961/2014. NVB határozat - dr. Ny. G. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
961/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság dr. Ny. G. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Komárom-Esztergom Megye 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 31/2014. (IV. 4.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Kifogást tevő 2014. április 3-án jogorvoslati kérelmet terjesztett elő, melyben előadta, hogy dr. Nyírán Gergely szórólapja hátoldalán névaláírása mellett jogosulatlanul, a Gyermelyi Holding Zrt. jóváhagyása nélkül szerepelteti annak nevét és emblémáját, ezzel azt sugallva, hogy a társaság támogatását élvezi. Mindezek alapján kérte a jogsértés megállapítását, valamint a jogsértés megszüntetését, a név és embléma eltávolíttatását.
A Komárom-Esztergom Megye 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 31/2014. (IV. 4.) számú határozatában a kifogásnak helyt adott az alábbi indok alapján. Az OEVB a társaság képviselőjének nyilatkozata alapján megállapította, hogy a nevezett képviselőjelölt nem rendelkezik jogosultsággal a Gyermelyi Holding Zrt. emblémájának használatára. Fentiek alapján dr. Nyírán Gergely független országgyűlési képviselőjelöltet felhívta az embléma szórólapról való eltávolítására, valamint a jogosulatlanul használt emblémát tartalmazó szórólapok megsemmisítésére. A jogsértőt továbbá 101.500 Ft. bírsággal sújtotta.
II.
Beadványozó 2014. április 4-én a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújtott be az OEVB 31/2014. (IV. 4.) számú határozata ellen. Kérelmező álláspontja szerint az OEVB határozata nem nevezi meg, hogy a jelölt a választásra irányadó mely jogszabályt, illetve a választás mely alapelvét sértette meg. Mindezek alapján kéri a határozat megváltoztatását, a kifogás elutasítását.
III.
A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas az alábbiak szerint.
 
A Ve. 224. § (3) bekezdése határozza meg a fellebbezés kötelező tartalmi elemeit, mely szerint „A fellebbezésnek (…) tartalmaznia kell (…) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, valamint személyi azonosítóját.”
 
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés a jogorvoslati kérelem benyújtójának lakcímét és személyi azonosítóját, mint szükséges törvényi feltételt nem tartalmazza, így az érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy az elsőfokú eljárás során a Ve. 231. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, tekintettel arra a tényre, hogy a Gyermelyi Holding Zrt. nevében benyújtott kifogás nem tartalmazta annak bírósági nyilvántartásba-vételi számát, valamint székhelyének megnevezését.
 
Fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság az OEVB 31/2014. (IV. 4.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést – hivatkozva a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjára – érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
 
IV.
A határozat a Ve. 224. § (3) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 6.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke