963/2014. NVB határozat - Sz. V. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
963/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Sz. V. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. április 4-én 14 óra 36 perckor kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 91. § (1) bekezdés b) pontjának megsértése miatt. Beadványában hivatkozott arra, hogy a Ve. 91. § (1) bekezdés b) pontja szerint a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket az ügyfélkapun keresztül is be lehet nyújtani. Ilyen kérelem lehet a mozgóurna iránti kérelem vagy az átjelentkezésre irányuló kérelem, melyek benyújtási határideje 2014. április 4-én 16.00 órakor jár le.
Beadványában előadta, hogy a valasztas.hu oldalról indítható választási ügysegéd működése tapasztalatai szerint kifogása benyújtása időpontja körüli órákban erősen akadozott, egyes kísérletekkor egyáltalán nem lehet kérelmet előterjeszteni, máskor több mint öt perc késéssel jelenítette csak meg az oldal a kérelem előterjesztésére szolgál oldalt, de olyan is előfordult, hogy nem olvasható módon jelent meg a kérdéses weboldal.
Álláspontja szerint sérti a Ve. 91. § (1) bekezdés b) pontját, hogy az ügyfélkapun keresztül a határidő előtti utolsó óráiban nem lehet, illetve nem lehet zökkenőmentesen a központi névjegyzékkel összefüggő kérelmeket előterjeszteni, ezért kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság állapítsa meg a jogsértést.
II.
Az Nemzeti Választási Bizottság a kifogással kapcsolatban az alábbiakat állapítja meg. A Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés bizonyítékait.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó hivatkozik a Ve. 91. §-a sérelmének megvalósulására, azonban jogorvoslati kérelméhez annak alátámasztására semmilyen bizonyítékot nem terjesztett elő. A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozva a Ve. 212. §-ának rendelkezéseire megállapítja, hogy a bizonyítás terhe a kifogás benyújtása során minden esetben az előterjesztőt terheli, a Ve. szabályai alapján egyetlen választási bizottság sem folytat le hivatalból eljárva bizonyítási eljárást. A Ve. rendelkezései egyértelműen rögzítik, hogy a kifogástevőnek kell szolgáltatnia arra vonatkozóan bizonyítékot, hogy az általa vélelmezett jogsértés megvalósult, ennek hiányában a választási bizottságnak nincs lehetősége mérlegelni azt, hogy valóban történt-e jogsértés.
A Ve. 215. § c) pontja szerint a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye, ha az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a fent leírtak alapján, hivatkozva a Ve. 215. § c) pontjára, a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött, tekintettel arra, hogy az nem tartalmazza a jogsértés alátámasztásául szolgáló bizonyítékot.
II.
A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdésén, a 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 6.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke