944/2014. NVB határozat - N. L. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
944/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság N. L. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 48/2014. (III. 31.) számú határozatát az alábbiak szerint megváltoztatja.
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 7-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Kifogást tevő 2014. március 29-én 21 óra 06 perckor elektronikus úton jogorvoslati kérelmet terjesztett elő, melyben előadta, hogy 2014. március 26-án Nyíregyházán, a Korányi Frigyes utcában Nagy László, a Magyar Szocialista Párt (a továbbiakban: MSZP) Nyíregyházi Szervezetének elnöke „Dudálj, ha Orbánnak szerinted is mennie kell!” feliratú táblát tartott a forgalmi okokból lassan haladó gépjárművezetők elé. Megítélése szerint ezzel megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés e) pontját, valamint a KRESZ 30. §-át, mely szerint hangjelzést csak balesetveszély esetében, a baleset megelőzése érdekében, valamint – lakott területen kívül – az előzési szándék jelzése céljából szabad. A kifogáshoz csatolta annak bizonyítékául szolgáló fényképfelvételeket. Fentiek alapján kérte a jogsértés megállapítását, valamint az MSZP, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt, a Magyar Liberális Párt és Jeszenszki András országgyűlési képviselőjelölt további jogszabálysértéstől való eltiltását.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 48/2014. (III. 31.) számú határozatában a kifogást megalapozottnak találta. Az OEVB hivatkozott a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt, jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvére, mivel „a direkt konkrét jogsértésre való közvetlen felhívás, jelen esetben az arra közlekedők felé intézett jogszabálysértést megvalósító jogszabálysértésre való felhívás nem lehet sem jóhiszemű, sem rendeltetésszerű.” Fentiek alapján az elsőfokon eljárt bizottság megállapította a jogszabálysértés tényét, valamint az MSZP-t, az Együtt – a Korszakváltók Pártját, a Demokratikus Koalíciót, a Párbeszéd Magyarországért Pártot, a Magyar Liberális Pártot és Nagy László frakcióvezetőt eltiltotta a további jogszabálysértéstől.
II.
Beadványozó 2014. április 3-án a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújtott be az OEVB 48/2014. (III. 31.) számú határozata ellen. Kérelmező álláspontja szerint a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjának sérelmét nem valósította meg. Hivatkozik a Kúria Kvk.IV.37.359/2014/2. számú, rendeltetésszerű joggyakorlás alapelv érvényesüléséről szóló végzésére, mely pontosan alátámasztja állítását. Álláspontja szerint az elsőfokon eljárt bizottság határozatát a Ve. 43.§-ába ütköző módon hozta, mivel nem tartalmaz semmilyen adatot arra vonatkozóan, hogy az MSZP, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek, valamint az érintett frakcióvezető mely jogszabályi rendelkezés alapján, miként követte el a jogsértést.
III.
A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas az alábbiak szerint.
 
A Ve. 209. § (1) bekezdése alapján a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. A Ve. 10. § (1) bekezdése szerint az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők. Ugyanezen szakasz (4) bekezdése alapján a 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt - a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével - a következő napon teljesítettnek kell tekinteni.
 
A Ve. 215. §-a szerint „A kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha (…) elkésett”.
  
A Nemzeti Választási Bizottság az üggyel összefüggő iratanyag alapján megállapította, hogy a kifogásolt tevékenységet ábrázoló fényképfelvétel 2014. március 26-án 11 óra 03 perckor készült. A Ve. 209. § (1) bekezdése alapján a kifogásolt tevékenység ellen jogszerűen március 29-én 16 óráig lehetett jogorvoslati kérelmet benyújtani.
 
Kifogást tevő jogorvoslati kérelmét elektronikus úton március 29-én 21 óra 06 perckor nyújtotta be az OEVB-hez, így az – a Ve. 10. § (4) bekezdése alapján –március 30-án benyújtott jogorvoslati kérelemnek számít. Mindezek szerint a kifogás elkésettnek minősül.
 
Fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 48/2014. (III. 31.) számú határozatát – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára – megváltoztatta.
III.
A határozat a Ve. 10. § (1) bekezdésén és (4) bekezdésén, a 209. § (1) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 4.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke