95/2014. NVB határozat - R. A. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
       95/2014. számú határozata          
 
A Nemzeti Választási Bizottság R. A. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 20-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2014. február 17-én 7 óra 14 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság), melyben előadta, hogy a Szerb Országos Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) február 15-i közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) első napirendi pontként tárgyalta az Országos Szerb Önkormányzat, mint jelölő szervezet jelöltállítási listájának kérdését. Álláspontja szerint a lista létrehozása nem a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelő módon történt.
A beadványozó előadta, hogy a Közgyűlés ülésén a jelöltek – a beadványozót kivéve – szóban nyilatkoztak a jelöltség elfogadásáról. A kifogást tevő véleménye szerint azonban nem került megállapításra, hogy a jelöltek megfelelnek-e a törvényi előírásoknak, sérelmezi továbbá, hogy a jelölteket az Önkormányzat alapszabályával és „előterjesztésével” ellentétesen jelentették be, valamint „nem kerültek megállapításra a választási eljárási szabályok.”
A beadványozó kérelmében jelezte, hogy a Közgyűlés üléséről készített jegyzőkönyvet annak kézhezvételét követően továbbítja, valamint jelöltségét igazoló dokumentumait a Bizottság részére 2014. február 15-én megküldte.
A beadványozó kéri „az eljárás valós eredményének” megállapítását, esetlegesen „új eljárás lefolytatását”.
 
II.
 
A Ve. 212. § (2) bekezdése alapján „A kifogásnak tartalmaznia kell
[…]
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.”
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó által megjelölt bizonyítékok a Bizottság részére 2014. február 17-ig nem érkeztek meg.
A kifogás a beadványozó lakcímét, valamint személyi azonosítóját sem tartalmazza.
A Bizottság álláspontja szerint a választási szerveknek nem feladata a jelölő szervezetek listaállításának, valamint a nemzetiségi önkormányzatok törvényes működésének felülvizsgálata.Ennek megfelelően a kifogás tartalmi okokból sem alkalmas az érdemi elbírálásra, mivel az nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.
A Bizottság a Ve. 215. § c) és d) pontja alapján – mivel a kifogás nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat, valamint annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem – a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött.
 
III.
 
A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdésén, 215. § c) és d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. február 17.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke