966/2014. NVB határozat - K. F. D. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
966/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság K. F. D. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. április 5-én kifogást nyújtott be Magyarország New York-i Főkonzulátusán működő külképviseleti választási iroda tevékenysége ellen. Kifogásában előadta, hogy 2014. április 5-én szavazni kívánt a Főkonzulátuson, azonban ezt nem tették számára lehetővé annak ellenére, hogy személyazonosságát new yorki-i fényképes személyi igazolvánnyal és 2014. március 10-én lejárt magyar vezetői engedéllyel igazolta. Álláspontja szerint a külképviseleti választási iroda tévesen értelmezte a 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) rendelkezéseit, és jogszabálysértő módon nem engedélyezte számára a szavazást.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 212. § (2) bekezdés c) pontja szerint a magányszemély által benyújtott kifogásnak tartalmaznia kell a kérelmező lakcímét és – ha az a lakcímtől eltér – postai értesítési címét. Ugyanezen bekezdés d) pontja a kérelmező személyi azonosítóját jelöli meg a kifogás kötelező tartalmi elemeként. Mivel a beadványozó által benyújtott kifogás a fent hivatkozott adatokat nem tartalmazza, ezért a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a Ve. 176. §-a szerint a választópolgár igazolja személyazonosságát és lakcímét. A Ve. 270. §-a szerint a külképviseleti választási iroda megállapítja a szavazni kívánó polgár személyazonosságát, és azt, hogy szerepel-e a külképviseleti névjegyzékben. A Ve. 177. § (1) bekezdés a) pontja szerint a szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni. A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a személyazonosság igazolásához érvényes, magyar hatóság által kiállított, személyazonosságot igazoló igazolvány szükséges, a választópolgár lakcímét és személyi azonosítóját pedig kizárólag a magyar hatóság által kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal tudja igazolni.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § c) pontja alapján - mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 176. §-án, 177. § (1) bekezdés a) pontján, 212. § (2) bekezdés c) és d) pontján, 215. § c) pontján, 270. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 6.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke