952/2014. NVB határozat - B. A. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
952/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság B. A. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad és megállapítja, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 288. § (3) bekezdése alkalmazásában a Ve. 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelő a szavazási iratok ellenőrzésének teljes folyamatának figyelemmel kísérése érdekében a Ve. 289-291. §-kal szabályozott valamennyi munkafolyamatot jogosult figyelemmel kísérni, és annak részeként az egyes munkafolyamatokhoz kapcsolódóan – a figyelemmel kísérés keretein belül maradva – a nyilvántartásba betekinteni.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 7-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Kifogást tevő 2014. április 4-én kifogást terjesztett elő a Nemzeti Választási Bizottsághoz a Ve. 288. §-a szerinti magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok szavazási irataiknak ellenőrzésével kapcsolatban. Beadványozó előadta, hogy álláspontja szerint a levélcsomag felbontását követően a szavazási irat érvényességének megállapításához szükséges adategyeztetés folyamatának megfigyelése során a választópolgári névjegyzékbe való betekintés a Ve. 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelő részéről a törvényesség ellenőrzésének része.
Beadványában kiemelte, hogy a Ve. 288. § (3) bekezdése a szavazási iratok ellenőrzése során a teljes folyamat ellenőrzésére biztosít lehetőséget a megfigyelők számára. Erre hivatkozva kérte a Nemzeti Választási Bizottságtól, hogy a választási iratok ellenőrzése kapcsán a teljes folyamat a megfigyelése érdekében mind az adategyezetés folyamatába, mind a névjegyzékben való betekintés lehetőségét biztosítsa a pártok által delegált megfigyelők számára. Kérte beadványozó, hogy a Nemzeti Választási Bizottság állapítsa meg a Nemzeti Választási Iroda jogsértő gyakorlatát etkintetben.
A beadvány mellékleteként csatolta saját maga és dr. Horváth Máté Dániel nyilatkozatát arról, miszerint a Nemzeti Választási Iroda a szavazási iratok érvényességének ellenőrzése során annak teljes folyamába való betekintést eddig nem biztosította számára.
II.
A kifogás részben alapos.
A Ve. 245. § (2) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottságba tag megbízására jogosult jelölő szervezet, ide nem értve az országos nemzetiségi önkormányzatot, a Nemzeti Választási Iroda mellé legfeljebb öt megfigyelőt bízhat meg a szavazási iratok ellenőrzése és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére.
A Ve. 288. § (1) bekezdés alapján a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok szavazatát tartalmazó szavazási iratok ellenőrzését a Nemzeti Választási Iroda végzi. E szakasz (3) bekezdése alapján a választási bizottság tagja, a 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelő a szavazási iratok ellenőrzésének teljes folyamatát figyelemmel kísérheti. A médiaszolgáltató munkatársa a személyes adatok védelmét garantáló körülmények biztosításával lehet jelen a szavazási iratok ellenőrzése során.
A Ve. 289. § (1) bekezdés szerint a választási iroda megvizsgálja a határidőben beérkezett szavazási iratokat, míg a (2) bekezdés szerint a szavazási iratok vizsgálata során a választási iroda a beérkezett szavazási iratot - a szavazólapot tartalmazó belső boríték felbontása nélkül - ellenőrzi. Az azonosító nyilatkozat tartalmát a választási iroda a levélben szavazók névjegyzéke alapján ellenőrzi. A Nemzeti Választási Iroda az azonosító nyilatkozat tartalmát szükség esetén a magyar állampolgárságot igazoló okirat nyilvántartásában közvetlen adathozzáféréssel vagy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv megkeresése útján, illetve a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásban is ellenőrzi.
A szavazási irat érvénytelenségének okait a (3) és (4) bekezdés részletesen tartalmazza, míg az ellenőrzés további munkafolyamatát a Ve. 290-291. §-ai
A Nemzeti Választási Bizottság a fenti jogszabályhelyek alapján megállapítja, hogy megfigyelők a szavazási iratok ellenőrzésének teljes folyamatának figyelemmel kísérése érdekében jogosultak a Ve. 289-291. §-kal szabályozott munkafolyamatokat és azok részmozzanatait figyelemmel kísérni.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti továbbá, hogy korlátozott mértékben a Ve. 289-291. §-a szerint meghatározott munkafolyamatok ellenőrzésének részeként a megfigyelők tevékenységük céljához kötött módon betekinthetnek a nyilvántartásba. A Nemzeti Választási Bizottság felhívja a figyelmet, hogy a megfigyelők nem jogosultak viszont a központi névjegyzék és a magyarországi lakcímmel nem rendelkezők névjegyzékének tartalmát általános jelleggel megtekinteni, abba célhoz kötött tevékenységük végzése nélkül betekinteni.
A Nemzeti Választási Bizottság továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy a megfigyelők részéről kizárólag az ellenőrzés tárgyát képező munkafolyamatok erejéig és annak megfigyelése céljából történhet a betekintés, különös figyelemmel a személyes adatok védelmére.
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 218. (1) bekezdés foglalt jogkörében eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
III.
A határozat Ve. 245. § (2) bekezdésén, a 288. § (1) bekezdésén, a 289-291. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. április 4.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke