964/2018. NVB határozat - az országgyűlési képviselők 2018. április 8-i választásának országos listás eredménye megállapításának tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
964/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2018. április 8-i választásának országos listás eredménye megállapításának tárgyában – 19 igen és 6 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság jelen határozatának mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg az országgyűlési képviselők 2018. április 8-i választása országos listás eredményét.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 30-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[1]           A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 200-201. §-ai és a 296. § (2) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság a választás országos listás eredményét az országos listás szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyvek, a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv, valamint a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő tizenkilencedik napon, azaz 2018. április 27-én állapítja meg. A listás szavazás eredményének megállapításakor a listák sorrendjét a Ve. 160. § (1) bekezdése alapján elvégzett sorsolás eredménye szerint kell figyelembe venni.

[2]           Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 14. § (1)-(3) bekezdései szerint az országgyűlési képviselők választásán mandátumot az a pártlista szerez, amely a pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat legalább öt százalékát elérte.

[3]           A közös pártlista akkor szerez mandátumot, ha a pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat legalább tíz százalékát, kettőnél több párt által állított közös pártlista esetében legalább tizenöt százalékát elérte. Mandátumot szerez továbbá az a nemzetiségi lista, amely a Vjt. 16. § d) pontja szerint megállapított kedvezményes nemzetiségi mandátum megszerzéséhez szükséges szavazatszámot, az úgynevezett kedvezményes kvótát elérte.

[4]           A Vjt. 18. §-a alapján a nemzetiségi listát állító, de azon mandátumot nem szerző nemzetiséget nemzetiségi szószóló képviseli az Országgyűlésben. A nemzetiségi szószóló a nemzetiségi listán első helyen szereplő jelölt lesz.

[5]           A Vjt. 17. § (1)-(2) bekezdései szerint az országos lista által megszerzett mandátumokat a jelöltek az országos listán elfoglalt helyük sorrendjében szerzik meg. Az egyéni választókerületben mandátumot szerző jelöltet azonban az országos listáról törölni kell. Jelen határozat meghozatalának időpontjában valamennyi, a Ve. 294. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján megállapított egyéni választókerületi választási eredmény jogerőre emelkedett. Azokat a jogorvoslati kérelmeket, amelyek az egyéni választókerületi választás eredményével szemben kerültek benyújtásra a Nemzeti Választási Bizottság elbírálta és a Bizottság e határozataival szemben benyújtott felülvizsgálat iránti kérelmek tárgyában a Kúria döntést hozott. Az egyéni választókerületi eredmények jogerőre emelkedése folytán, a Vjt. 17. § (2) bekezdésének megfelelően, az országos listáról törlésre kerültek azok a jelöltek, akik a jogerős választókerületi választás eredménye alapján egyéni választókerületben mandátumot szereztek.

[6]           Az országos listáról megszerezhető mandátumokat a Vjt. 16. §-ában meghatározott eljárás szerint kell kiosztani.

[7]           Fenti jogszabályi rendelkezések alapján a Nemzeti Választási Bizottság jelen határozat melléklete szerinti jegyzőkönyvben – Jegyzőkönyv a listás választás eredményéről – állapítja meg, hogy az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán az egyes országos listák hány mandátumra jogosultak, és a mandátumra jogosult országos listákról mely jelöltek jutottak mandátumhoz.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések] 

[8]           A határozat a Vjt. 14. §-án, a 16-18. §-ain, a Ve. 160. § (1) bekezdésén, a 200-201. §-ain, a 294. § (2) bekezdésén, a 296. § (2) bekezdésén, az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet 34. mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 27.

 

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke