965/2014. NVB határozat - dr. M. Sz. A. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
965/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a dr. M. Sz. A. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. április 4-én 9 óra 26 perckor kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt alapelvek, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 83. § (1) bekezdés m) pontjának, továbbá a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 13. §-ának a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) és a Magyar Távirati Iroda Zrt. (a továbbiakban: MTI) általi többszöri és folyamatos megsértése miatt. Beadványában előadta, hogy az MTI 2014. április 1-jén másodszor is kihagyta a Rogán Antal Fidesz-frakcióvezető vagyonosodásáról szóló sajtóeseményt, tudósítót sem küldött az ellenzéki politikusok tájékoztatójára, amelyen bejelentették, hogy vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményeznek Rogán Antal ellen. A beadványozó hivatkozott továbbá az Index.hu nevű internetes hírportál összesítésére, mely szerint a Simon Gábor volt országgyűlési képviselő ellen folyamatban lévő büntetőügyről az MTI-adatbázisban összesen 13 olyan Fidesz-KDNP-s sajtótájékoztatóról található tudósítás, amit a Simon-üggyel való közvetlen összefüggésben hívtak össze, emellett olvasható még 5 FIDESZ-es közlemény is az ügyről, további 14 olyan cikk található, amelyben egy FIDESZ-es politikus megemlítette egy sajtótájékoztatón vagy lakossági fórumon a Simon-ügyet, az MTI pedig megírta, és 14 egyéb, az ügyészség vagy a mentelmi bizottság bejelentéseihez kapcsolódó cikkük volt még a baloldali pártok és a Jobbik megszólalásait taglalókon kívül. A kifogástevő szerint az MTI és az MTVA a fentebb részletezett „Simon-ügy” többszörös leadásával, összességében aránytalan mértékű megjelenítésével, egyidejűleg a „Rogán vagyonosodási ügy” teljes elhallgatásával megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjaiban foglalt választási alapelveket, továbbá az Mttv. 83. § (1) bekezdés m) pontját és az Smtv. 13. §-át. A beadványozó rögzítette továbbá, hogy kifogása nem minősíthető elkésettnek, hiszen a kifogás tárgyává tett jogsértés folyamatosan zajlik, így a kifogást a Ve. 209. § (2) bekezdésére figyelemmel nyújtotta be. Mindezek alapján kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a kifogásának adjon helyt, a jogszabálysértés tényét állapítsa meg, a jogsértő MTI-t és MTVA-t a további jogszabálysértéstől tiltsa el, és határozata rendelkező részének közzétételére kötelezze az MTI-t és az MTVA-t, valamint szabjon ki bírságot a jogsértőkkel szemben.
II.
Az Nemzeti Választási Bizottság a kifogással kapcsolatban az alábbiakat állapítja meg. A Ve. 215. § - ának d) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a kifogás tárgya nem választási üggyel kapcsolatos jogsértés. A beadványozó jogorvoslati kérelmét arra vonatkozóan terjesztette el, hogy az MTI, mint közszolgálati médiaszolgáltató nem tudósított Rogán Antalnak, a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség országgyűlési képviselőjének, a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség frakcióvezetőjének vagyonosodásáról szóló sajtóeseményről, ellenben a FIDESZ-KDNP által Simon Gábor ügyében tartott hírekről több ízben is.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Simon Gábor nem képviselőjelölt az országgyűlési képviselők 2014. évi választási eljárásában, valamint a kifogás tárgyává tett sajtóesemény témája nem Rogán Antalnak a képviselőjelölti, hanem mint jelenlegi országgyűlési képviselői minőségével kapcsolatos kötelezettségével függ össze. A Nemzeti Választási Bizottság bár osztja a kifogástevő azon álláspontját, mely szerint a választási eljárás során ágazati jogszabályként alkalmazandók az Mttv. szabályai, azonban kizárólag a médiának a választási kampányban való részvételével kapcsolatos jogorvoslati kérelmek esetében. Jelen ügy tárgya nem tekinthető választással kapcsolatos ügynek, tekintettel arra, hogy az egy jelenlegi országgyűlési képviselő vagyonnyilatkozatával és egy a választási eljárásban részt nem vevő személlyel kapcsolatos tájékoztatási sorozat összevetése, mely alapvetően a Bizottság álláspontja szerint egy tényfeltáró tájékoztatási sor része, amire a Ve. szabályai nem alkalmazandók.
Az Mttv. 90. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma ellenőrzi a közszolgálati médiaszolgáltatás céljainak a közszolgálati médiaszolgáltatók tevékenysége általi megvalósulását, és amennyiben valamely közszolgálati médiaszolgáltató megítélése szerint a közszolgálati médiaszolgáltatás céljainak elérését súlyosan sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít, a Médiatanács eljárását kezdeményezheti. Az Mttv. 132. § c) pontja szerint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa látja el az Mttv.-ben előírt felügyeleti és ellenőrzési feladatokat a műsor vagy műsorszám rögzítése vagy a médiaszolgáltató által rögzített műsor vizsgálata, továbbá hatósági megkeresés útján.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a kifogás tárgyává tett tájékoztatás-sorozat nem valósít meg a választási eljárásra vonatkozó jogszabály sérelmét, így annak kivizsgálása nem tartozik egyetlen választási bizottság hatáskörébe sem, az Mttv. vonatkozó rendelkezései alapján annak vizsgálatára a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa jogosult.
A Nemzetei Választási Bizottság hivatkozva a Ve. 215. § d) pontjában foglalt rendelkezésre, a fent kifejtett indokok alapján hatáskörének hiányát állapította meg, és a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött.
II.
A határozat a Ve. 215. § d) pontján, az Mttv. 90. § (1) bekezdés a-b) pontjain, a 132. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 6.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke