955/2014. NVB határozat - Korózs Lajos képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
955/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Korózs Lajos képviselőjelölt (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Heves Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 44/2014. (IV. 3.) számú határozatát helyben hagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. április 2-án kifogást nyújtott be az OEVB-hez Hatvan város polgármesterének 2014. április 1-jén kelt, 12226/2014. számú határozatával kapcsolatban. Beadványozó előadta, hogy a polgármester határozatában kötelezte a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló villanyoszlopokon engedély nélkül elhelyezett választási plakátjainak eltávolítására. Kifogást tevő előadta, hogy határozat nem volt jogerős, mégis a fellebbezésre tekintet nélkül azonnali végrehajthatóságot állapított meg. Előadta, hogy a polgármesteri határozata álláspontja szerint sérti a választási eljárásról szóló 201. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. §-ában a választási plakátra vonatkozó rendelkezéseit, továbbá ellentétes a Kúria Kvk.II.37.307/2014/3. számú végzésben kifejtettekkel. Álláspontja szerint a polgármesteri határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét is sérti.
Az OEVB a 2014. április 3-án kelt, 44/2014. (IV. 3.) számú határozatával a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította és megállapította, hogy Hatvan Város polgármesterének határozata a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) alapján lefolytatott eljárás keretében és az önkormányzat rendelete alapján hatósági jogkörben meghozott döntés. Az OEVB megállapította, hogy a polgármester választási plakátokkal kapcsolatos döntése nem válik a választási bizottságok hatáskörébe tartozó üggyé azáltal, hogy a választási eljárás valamely szereplőjét érinti. Mindezekre tekintettel az OEVB hatáskörének hiányát állapította meg és a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
Beadványozó 2014. április 4-én fellebbezést nyújtott be, melyben kérte az első fokú határozat megváltoztatását, és annak megállapítását is, hogy Hatvan város polgármesterének határozata sérti a Ve. rendelkezéseit. Fellebbező kezdeményezte továbbá a jogsértő tevékenységtől történő eltiltást. Fellebbezésében előadta, hogy álláspontja szerint a Ket-ben foglaltakon túl a Ve. jogorvoslati rendszere is nyitva áll számára. Ezen túl sérelmesnek tartja, hogy a plakátok eltávolítására vonatkozó kötelezést írt elő a polgármesteri rendelet, mivel mindez sérti a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét és a Ve. 144. § (3) bekezdését.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság – támaszkodva a Kúria 2014. április 2. napján kelt, Kvk.II.37.398/2014/2. számú határozatában kifejtett jogi érvrendszerre – megállapítja, hogy beadványozó által kifogásolt Hatvan Város polgármesterének választási plakátok vonatkozásban meghozott hatósági határozata a helyi önkormányzati feladathoz kapcsolódik. A Kúria e végzésében rögzítette, hogy a választási eljárásban, mint közjogi jogviszonyban résztvevők jogait és kötelezettségeit a Ve. határozza meg. A Kvk.II.37.307/2014/3. számú, korábbi ügyben hozott döntésében a Kúria elvi tartalommal mondta ki, hogy a választási jogviszonyban kizárólag a Ve. szabályai az irányadók, más típusú szabályozás alkalmazására a Ve. felhatalmazása alapján van lehetőség.
A Kúria Kvk.II.37.398/2014/2. számú határozatában azt is hangsúlyozta, hogy a Ve. nem érinti a hatálya alá nem tartozó szervezetek tevékenységét és eljárását, tehát olyan típusú kifejezett szabályozást nem tartalmaz, amely arra utalna, hogy az egyes választásokkal érintett időszakokban a választási eljárásban részt nem vevő állami szervezeteknek alaptevékenységükhöz kötődő feladat- és hatáskörüket a korábbitól eltérően kellene gyakorolniuk.
A Kúria e végzésében megállapította továbbá, hogy önmagában nem kizárt, hogy ezen szervek tevékenysége választási időszakban a Ve. szerinti jogviszonyokat is érintse, azonban a Ve. hatálya alá egyébként nem tartozó szervek vonatkozásában minden ilyen esetben részletesen kell vizsgálni - az adott tényállás sajátosságaihoz kötődően - a választási jogviszonyok tényleges érintettségét.
A Nemzeti Választási Bizottság – a Kúria álláspontjával összhangban – megállapítja, hogy jelen ügyben a választási bizottságnak azt kellett vizsgálna, hogy a helyi önkormányzat a kifogással érintett tevékenységét milyen jogi keretek között végezte, és a tevékenység alapján megállapítható-e a Ve. alapelveinek sérelme. A Nemzeti Választási Bizottság azt emeli ki, hogy jelen ügyben világosan el kell különíteni az önkormányzati feladatokat a választási feladatokhoz kapcsolódó tevékenységtől.
Fentiek értelmében a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogásban megjelölt, Hatvan Város polgármesterének választási plakátok eltávolítása tárgyában hozott határozata az önkormányzat hatósági jogkörébe tartozik, s így megítélését csak az erre vonatkozó jogszabályi keretek között lehetett elvégezni.
A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozva Kúria 2014. március 17-én kelt Kvk.II.37.307/2014./3. számú és a 2014. március 19 kelt Kvk.III.37.355/2014/3. számú végzésére rögzíti, hogy a választási plakátok elhelyezésére a Ve. 144. §-a tartalmaz szabályokat. A választási plakát tekintetében a Ve. 144. § (3) bekezdése azt az általános szabályt rögzíti, hogy plakát a kampányidőszakban – a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető. A Ve. 144. § (3) bekezdés helyes értelmezése szerint a választási plakát elhelyezésesére kizárólag a Ve. 144. §-ának rendelkezései az irányadóak. A választási szervek e rendelkezéseknek való megfelelést vizsgálhatják, míg a Ve.-n kívüli a közúti közlekedési szabályokat, a reklámtáblák elhelyezésére vonatkozó rendeleti szabályokat nem alkalmazhatják, illetve a tulajdonosi vagy hatósági jogkörben hozott határozatokat nem vizsgálhatják tekintve, hogy a Ve. 144. §-a egy zárt szabályrendszert alkot.
Mindezek értelmében a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárás hatálya alá nem tartozó,az önkormányzat hatósági jogkörben végzett alaptevékenysége vonatkozásában a fellebbezésben megjelölt jogsértések nem voltak megállapíthatók, így a Bizottság az 44/2014. (IV. 3.) számú határozatát – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára – helyben hagyta.
 
III.
 
A határozat a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontján és a Kúria Kvk.II.37.398/2014/2. számú végzéseiben foglalt jogértelmezésen, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 6.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke