947/2014. NVB határozat - M. K. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
947/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság M. K. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 7-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. április 3-án kifogást nyújtott be, melyben kérte dr. Orbán Viktornak, a FIDESZ-KDNP pártkoalíció jelenlegi képviselőinek és magának a FIDESZ-KDNP elnevezésű pártnak megfosztását a 2014. évi országgyűlési választásokon való részvétel jogától, hivatkozva az Alaptörvény több rendelkezésének az érintettek általi megsértésére.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség jelölő szervezetet 22/2014. számú határozatával, a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetet pedig 23/2014. számú határozatával 2014. január 23-án vette nyilvántartásba az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán. A két jelölő szervezet által állított közös pártlista nyilvántartásba vételére a 104/2014. számú határozattal, 2014. február 21-én került sor.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a fent hivatkozott határozataiban azt állapította meg, hogy a jelölő szervezetek megfelelnek az országgyűlési képviselők választásán történő induláshoz szükséges törvényi feltételeknek, illetve jogosultak közös pártlistát állítani. A nyilvántartásba vételhez szükséges feltételek hiányára ezen határozatok ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelemben lehetett volna hivatkozni, amelynek elbírálása a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 229. § (1) bekezdése alapján a Kúria hatáskörébe tartozik. Ezen okból a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadvány elbírálására nem tartozik hatáskörébe, illetve arra más választási bizottságnak sincsen határköre, ezért a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a Ve. 224. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A Ve. 10. § (3) bekezdése szerint a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A fentiek alapján a bírósági felülvizsgálati kérelem határidőben történő benyújtására a 22/2014. és 23/2014. számú határozatok tekintetében 2014. január 26-án 16 óráig, a 104/2014. számú határozat kapcsán pedig 2014. február 24-én 16 óráig lett volna lehetőség.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § d) pontja alapján - mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 215. § d) pontján, 224. § (2) bekezdésén, 229. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 4.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke