964/2014. NVB határozat - a Kerék-Bárczy Szabolcs a Magyar Szocialista Párt, az Együtt - a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt közös egyéni jelöltje és Juhász Péter, az Együtt – a Korszakváltók Pártja társelnöke által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
964/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Kerék-Bárczy Szabolcs a Magyar Szocialista Párt, az Együtt - a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt közös egyéni jelöltje és Juhász Péter, az Együtt – a Korszakváltók Pártja társelnöke (a továbbiakban: beadványozók) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozók 2014. április 4-én 16 óra 5 perckor kifogást nyújtottak be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt alapelv megsértése miatt. Beadványukban előadták, hogy bár a Magyar Szocialista Párt, az Együtt - a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt Rogán Antal vagyonnyilatkozatában szereplő valótlan illetve hiányos adatokat illetően 2014. március 31-én, 2014. április 1-jén és 2014. április 2-án is sajtótájékoztatót tartott, arról az MTI meghívása ellenére sem adott tájékoztatást. Ezzel szemben a beadványozók szerint az Index.hu nevű internetes hírportál összesítése szerint az MTI 43 alkalommal tudósított kormánypárti politikusok olyan sajtónyilatkozatairól, melynek témája Simon Gábor volt országgyűlési képviselő ellen folyamatban lévő büntetőügy volt. Mindez álláspontjuk szerint sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között alapelvet. Mindezek alapján kérték, hogy a Nemzeti Választási Bizottság állapítsa meg a jogsértés tényét és tiltsa el az MTI-t a további jogsértéstől. Kifogásukhoz csatolták az MTI meghívásáról szóló dokumentumokat.
II.
Az Nemzeti Választási Bizottság a kifogással kapcsolatban az alábbiakat állapítja meg. A Ve. 212. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, és a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját (..), vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványt Kerék-Bárczy Szabolcs, mint egyéni jelölt nyújtotta be, aki a kifogásban feltüntette a 212. § (2) bekezdés c) és d) pontjában foglalt kötelező adatokat, illetve Juhász Péter – egy a 2014. évi országgyűlési képviselők választási eljárásában részt vevő jelölő szervezet képviselője, – a párt társelnökeként, a szervezet képviseletében nyújtotta be. A Ve. ez utóbbi esetben a kifogás kötelező tartalmi elemeként rögzíti, hogy abban fel kell tüntetni a jelölő szervezetre vonatkozó két releváns adatot, a szervezet székhelyét és annak bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás nem tartalmazza a Párbeszéd Magyarországért Párt vonatkozásában az ismertetett kötelező elemeket, mely a kifogás érdemi vizsgálata szempontjából alapvető követelmény. Tekintettel arra, hogy a kifogást a beadványozók teljes akarat- és szándékegyezőségben nyújtották be, melynek tényét a beadvány szövegezése egyértelműen tükrözi, azt mindketten aláírásukkal látták el, a beadványnak mindkét fél vonatkozásában tartalmaznia kell a Ve. 212. § (2) bekezdésében előírt kötelező tartalmi elemeket, ennek hiánya a Ve. 215. § c) pontja alapján akadályát képezi az érdemi vizsgálatnak.
A Nemzetei Választási Bizottság hivatkozva a Ve. 215. § c) pontjában foglalt rendelkezésre, a fent kifejtett indokok alapján – mivel az nem tartalmazza a Párbeszéd Magyarországért Párt székhelyét és bírósági nyilvántartásba-vételi számát – a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött.
 
II.
A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdésén, a 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. április 6.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke