943/2018. NVB határozat - S. R. B. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

943/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a S. R. B. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 19 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 62/2018. (IV. 14.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 23-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és a fellebbezés tartalma]

[1]           A Jász-Nagykun-Szolnok Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 62/2018. (IV. 14.) számú határozatával megállapította, hogy a választókerületben a választás eredményes volt, a legtöbb érvényes szavazatot, 27.086-ot Kovács Sándor, a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelöltje szerezte meg, így a megválasztott képviselő Kovács Sándor lett.

[A fellebbezés tartalma]

[2]           Beadványozó a határozat ellen 2018. április 17-én 15 óra 52 perckor fellebbezést nyújtott be az OEVB határozatával szemben a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 241. § (2) bekezdés b) pontja alapján.

[3]           Fellebbezésében előadta, hogy a választókerülethez tartozó Kunmadaras 005. számú szavazókörben kiugróan magas volt az érvénytelen szavazatok száma. Álláspontja szerint a magas érvénytelenségi arány valamilyen rendellenességet valószínűsít. Szerinte  a Ve. 257. § (1)-(1a bekezdések megsértését  igazolja, hogy a megjelent választópolgárok számához képest az urnában található egyéni szavazólapok száma hattal kevesebb, míg a listás szavazólapok száma hattal több volt.

[4]           Fentiekre tekintettel kéri a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a fenti OEVB-határozatot a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján változtassa meg, és a Ve. 241. § (3) bekezdése alapján rendelje el az érintett szavazatok újraszámlálását.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[5]          A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[6]          A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja;

- a fellebbezés benyújtójának neve, lakcíme (székhelye) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címe;

- a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

[7]          A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[8]          A Ve. 241. § (2) bekezdése szerint a választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen

a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy

b) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére

hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.

[9]          A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés vizsgálata alapján rögzíti, hogy az tartalmazza a fellebbezés Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti jogalapjának megjelölését, azonban tételesen nem tartalmazza azt, hogy a jogszabálysértés miképpen valósul meg, milyen cselekmény és milyen ok-okozati összefüggés alapján valósítja meg a jogszabálysértést. A fellebbezésből nem derül ki és a Beadványozó erre vonatkozóan bizonyítékot sem csatol illetve nevez meg, hogy a konkrétan megnevezett Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti, az eredmények összesítésére és az eredmény megállapítására vonatkozó szabályok hogyan sérültek.

[10]       A Bizottság hivatkozva a Kúria Kvk.II.37.501/2014/2. számú döntésére, amelyben szintén egyéni választókerületi választás eredménye elleni jogorvoslat alapján történt az eljárás, rögzíti, hogy az érvénytelen szavazatok országos átlagot meghaladó száma önmagában nem elegendő indok az egyéni választókerületi eredmény vizsgálatára, annak megsemmisítésére, a szavazás megismétlésének elrendelésére, különösen, ha szavazatok érvénytelenné nyilvánításának megvolt a jogi indoka.

[11]       A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy szavazólapok kiosztása során történő jogsértések – amelyeket Beadványozó szintén nem bízonyít, hanem csak valószínűségére hivatkozik - nem kapcsolódnak az eredmény megállapításhoz, azzal kapcsolatban a szavazatszámláló bizottság tevékenységével kapcsolatos kifogás benyújtására lett volna lehetőség.

[12]       A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés vizsgálata alapján rögzíti, hogy az nem tartalmazza a jogszabálysértés tételes kifejtését, amely miatt azt a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[13]       A határozat a Ve. 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, 241. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 20.

 

 

                                                                                                            

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke