945/2018. NVB határozat - Dr. Sz. B. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

945/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Dr. Sz. B. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 20 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 23-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A fellebbezés tartalma]

[1]          Beadványozó 2018. április 17-én 15 óra 43 perckor nyújtotta be fellebbezését a Pest Megye 02. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 2018. április 15-én kelt egyéni választókerületi választás eredményét megállapító jegyzőkönyvi döntése ellen.

[2]           Beadványozó rögzítette, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 294. § (2) bekezdése alapján az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő hatodik napon megállapítja a választás egyéni választókerületi eredményét. A Pest megye 02. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának eredményt megállapító döntése ezzel szemben a – fellebbezésemhez csatolt – jegyzőkönyvön szereplő dátum szerint 2018. április 15-én, a szavazást követő hetedik napon, azaz a törvényes határidőn kívül, alakszerű döntés nélkül született.

[3]           Beadványozó megjegyzi továbbá, hogy a választókerülethez tartozó szavazókörök közül kiugróan magas volt az érvénytelen szavazatok száma, illetve aránya a következő szavazókörökben: Biatorbágy 002., Budakeszi 003., Telki 004., Piliscsaba 001. illetve Budaörs 018. számú szavazóköreiben

[4]           Álláspontja szerint önmagában a kiugróan magas érvénytelenségi arány valószínűsít valamilyen, a szavazás lebonyolításával összefüggő rendellenességet – például az ismert, máshol is felmerült problémák közül tévesen kiosztott szavazólapokat vagy a szavazatszámláló bizottság pecsétjének egyes szavazólapokon történő elhelyezésének hiányát. Emellett azonban az egyéni és a listás eredmények összevetése (az egyéniben hiányzó és listán többletként megjelenő, urnában található szavazólapok közti mennyiségi egyezés) igazolja is, hogy a szavazólapok kiosztása a Ve. 257. § (1)-(1a) bekezdései megsértésével történt pl. Biatorbágy 001. számú szavazókörében.

[5]           A fentieken túl megjegyzi azt is, hogy az alábbi szavazókörökben kimagasló az eltérés a szavazólapok és a szavazóként megjelentek száma között, ami adott esetben szavazatszámlálási hibára utalhat: Nagykovácsi 002. és Biatorbágy 001. számú szavazóköre.

[6]          Ferntiekre tekintettel kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság az egyéni választókerület választási eredményét a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján változtassa meg, és a Ve. 241. § (3) bekezdése alapján rendelje el az érintett szavazatok újraszámlálását.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[7]           A fellebbezés érdemben nem vizsgálható.

[8]           Beadványozó jogorvoslati kérelmében formális határozatot megjelölni nem tudott, csak az OEVB jegyzőkönyvi döntését tudta felhívni támadott döntésként, ezért a Ve. 221. § (2) bekezdése alapján a beadványt el kell utasítani.

[9]           Korábbi jogorvoslati indítvány alapján a Nemzeti Választási Bizottság észlelte, hogy az egyéni választókerület eredményét megállapító formális határozat elmaradása miatt a Ve. 242 § (1) bekezdése szerinti választási szerv hallgatása miatti eljárás lefolytatásának van helye.

[10]       A Bizottság ennek eredményeként 2018. április 19-én 843/2018. NVB határozatával pótolta az OEVB döntését. A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozott határozata ellen, a jogorvoslati kioktatásban foglalt eljárásrend szerint bírósági felülvizsgálat iránti kérelemnek van helye.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[11]       A határozat a Ve. 44. §-án, 222. § (2) bekezdésén, 242. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2018. április 20.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke