945/2014. NVB határozat - R. Gy. által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
945/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a R. Gy. (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapesti 14. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 43/2014. (IV. 02.) számú határozatát megváltoztatja, a kifogást elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 7-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
2014. április 2-án magánszemély kifogást nyújtott be az OEVB-hez, amelyben előadta, hogy Lukoczki Károlynak, a Magyar Szocialista Párt, Együtt – a Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek egyéni képviselőjelöltjének plakátjai a Pesti út mellett felállított villanyoszlopra jogszabálysértő módon kerültek elhelyezésre. Álláspontja szerint ez sérti a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 12. § (3b) bekezdésében foglalt tilalmat, amely szerint reklámhordozót tilos elhelyezni villanyoszlopon. Előadta, hogy mivel a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 144. § (6) bekezdése kifejezetten alkalmazni rendeli a közterület-használatról rendelkező jogszabályokat, ezért a Kkt. fenti rendelkezését is alkalmazni kell. Kifogásához csatolta a képviselőjelölt plakátjairól készült fényképfelvételeket. A fenti érvek alapján kérte az OEVB-től a jogszabálysértés tényének megállapítását, a jogszabálysértő eltiltását a további jogszabálysértéstől, továbbá bírság kiszabását.
Az OEVB 43/2014. (IV. 02.) számú határozatában a kifogásnak részben helyt adott, és megállapította, hogy a képviselőjelölt plakátjai jogszabálysértő módon lettek elhelyezve, egyebekben a kifogást elutasította. Álláspontja szerint a Kkt. 12. § (3b) bekezdése alkalmazandó az ügyben, amely szerint reklámhordozó kihelyezése villanyoszlopra tilos. Ugyanakkor megállapította, hogy a kifogástevő által csatolt bizonyítékok nem elegendőek annak megállapítására, hogy a jogszabálysértés tényleges elkövetője beazonosítható legyen és ezáltal bírság kiszabására kerüljön sor, ezért a kifogást e tekintetben elutasította.
II.
Beadványozó 2014. április 3-án fellebbezést nyújtott be az OEVB 43/2014. (IV. 02.) számú határozata ellen, kérve a határozat megváltoztatását és a kifogás elutasítását. Fellebbezésében hivatkozott a Kúria KvK.II.37.307/2014/3 számú végzésére, amely szerint a választási plakátok elhelyezésére kizárólag a Ve. 144. §-ának a rendelkezései irányadók. Ezen okból a választási plakát elhelyezése szabad, ha az nem ütközik a fent megnevezett jogszabályhely által nevesített tilalomba. Kifejtette továbbá, hogy a Ve. 144. § (6) bekezdése kizárólag önálló hirdető berendezések esetében rendeli alkalmazni a közterület-használati szabályokat, a választási plakátok azonban nem minősülnek annak. A fentiek alapján kérte az OEVB határozatának megváltoztatását és a kifogás elutasítását.
A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozva Kúria 2014. március 17-én kelt Kvk.II.37.307/2014./3. számú és a 2014. március 19 kelt Kvk.III.37.355/2014/3. számú végzésére rögzíti, hogy a választási plakátok elhelyezésére a Ve. 144. §-a tartalmaz szabályokat. A választási plakát tekintetében a Ve. 144. § (3) bekezdése azt az általános szabályt rögzíti, hogy plakát a kampányidőszakban – a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető. A Ve. 144. § (3) bekezdés helyes értelmezése szerint a választási plakát elhelyezésesére kizárólag a Ve. 144. §-ának rendelkezései az irányadóak. A választási szervek e rendelkezéseknek való megfelelést vizsgálhatják, míg a közúti közlekedési szabályokat, továbbá a reklámtáblák elhelyezésére vonatkozó egyéb szabályokat nem alkalmazhatják, tekintve, hogy a Ve. 144. §-a egy zárt szabályrendszert alkot.
Fentiekben kifejtett indokolásra tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogást tevő által sérelmezett plakátok villanyoszlopon történő elhelyezése nem sérti a Ve. 144. §-át, egyéb jogszabályok által előírt tilalmak és korlátozások a választási eljárásban nem vehetőek figyelembe, így emiatt a jogsértés választási eljárásban történő megállapítására és az attól való eltiltásra nem kerülhet sor. Mivel a kifogásolt magatartás a Ve. konkrét rendelkezéseit nem sérti, továbbá nem ütközik a választási alapelvekbe sem, a kifogás elutasításának van helye.
A Nemzeti Választási Bizottság - a Kúria Kvk.II.37.398/2014/2. számú végzésében foglaltakkal összhangban – megjegyzi, az a tény, hogy a választási eljárásban más jogszabályok rendelkezéseibe foglalt tilalmak megsértése nem vizsgálható, nem érinti a hatálya alá nem tartozó szervezetek tevékenységét és eljárását, tehát a Ve. olyan típusú kifejezett szabályozást nem tartalmaz, amely arra utalna, hogy az egyes választásokkal érintett időszakokban a választási eljárásban részt nem vevő állami szervezeteknek alaptevékenységükhöz kötődő feladat- és hatáskörüket a korábbitól eltérően kellene gyakorolniuk.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 144. §-án, 231. § (5) bekezdés b) pontján, a Kkt. 12. § (3b) pontján, a Kúria Kvk.II.37.307/2014./3., Kvk.III.37.355/2014/3. és KvK.II.37.398/2014/2. számú végzéseiben foglalt jogértelmezésen, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 4.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke