95/2012. OVB határozat - a JOBBIK Magyarországért Mozgalom országos listáján megüresedett mandátum betöltésére benyújtott jelölés tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
95/2012. határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2012. december 12-én megtartott ülésén – a választási eljárásról 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a JOBBIK Magyarországért Mozgalom országos listáján megüresedett mandátum betöltésére benyújtott jelölés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság a Bödecs Barnabás lemondása okán megüresedett országgyűlési képviselői mandátumot Suhajda Krisztián részére kiadja. Felhatalmazza az Országos Választási Bizottság elnökét, hogy a megbízólevelet Suhajda Krisztián részére átadja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb
2012. december 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes.Az illeték mértéke 10500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
Indokolás
I.
Dr. Soltész István, a Magyar Országgyűlés Főtitkára 2012. december 5-én kelt levelében arról tájékoztatta az Országos Választási Bizottságot, hogy Bödecs Barnabás országgyűlési képviselő 2012. december 5-i hatállyal lemondott országgyűlési képviselői megbízatásáról.
Vona Gábor, a JOBBIK Magyarországért Mozgalom törvényes képviselője 2012. december 5-én érkezett levelében tájékoztatta az Országos Választási Bizottságot, hogy a jelölő szervezet a megüresedett mandátum betöltésére az országgyűlési képviselők 2010. évi választásán állított országos listájuk 42. sorszáma alatt szereplő Suhajda Krisztiánt jelöli.
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 24. § (1) bekezdése alapján az országgyűlési képviselők következő általános választásának kitűzéséig a megüresedő országgyűlési mandátumok betöltésére az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: régi Vjt.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
A régi Vjt. 46. § (5) bekezdése értelmében az országos listán mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a párt által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg. A Ve. 98/A. §-a szerint, ha az országos listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet a mandátum megüresedésétől számított 30 napon belül jelentheti be a mandátumot szerző jelöltet az illetékes választási bizottságnál.
Tekintettel arra, hogy a JOBBIK Magyarországért Mozgalom a jogszabályban előírt 30 napos határidőn belül megnevezte jelöltjét a megüresedett mandátum betöltésére, az Országos Választási Bizottság a mandátumot Suhajda Krisztián részére kiadja.
  
II.
 
A határozat a Vjt. 24. § (1) bekezdésén, a régi Vjt. 46. § (5) bekezdésén, a Ve. 98/A. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke