949/2014. NVB határozat - Loschán Ferenc a Magyar Szocialista Párt, a Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt, a Magyar Liberális Párt képviselőjelöltje által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
949/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Loschán Ferenc a Magyar Szocialista Párt, a Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt, a Magyar Liberális Párt képviselőjelöltje (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Baranya Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 48/2014. (III. 31.) számú határozatát helyben hagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 7-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt, a Magyar Liberális Párt képviseletében eljáró beadványozó 2014. március 28-án kifogását nyújtott be az Egerági Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) 1/2014. (III.31.) számú határozata ellen, melyet az OEVB 48/2014. (III. 31.) számú határozatával érdemi vizsgálat nélkül elutasított. Az OEVB megállapította, hogy beadványozó kifogása a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 215. § c) pontja alapján nem tartalmazta a Ve. 212. § (2) bekezdés d) pontjában előírtakat, így a jelölő szervezetek székhelyét és nyilvántartásba vételi számát.
Beadványozó 2014. április 2-án 13 óra 2 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az OEVB határozata ellen, melyben kérte annak megváltoztatását. Fellebbezésében előadta, hogy nem a jelölő szervezetek képviseletében, hanem képviselőjelöltként nyújtotta be kifogását, így azt érdemben el kellett volna bírálnia a bizottságnak.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az OEVB a kifogás elbírálása során helyesen állapította meg, hogy beadványozó – a kifogás mellékleteként becsatolt meghatalmazással igazoltan – a jelölő szervezetek képviseletében járt el, ez alapján helyes jogi következtetésre jutva utasította el érdemi vizsgálat nélkül a kifogás.
A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozik a Kúria 2014. március 12-én kelt Kvk.II.37.255/2014/3. számú határozatára, melyben a bíróság megerősítette a Nemzeti Választási Bizottság jogorvoslatok során követett azon gyakorlatát, miszerint jelölő szervezet képviseletében eljáró személy beadványának érdemi elbírálási feltétele a szervezet székhelyének és nyilvántartási számának feltüntetése.
A Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a fellebbezés alapján a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja. Bár a Ve. 225. §-a szerint a fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók, a Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a formailag hibás, érdemi vizsgálatra alkalmatlan beadvány alaki hiányosságai a másodfokú eljárás során már nem orvosolhatók.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a Ve. 225. §-án, a 231. § (4) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 4.
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke