956/2014. NVB határozat - Sz. J. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
956/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Sz. J. magánszemély (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 31/2014. (IV. 3.) számú határozatát – a jelen határozatban foglalt indokolás-kiegészítéssel – helyben hagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Kifogást tevő 2014. április 1-jén jogorvoslati kérelmet terjesztett elő, melyben előadta, hogy a kormányváltó összefogás jelöltjének plakátjait több helyen letépték, megrongálták, továbbá az április 1-jén 16 óra 30 percre hirdetett rendezvényük plakátjain az időpontot 18 óra 30 percre javították ismeretlenek. Kifogást tevő álláspontja szerint e magatartás sérti az esélyegyenlőség jelölő szervezetek között, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveit és megtéveszti az állampolgárokat. Fentiek alapján kérte a jogsértés megállapítását, valamint a jogsértő további jogszabálysértéstől való eltiltását.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 31/2014. (IV. 3.) számú határozatában a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította az alábbi indokok alapján.
Az OEVB kifejtette, hogy a rongálás tényállása, ezen belül a tényállási elemek vizsgálata értékhatártól függően szabálysértési eljárás vagy büntetőeljárás tárgyát képezik, mely eljárások lefolytatása nem tartozik a választási bizottság hatáskörébe. Az első fokon eljárt bizottság, hivatkozva a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 212. § (2) bekezdésére, valamint a 218. § (1) bekezdésére megállapította, hogy a kifogást tevő nem csatolt megfelelő bizonyítékot az elkövető személyének, illetve a kifogásolt cselekmény elkövetési ideje megállapítása céljából.
II.
Beadványozó 2014. április 4-én a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújtott be az OEVB 31/2014. (IV. 3.) számú határozata ellen. Kérelmező álláspontja szerint az OEVB megsértette a Ve. 215. §-át és 218. §-át, mivel „a mellékelt bizonyítékok alapján kétséget kizáróan megállapítható a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek és Vécsi István országgyűlési képviselőjelölt plakátjai megrongálásának ténye”. Beadványozó fentiek alapján kéri az OEVB 31/2014. (IV. 3.) számú határozatának megváltoztatását, kifogásának helyben hagyását.
III.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az első fokon eljárt bizottság helytállóan állapította meg a tényállást az alábbiak szerint.
 
A Ve. 212. § (2) bekezdése határozza meg a kifogás kötelező tartalmai elemeit, mely szerint „A kifogásnak tartalmaznia kell (…) a jogszabálysértés bizonyítékait”. A Ve. 43. § (1) bekezdése alapján „a választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást”.
 
A Ve. 215. §-a szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha (…) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.”
 
A Nemzeti Választási Bizottság, ahogyan azt a 158/2014. és a 423/2014. számú határozataiban is rögzítette, jogorvoslati kérelem benyújtásakor a bizonyítási teher a kérelmezőt terheli. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. kizárólag a média kampányban való részvételével kapcsolatos jogorvoslat esetén írja elő a választási bizottság számára a bizonyíték hivatalból történő beszerzését.
 
A Ve. 209. §-a szerint a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. Folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani. A jogorvoslati határidő kezdete nem a sérelmezett tevékenység kezdő időpontja, hanem az az utolsó időpont, amikor a sérelmezett állapot még fennáll.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogást tevő beadványában nem jelölte meg, illetve ahhoz nem csatolt olyan bizonyítékot, mely igazolta volna a jogszabálysértés elkövetésének idejét. Tekintettel arra, hogy a jogszabálysértés elkövetésétől számított három napon belül van lehetőség a kifogás benyújtására, a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy fellebbező arra vonatkozó információt nem közölt. A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy amennyiben a beadványozó folyamatosan fennálló jogsértésnek véli a kifogásolt cselekményt, akkor a jogsértés észlelésnek időpontját kellett volna rögzítenie beadványában.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a kifogás, illetve a mellékelt fényképfelvételek alapján nem állapítható meg egyértelműen a jogszabálysértés elkövetésének helye, így a választási bizottság illetékessége sem.
 
A Ve. 144. § (7) bekezdése szerint a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. Mindezek alapján a választási plakátok megrongálása tárgyában benyújtott jogorvoslati kérelem egyértelműen a választási bizottságok hatáskörébe tartozó ügy, ezért a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az OEVB helytelenül hivatkozott hatáskörének hiányára a kifogás elbírálása során.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy az OEVB helytelenül hivatkozott arra, hogy a jogsértő konkrét személyének bizonyítása nélkül nem érzelmezhető a jogsértés megállapítása illetve annak elkövetőjének eltiltása a további jogsértéstől. A Ve. 208. §-a szerint kifogást a jogszabálysértés megvalósulására való hivatkozással lehet benyújtani, a kifogásnak azonban nem kötelező tartalmi eleme, hogy a beadványozó egyértelműen bizonyítsa a jogsértő személyét is, tehát ennek hiánya nem akadálya a kifogás érdemi elbírálásának és a jogsértés megállapításának. A Nemzeti Választási Bizottság és jogelődje, az Országos Választási Bizottság számos esetben állapította meg úgy a jogsértés tényét, hogy annak elkövetője nem volt ismert.
 
Fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság OEVB 31/2014. (IV. 3.) számú határozatát – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára – jelen határozatban foglalt indokolás-kiegészítéssel hagyja helyben.
IV.
A határozat a Ve. 43. § (1) bekezdésén, a Ve. 144. § (7) bekezdésén, a 209. §-án, a 212. § (2) bekezdésén, a 215. §-án, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 6.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke