevékenység folytatását tiltja. Fentiek alapján az OEVB a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontok sérelmét nem látta indokoltnak, ezért a kifogást elutasította.
Szigetvári Viktor 2014. április 5-én fellebbezést nyújtott be, melyben kérte az első fokú határozat megváltoztatását és azt, hogy a Bizottság a kifogásnak adjon helyt, állapítsa meg a jogsértést és a szavazás napjára tiltsa el a jogsértő tevékenység gyakorlásától, továbbá hívja fel a jogsértőt, hogy a tevékenységtől tartózkodjon. Fellebbező kifejtette, hogy a relatív kampánycsend céljával összeegyeztethetetlen, hogy a választók meggyőzése helyett előnyök kilátásba helyezésével buzdít a választójog gyakorlására, mert ezzel sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti alapelvet.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos.
A Nemzeti Választási Bizottság – hivatkozva a relatív területi kampánytilalom szabályainak értelmezéséről szóló 11/2014. NVB iránymutatásában kifejtett jogértelmezésre – az alábbiakat állapítja meg.
A Ve. 139. §-a meghatározza a választási kampányidőszak időtartamát, kezdetét, végét, és a szavazás napján a 143. §-ában foglalt kampánytevékenység folytatása kapcsán területi korlátozással általános tilalmat fogalmaz meg. A Ve. 143. §-ában nevesített, a korábbi kampánycsend intézményétől szűkebb körű szabályozás alapvetően a választások tisztaságának és jogszerű lefolytatásának védelmét, valamint a választói akarat kinyilvánításának zavartalanságát hivatott biztosítani.
A Ve. 143. §-ában nevesített relatív területi kampánytilalom meghatározott időben – a szavazás napján – és meghatározott helyen – közterületen, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – tiltja az aktív kampánytevékenységet, vagyis minden olyan tevékenységnek a folytatását, mely alkalmas lehet a választói akarat befolyásolására.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a kifogásolt plakáton meghirdetett esemény olyan kampánytevékenységet valósít meg, mely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy ennek megkísérlésére. E választási kampánytevékenység folytatására a Ve. 143. § és 143/A §-ában foglalt korlátozó rendelkezések irányadóak. A választási szervek ezen rendelkezésekben foglalt tilalom megsértését vizsgálhatják.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az első fokon eljárt bizottság helytállóan állapította meg a tényállást és abból helyes jogi következtetésre jutott.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a kifogásolt kampánytevékenység a Ve. választás napjára vonatkozó relatív kampánytilalmat tartalmazó szabályait nem sérti, tekintettel arra, hogy azt nem a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül folytatták.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 139. §-án, a 143. § és 143/A §-án, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 7.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke