967/2014. NVB határozat - V. G. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
967/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság V. G. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. április 4-én kifogást nyújtott be az M1 és a Duna TV televíziók hírműsorai és egyéb politikai műsorai ellen. Álláspontja szerint a fent nevezett médiumok nem tettek eleget tájékoztatási kötelezettségüknek, mivel kizárólag a Fidesz és a Kormány hirdetéseit propagálják, továbbá miközben a 2014. március 29-i Békemenetről és Fidesz Nagygyűlésről tájékoztatták a lakosságot, a 2014. március 30-i Ellenzéki Nagygyűlésről nem. Beadványozó szerint a fentiek miatt a tájékoztatás egyoldalú, ami sérti a pártatlanság elvét.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 212. § (2) bekezdés d) pontja a kérelmező személyi azonosítóját kifogás kötelező tartalmi elemeként jelöli meg. Amennyiben egy kifogás nem tartalmazza, illetve hiányosan vagy hibásan tartalmazza a fent hivatkozott adatot, úgy a kifogás érdemi elbírálásra alkalmatlan. Mivel a beadványozó által benyújtott kifogás hibás személyi azonosítót tartalmaz (több számjegy), ezért érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § c) pontja alapján - mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a 212. § (2) bekezdés d) pontján, 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 6.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke