941/2014. NVB határozat - Z.-P. Zs. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
941/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Z.-P. Zs. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozza a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy a TV2 médiaszolgáltatást nyújtó MTM-SBS Televízió Zrt. országos lineáris médiaszolgáltató megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontjában megfogalmazott esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek közötti alapelvi követelményét és az e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét – a 2014. március 24. és 2014. április 3. napja közötti műsorfolyamot vizsgálva – a JOBBIK Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet vonatkozásában, egyben a jogsértőt eltiltja a további jogsértő tevékenység folytatásától.
A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőt kötelezi továbbá, hogy jelen határozat rendelkező részét annak közlésétől számított három napon belül a Mokka, a Tények és a Napló című televíziós műsorok egy-egy műsorszáma előtt tegye közzé.
A Nemzeti Választási Bizottság a TV2 médiaszolgáltatást nyújtó MTM-SBS Televízió Zrt. médiaszolgáltatót 5.075.000 (azaz ötmillió-hetvenötezer) forint bírság megfizetésére kötelezi.
A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda 10032000-00333616-00000000 számú bankszámlaszámára jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a bírságot kiszabó határozat számát, továbbá a bírságot kiszabó választási bizottság székhelytelepülésének, azaz Budapest megnevezését. A bírság – annak meg nem fizetése esetén – adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 7-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. április 3-án kifogást nyújtott be, melyben előadta, hogy a TV2 Tények című műsora 2014. április 2-i 18 órakor kezdődő adásában „Sorsdöntőnek tartják a választást” címmel beszámolt három parlamenti párt: a Fidesz-KDNP, az MSZP és az LMP kampányrendezvényéről, míg a JOBBIK választási rendezvényéről nem tett említést. Ugyanezen műsorszám 21 órától, a rövidített hírekben ismételten lejátszásra került a JOBBIK megjelenítése nélkül.
Beadványozó szerint a TV2 folyamatosan és következetesen nem számol be a JOBBIK eseményeiről, melyre példaként hozza fel a Napló című műsor 2014. március 30-ai adását, melyben az ellenzéki pártok kampányáról szóló riportját. Álláspontja szerint az adás amiatt megtévesztő ugyanis a „Készül az ellenzék” felirat szerepelt a vágóképek között, míg a második legnagyobb ellenzéki párt, a JOBBIK semmilyen formában nem jelent meg a műsorban.
Beadványozó kifogásában előadta továbbá, hogy a TV2 Mokka című reggeli műsorában rendszeresen szerepelnek a különböző pártok képviselői, viszont a JOBBIK még egyszer sem kapott erre lehetőséget.
Kifogást tevő beadványában a Mokka alábbi műsorszámait jelölte meg állításainak alátámasztására.
2014. március 24-én Vadai Ágnes (Demokratikus Koalíció)
„Kormányváltó szövetség kampánya 2014. március 24.” (http://tv2.hu/musoraink/mokka/146706_vadai_agnes_elegedett_mesterhazy_kampanyaval.html)
 
2014. március 27-én Lendvay Ildikó (Magyar Szocialista Párt)
"Lendvai Ildikó érzi a levegőben a kormányváltó szándékot" címmel (http://tv2.hu/musoraink/mokka/146989_lendvai_ildiko_erzi_a_levegoben_a_kormanyvalto_szandekot.html)
 
2014. március 27-én Széll Bernadett (LEHET MÁS A POLITIKA)
"Kiváló eredményre számít az LMP a választásokon" címmel a Mokka műsorában (http://tv2.hu/musoraink/mokka/147002_kivalo_eredmenyre_szamit_az_lmp_a_valasztasokon.html)
 
2014. március 27-én Németh Szilárd (Fidesz-KDNP)
"Beidézték Mesterházy Attilát, mégsem megy el" címmel a Mokka műsorában (http://tv2.hu/musoraink/mokka/147001_beideztek_mesterhazy_attilat_megsem_megy_el.html)
 
2014. március 31-én Tóbiás József (Magyar Szocialista Párt)
"Ellenzéki nagygyűlés, avagy aki otthon marad, Orbánra szavaz˝(http://tv2.hu/musoraink/mokka/147191_ellenzeki_nagygyules_avagy_aki_otthon_marad_orbanra_szavaz.html)
 
2014. március 31-én Selmeczy Gabriella (Fidesz-KDNP)
A Jobbik is Orbán Viktor ellenzéke˝
 
2014. április 1-jén Kósa Lajos (Fidesz-KDNP)
 
2014. április 1-jén Molnár Csaba (Demokratikus Koalíció)
"A DK alelnöke szerint az ügyészség a Fidesz szolgálatában áll" (http://tv2.hu/musoraink/mokka/147285_a_dk_alelnoke_szerint_az_ugyeszseg_a_fidesz_szolgalataban_all.html)
 
2014.április 2-án Schiffer András (LEHET MÁS A POLITIKA)
"Schiffer András szerint nem lehet visszakövetelni Simon Gábor pénzét” (http://tv2.hu/musoraink/mokka/147366_schiffer_andras_szerint_nem_lehet_visszakovetelni_simon_gabor_penzet.html)
 
2014. április 2-án dr. Hoppál Péter (Fidesz-KDNP)
"A Fidesz szóvivője: ˝2/3-dal nagyobb az esély a felemelkedésre˝ (http://tv2.hu/musoraink/mokka/147368_a_fidesz_szovivoje_23-dal_nagyobb_az_esely_a_felemelkedesre.html)
 
2014. április 3-án Fodor Gábor (Magyar Liberális Párt) ˝Szoros győzelem lesz˝ (http://tv2.hu/musoraink/mokka/147430_fodor_gabor_szoros_gyozelem_lesz.html)
A fentiek alapján kéri, hogy a Nemzeti Választási Bizottság állapítsa meg a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között és e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvek megsértését. Kéri továbbá, hogy a Bizottság kötelezze a Ve. 152. § (1) bekezdésének értelmében a médiatartalom-szolgáltatót arra, hogy a tevékenységét elmarasztaló határozat rendelkező részét tegye közzé.
Kéri megfontolni a jogsértés kirívó voltára tekintettel a bírság kiszabásának lehetőségét is. Álláspontja szerint a jogsértés folytatólagossága és szándékossága megállapítható, mivel a média-szolgáltató a JOBBIK teljes elhallgatására törekszik
Beadványozó 2014. április 4-én kifogását kiegészítette, mely szerint a TV2 Tények című, 2014. április 3-i 19 órakor kezdődő esti adásában a pártok választási kampánya is bemutatásra került "Az utolsó napokban is kampányolnak" címmel. A műsorban a négy parlamenti párt közül a Fidesz-KDNP, az MSZP, és az LMP továbbá a Szociáldemokrata Párt rendezvényéről készült anyagot mutatta be, nyilatkozatokkal együtt. Ezzel szemben a JOBBIK választási rendezvényéről ismételten nem számoltak be.
II.
A kifogás alapos az alábbiak szerint.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás a TV2 médiaszolgáltatást nyújtó MTM-SBS Televízió Zrt. (a továbbiakban: TV2) a műsorszolgáltató tevékenységét a választási kampányban való részvétellel összefüggésben támadta, mely alapján arra, mint ágazati jogszabály a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) rendelkezései is irányadóak. A választási időszakra speciális szabályt az Mttv. 32. § (3) bekezdése tartalmaz, ebben is kizárólag a politikai reklámok közzétételével kapcsolatosan. Így a Ve. 151. § (1) bekezdése alkalmazásában a műsorszolgáltató választási kampányban való részvételével kapcsolatban az Mttv. általános, alapelvi szabályainak érvényre juttatása a Ve. rendelkezéseire figyelemmel vizsgálandók.
Az Mttv. 3. §, 7. § és a 203. § 41. pontja szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, és a médiaszolgáltató az, aki szerkesztői felelősséggel rendelkezik a médiaszolgáltatás tartalmának megválasztásáért, és meghatározza annak összeállítását. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti. A médiaszolgáltatók, a sajtóterméket kiadók, a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtók, a műsorterjesztők az Mttv. hatálya alá tartozó tevékenységek végzése során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének megfelelően, az Mttv.-ben meghatározottak szerint kötelesek egymással és a nézőkkel, hallgatókkal, olvasókkal, felhasználókkal, előfizetőkkel kölcsönösen együttműködve eljárni.
A Nemzeti Választási Bizottság fenti, az Mttv.-ben foglalt alapelvek és a Ve. rendelkezései és alapelveivel összefüggésben az alábbiakat állapítja meg.
Az Mttv. a médiaszolgáltató részére biztosítja a szerkesztői szabadságot, aminek mintegy garanciáját adja az Mttv. 7. §-ának és a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjának rendelkezése. A Ve. alapelvi szabályainak a műsorszámok összességét illetően kell érvényesülnie. A Nemzeti Választási Bizottság jogelődje, az Országos Választási Bizottság és Kúria több eseti döntésében is rámutatott arra, hogy a meghatározott tartalmú műsorszámokat az adott ügy szempontjából irányadó teljes időszakban, összességükben kell vizsgálni. A választási bizottságok és a bíróságok következetes gyakorlata szerint az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó kötelezettség betartása ugyanis csak a műsorfolyam egészének, de legalább átfogó részének ismeretében vizsgálható. Az alapelv sérelme akkor állapítható meg, ha a médiaszolgáltató valamennyi műsorszámát a választási eljárás időszakában, de legalább átfogó részében vizsgálva bizonyítható, hogy valamely jelölő szervezet indokolatlanul kevesebb megjelenési lehetőséget kap más, azonos jogi helyzetben lévő jelölő szervezetekkel szemben.
Az Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában megfogalmazott esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek közötti alapelvi követelmény érvényesülésének vizsgálata során nem járhat el az egyes műsorszámokat kiragadva, hanem figyelemmel kell lennie valamennyi, a választásokkal kapcsolatba hozható tartalmú hír- és politikai műsorra.
Tekintettel arra, hogy a kifogástevő indítványa nem egy műsorszámra, hanem TV2 2014. március 24-e és 2014. április 3-a közötti műsorfolyamának 11 napon keresztül tartó időszak vonatkozásában a Tények kettő, a Napló egy műsorszáma és a Mokka című műsor 2014. március 24-e és 2014. április 3-a között sugározott adásaival kapcsolatban terjesztett elő bizonyítékot Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában megfogalmazott az esélyegyenlőség sérelmére vonatkozóan, a fent kifejtett indokok alapján az alapelvi sérelmet a Nemzeti Választási Bizottság megalapozottnak találta és a jogorvoslati kérelemnek helyt adott.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvével, mint a Ve-ben megfogalmazott általános alapelvvel ellentétes az a magatartás mely révén a választási kampányban a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség tartósan és súlyosan sérül. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme állapítható meg a médiaszolgáltató azon magatartása vonatkozásában, mely szerint a kifogásolt időszakban, a médiaszolgáltató egyik műsorában, semmilyen formában sem biztosított a JOBBIK számára megjelenési lehetőséget.
A Ve. 152. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság bírságot is kiszabhat. Annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének megállapításában az eset összes körülményeit - így különösen a jogsértéssel érintett médiaszolgáltató fajtáját, vételkörzetét, a jogsértéssel érintett sajtótermék jellemzőit, a jogsértés súlyát és a jogsértés ismétlődő jellegét - veszi figyelembe. A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt. A bírság legmagasabb összege a 152. § (3) bekezdése szerint a kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötvenszerese.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a bírság összegének meghatározatása során a Ve. 152. § (2) bekezdés szerint mérlegelte az eset össze körülményét. A Bizottság figyelembe vette, hogy a jogsértés a kampányidőszak végén, 2014. március 24. napja és 2014. április 3. napja között valósult meg, továbbá a Bizottság értékelte, hogy a jogsértő tevékenységben a TV2 három műsorát (Tények, Napló és a Mokka) is érintett. A Nemzeti Választási Bizottság figyelemmel volt a bírság összegének meghatározása során a jogsértő tevékenység többszörös és ismétlődő jellegére, valamint a jogszabálysértés súlyára. A Bizottság különös súllyal értékelte azt a tényt is, hogy a TV2 országosan elérhető lineáris médiaszolgáltató.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 218. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjára és a 152. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontján, a 151. §-án, 152. § (1) bekezdés c) pontján, a 218. § (2) bekezdés a), b) és d) pontján, a 219. § (1) bekezdésén, az Mttv. 3. §-án, 7. §-án, 32. §-án, a 203. § 41. pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 4.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke