962/2014. NVB határozat - L. S. által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
962/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a L. S. (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
                                                                határozatot:       
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapesti 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 74/2014. (IV.03.) számú határozatát megváltoztatja, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja egyben, hogy az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az első fokon eljáró OEVB-nek a jogszabálysértés tényéről történő rendelkezés helyett magáról a kifogásról kellett volna határoznia, és azt a határozat rendelkező részében feltüntetnie. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az a tény, hogy Hajdu Szabolcs, az OEVB póttagja is részt vett a határozat meghozatalában, megkérdőjelezi annak érvényességét.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
2014. április 1-én beadványozó kifogást nyújtott be az OEVB-hez. Beadványozó szerint 2014. március 31-én tumultuózus jelenetek játszódtak le Budapest Főváros Kormányhivatalának XIV. kerületi Hivatala Okmányirodai Osztályán, mert sokan kívántak lakcímet részesíteni Budapest Főváros XIV. Kerületében, amelynek területe nagyrészt egybeesik a Budapesti 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület (továbbiakban: OEVK) területével. Állítása szerint valószínűsíthetően magyarországi lakhellyel nem rendelkező olyan kettős állampolgárok szándékoztak lakcímet létesíteni, akik életvitelszerűen nem kívánnak az OEVK területén élni. Beadványához csatolta az OEVK-ban található lakcímre történő bejelentkezések számának alakulását kimutató táblázatot, amely alapján megállapította, hogy 2014. március 15-e és 30-a között az átlag sokszorosának megfelelő személy létesített ott lakóhelyet vagy tartózkodás helyet. A fent hivatkozott jelenség álláspontja szerint sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 2. § (1) a) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása alapelvet, mivel olyan személyek számára biztosítja az OEVK-ban az egyéni képviselőjelöltekre történő szavazás lehetőségét, akik tényleges lakóhellyel nem rendelkeznek ott. Ezen okból kérte a jogszabálysértés tényének megállapítását, és a Budapesti 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (továbbiakban: OEVI) eltiltását a további jogszabálysértéstől.
Az OEVB 74/2014. (IV.03.) számú határozatával a kifogást érdemben vizsgálta, és megállapította, hogy nem történt jogszabálysértés. Az OEVB szerint különösen méltányosan járt el beadványozóval szemben, mivel nem csatolt állítása alátámasztására megfelelő bizonyítékot – a csatolt kimutatás eredete, beazonosíthatósága kérdéses -, ezért lehetőség lett volna a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasítására is. Az OEVI vezetője az ülésen – személyes meghallgatás keretében – cáfolta, hogy a lakcímmel rendelkező állampolgárok számában beállott növekmény alátámasztaná kifogástevő állítását.
II.
Beadványozó 2014. április 4-én fellebbezést nyújtott be az OEVB 74/2014. (IV.03.) számú határozata ellen annak jogszabálysértő voltára hivatkozva, kérve a határozat megváltoztatását, a jogszabálysértés tényének megállapítását valamint az OEVI eltiltását a további jogsértéstől. A kifogásban foglaltakon túl hivatkozott arra, hogy dr. Papp Csilla OEVI vezető nyilatkozata - mely szerint nem tud adatot szolgáltatni – elfogadhatatlan. Kérte továbbá a Kerületi Hivatal vezetőjének, dr Molnár Csaba Józsefnek, valamint dr. Papp Csilla OEVI vezetőnek a meghallgatást és adatszolgáltatásra kötelezését.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az OEVB helyesen állapította meg, hogy a kifogástevő a kifogáshoz nem mellékelt az abban foglaltak alátámasztására bizonyítékokat. Az általa csatolt táblázat kizárólag az OEVK területén az érintett időszakban lakcímet létesítők száma tekintetében nyújt érdemi információt. Azon állítása kapcsán, hogy az újonnan lakcímet létesítő személyek nem kívánnak ott életvitelszerűen tartózkodni, mindössze az országgyűlési képviselők választásán kívánnak szavazatukkal élni, ezáltal veszélyeztetik a választás tisztaságát, kifogástevő semmilyen bizonyítékot nem bocsátott az OEVB rendelkezésére.
A Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a hivatkozott jogszabálysértés bizonyítékait. Ennek hiányában a Ve. 215. § c) pontja szerint a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint ezen okból – ahogy arra az OEVB a határozat indokolásában utalt is – a jogszabálysértés hiányának megállapítása helyett az OEVB-nek a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítania, ezért indokolt az OEVB határozatának megváltoztatása a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá – figyelemmel a Ve. 218. § (2) bekezdésében, illetve a 220. §-ában foglaltakra, melyek szerint a választási bizottság a kifogásnak helyt ad, vagy azt elutasítja, valamint a 215. §-ára, ami az abban foglalt esetekben a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasítását írja elő -, hogy az OEVB-nek a határozat rendelkező részében magáról a kifogásról kellett volna rendelkeznie a jogszabálysértés tényének megállapítása helyett. Ezen okból is indokolt az OEVB határozatának megváltoztatása.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a Ve. 16. §-a szerint a választási bizottság választott és megbízott tagokból áll, illetve a Ve. 35. § (1) bekezdése szerint a póttag a választott tag megbízatásának megszűnése esetén válik a bizottság tagjává, azaz ekkortól illetik meg a tagságból eredő jogok. Ezen jogszabályhelyek értelmezése folytán megállapítható, hogy a póttag nem jogosult a választási bizottság ülésén részt venni és szavazatot leadni. Az iratanyag alapján megállapítható, hogy Hajdu Szabolcs az OEVB 2014. április 3-i ülésén részt vett, a 74/2014. (IV. 03.) számú határozatról szavazott. Mivel erre a Ve. rendelkezései alapján nem lett volna jogosult, megkérdőjeleződik az OEVB határozatának érvényessége.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontján, 16. §-án, 35. § (1) bekezdésén, 212. § (2) bekezdés b) pontján, 215. §-án, 218. § (2) bekezdésén, 220. §-án, 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 6.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke