960/2014. NVB határozat - Z.-P. Zs. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
960/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Z.-P. Zs. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. április 5-én 8 óra 53 perckor kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjának megsértése miatt. Beadványában előadta, hogy a TV2 Tények című, 2014. április 04-i esti adásában a pártok választási kampánya ismét bemutatásra került, már a felvezetőben elhangzik a „Kampányhajrá” felirat alatt a pártokról szóló beharangozó, ahol csak a FIDESZ és az MSZP látható. A beadványozó hivatkozik arra, hogy a felkonferálás utáni első anyag is a pártok rendezvényeivel foglalkozik és a szalagcím ismét megtévesztően az objektivitás látszatát kelti: „Mindenki kampányolni fog vasárnap”. A műsorban azonban a négy parlamenti párt közül csak a Fidesz-KDNP, az MSZP és az LMP rendezvényéről készült anyagot mutattak be nyilatkozatokkal, a Jobbik választási rendezvényéről ismételten nem számoltak be. A beadványozó álláspontja szerint a TV2 tudatosan nem számol be a Jobbik kampányrendezvényeiről és figyelmen kívül hagyja a Nemzeti Választási Bizottság 941/2014. számú határozatában foglaltakat. Mindezek alapján kérte, hogy a Bizottság állapítsa meg a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között és az e) pontban foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvek megsértését, és a jogsértés megállapításán túl a Ve. 152. § (1) bekezdésének értelmében kötelezze a médiatartalom-szolgáltatót arra, hogy a határozat rendelkező részét tegye közzé, kérte továbbá bírság kiszabásának megfontolását is.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás a műsorszolgáltató tevékenységét a választási kampányban való részvétellel összefüggésben támadta, mely alapján arra, mint ágazati jogszabály a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) rendelkezései is irányadóak. A választási időszakra speciális szabályt az Mttv.  32. § (3) bekezdése tartalmaz, ebben is kizárólag a politikai reklámok közzétételével kapcsolatosan. Így a Ve. 151. § (1) bekezdése alkalmazásában a műsorszolgáltató választási kampányban való részvételével kapcsolatban az Mttv. általános, alapelvi szabályainak érvényre juttatása a Ve. rendelkezéseire figyelemmel vizsgálandók.
Az Mttv. 3. §, 7. § és a 203. § 41. pontja szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, és a médiaszolgáltató az, aki szerkesztői felelősséggel rendelkezik a médiaszolgáltatás tartalmának megválasztásáért, és meghatározza annak összeállítását. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti. A médiaszolgáltatók, a sajtóterméket kiadók, a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtók, a műsorterjesztők az Mttv. hatálya alá tartozó tevékenységek végzése során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének megfelelően, az Mttv.-ben meghatározottak szerint kötelesek egymással és a nézőkkel, hallgatókkal, olvasókkal, felhasználókkal, előfizetőkkel kölcsönösen együttműködve eljárni.
A Nemzeti Választási Bizottság fenti, az Mttv.-ben foglalt alapelvek és a Ve. rendelkezéseivel és alapelveivel összefüggésben az alábbiakat állapítja meg.
Az Mttv. a médiaszolgáltató részére biztosítja a szerkesztői szabadságot, aminek mintegy garanciáját adja az Mttv. 7. §-ának és a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjának rendelkezése. A Ve. alapelvi szabályainak a műsorszámok összességét illetően kell érvényesülnie. A Nemzeti Választási Bizottság ismételten hivatkozik jogelődje, az Országos Választási Bizottság és a Legfelsőbb Bíróság illetve a Kúria több eseti döntésére, melyben e szervek rámutattak arra, hogy a meghatározott tartalmú műsorszámokat az adott ügy szempontjából irányadó teljes időszakban, összességükben kell vizsgálni. A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában megfogalmazott követelmény érvényesülésének vizsgálata során nem járhat el az egyes műsorszámokat kiragadva, hanem figyelemmel kell lennie valamennyi, a választásokkal kapcsolatba hozható tartalmú hír- és politikai műsorra. Tekintettel arra, hogy a kifogástevő indítványa egy műsorszámra vonatkozóan hozott fel bizonyítékot az esélyegyenlőség valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás sérelmére, illetve arra a beadványozó nem szolgáltatott információt, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak volt e kampányrendezvénye abban az időpontban, melyről a tudósítás szólt, a Nemzeti Választási Bizottság a fent kifejtett indokok alapján az alapelvi sérelmeket nem találta megalapozottnak és a jogorvoslati kérelem elutasításáról döntött.
A Bizottság azonban hivatkozik a kifogástevő által is említett 941/2014. számú határozatában rögzítettekre, melyben a 2014. március 24. és 2014. április 3. napja közötti műsorfolyamot vizsgálva megállapította, hogy a TV2 médiaszolgáltatást nyújtó MTM-SBS Televízió Zrt. országos lineáris médiaszolgáltató megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában megfogalmazott esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek közötti alapelvi követelményét és az e) pontban foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet vonatkozásában, a jogsértőt eltiltotta a további jogsértő tevékenység folytatásától és 5.075.000 forint bírság megfizetésére kötelezte.
II.
A határozat a Ve. 151. §-án, a 220. §-án, az Mttv. 3.§-án, 7. §-án, 32. § (3) bekezdésén, a 203. § 41. pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 6.
 
 
 
                                                                         Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke