940/2014. NVB határozat - Szabó Tímea országgyűlési képviselőjelölt által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
940/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Szabó Tímea országgyűlési képviselőjelölt (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad az alábbiak szerint.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség jelölő szervezet más jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltjei képmását ábrázoló választási plakát közzétételével megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása alapelvét. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség jelölő szervezet más jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltje hozzájárulása nélkül készíttetett választási plakát közzétételével megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra alapelvét. A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőt eltiltja a további jogsértő tevékenység folytatásától.
A Nemzeti Választási Bizottság a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség jelölő szervezetet továbbá 1.522.500 (azaz egymillió-ötszázhuszonkétezer-ötszáz) forint bírság megfizetésére kötelezi.
A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda 10032000-00333616-00000000 számú bankszámlaszámára jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a bírságot kiszabó határozat számát, továbbá a bírságot kiszabó választási bizottság székhelytelepülésének, azaz Budapest megnevezését. A bírság – annak meg nem fizetése esetén – adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 7-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. április 3-án kifogást nyújtott be, melyben előadta, hogy a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség (a továbbiakban: JESZ) jelölő szervezet a Ve. 144. §-ában szabályozott plakátot helyezett ki többek között Budapest III. kerületében, melyről fényképfelvételt mellékelt kérelméhez. Beadványozó előadta továbbá, hogy a JESZ jelölő szervezet által, 2014. április 2-án tartott sajtótájékoztatón elhangzottak szerint az országban 400 ugyanilyen plakátot helyeztek el.
Beadványozó kérelmében kifejtette, hogy a hivatkozott plakáton őt ábrázoló fénykép szerepel azt a hamis látszatot keltve, mintha a JESZ jelöltje, vagy támogatója lenne. Álláspontja szerint – az MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP jelöltjeként, egyben a Párbeszéd Magyarországért társelnökeként – a fent kifejtett tevékenység súlyosan sérti a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, valamint a választás tisztaságának alapelvét, mivel az alkalmas a választók megtévesztésére és tisztességtelen politikai előny szerzésére. Beadványozó megjegyzi, hogy a képen fellelhető Pokorni Zoltán volt oktatási miniszter és Chikán Attila közgazdász professzor képe is, akik nyilvánvalóan nem lehetnek a JESZ jelölő szervezet támogatói, így vonatkozásukban is vélelmezhető a jogsértés.
Beadványozó hivatkozik továbbá arra, hogy nem rendeltetésszerű egy olyan kampányeszköz készítése és felhasználása, amelyre a polgári törvénykönyv személyiségi jogvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek megsértésével kerül sor, mivel a képmás készítéséhez és felhasználáshoz szükséges lett volna hozzájárulása.
Fentiek alapján beadványozó kéri a jogszabálysértés tényének megállapítását, a JESZ jelölő szervezet további jogsértéstől való eltiltását, valamint bírság kiszabását, melynek összege véleménye szerint az eset összes körülményére tekintettel a törvényi maximumhoz közelítő kell, hogy legyen.
 
II.
A kifogás alapos az alábbiak szerint.
A Ve. 140. §-a alapján „Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a (…) plakát”. A Ve. 144. § (1) bekezdése szerint plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül. A Nemzeti Választási Bizottság a mellékelt fényképfelvételek alapján megállapítja, hogy a kifogásolt plakát a JESZ jelölő szervezetet népszerűsítő, annak támogatására ösztönző választási plakátnak minősül, mivel azon a nevesített jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltjei, emblémája, valamint a választási kampány során használt „Hiszünk a szeretet és az összhang erejében” jelmondat szerepel. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a plakáton fellelhető Pokorni Zoltánnak, a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltjének, Szabó Rebekának, a MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP képviselőjelöltjének, dr. Szél Bernadettnek, az LMP képviselőjelöltjének, valamint Chikán Attila közgazdásznak a képmása is.
 
A 2014. március 14-ig hatályban lévő Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.) 80. § (1) bekezdése szerint a személyhez fűződő jogok megsértését jelenti a más képmásával vagy hangfelvételével kapcsolatos bármiféle visszaélés. A jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.) 2:48. §-a pedig eképp rendelkezik: „Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználáshoz az érintett személy hozzájárulása szükséges”. A 2:43. § g) pontja szerint a személyiségi jogok megsértését jelenti különösen többek között a képmáshoz és hangfelvételhez való jog megsértése.
 
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az elvárható gondossággal való eljárás fontos feltétele a jóhiszemű joggyakorlásnak. Választási plakát készíttetése során, a más jelölő szervezet képviselőjelöltjét ábrázoló fényképfelvétel használatakor elvárható a magánjogi törvényi szabályozásban nevesített személyiségi jogokra vonatkozó rendelkezések figyelembevétele. Szabó Tímea országgyűlési képviselőjelölt nyilatkozata alapján a JESZ jelölő szervezet hozzájárulása nélkül használta fel az őt ábrázoló fényképfelvételt. Fentiek figyelembevételével a képmás választási plakáton való engedély nélkül használata sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjába foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. A Bizottság megjegyzi, hogy a választási plakáton a beadványozón kívül három további személy szerepel, akik közvetlenül nem köthetők a JESZ jelölő szervezethez. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy az érintett személyek országosan ismertek, mely tényt– a Ve. 43. § (4) bekezdése alapján – köztudomású ténynek tekintett.
 
A Választási Bizottság véleménye szerint továbbá megsérti a választás tisztaságának alapelvét az, aki úgy gyakorolja jogát, hogy annak eredményeképpen közvetlenül vagy közvetve a választókat megtéveszti és ezáltal ellenfeleik választási esélyeit csökkenti. A Bizottság álláspontja szerint a választási plakát alapján fennáll a választópolgárok megtévesztésének lehetősége, mivel azt hihetik, hogy az azon szereplő négy, más jelölő szervezettel kapcsolatba hozható, országosan ismert személy a JESZ jelölő szervezet támogatója, jelöltje. Mindezek alapján sérül a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása alapelv is.
 
A Ve. 218. § (2) bekezdés d) pontja szerint választási kampány szabályainak megsértése esetén a választási bizottság bírságot is kiszabhat. A 219. § (1) bekezdés szerint a választási bizottság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének megállapításában az eset összes körülményeit - így különösen a jogsértéssel érintettek körének nagyságát, a jogsértés súlyát és területi kiterjedtségét, a jogsértés ismétlődő jellegét - veszi figyelembe. A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt. A bírság legmagasabb összege a 219. § (2) bekezdése szerint jogi személy esetén a kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizenötszöröse.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a bírság összegének meghatározatása során a Ve. 219. § (1) bekezdés szerint mérlegelte az eset összes körülményét. A Bizottság figyelembe vette, hogy a jogsértés a kampányidőszak végén valósult meg, továbbá a Bizottság értékelte, hogy a jogsértő tevékenységben további három, a JESZ jelölő szervezethez közvetlenül nem köthető személy is érintett. A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy példátlan, kirívóan súlyos törvénysértésnek minősül, hogy egy jelölő szervezet kampánytevékenységének folytatása során a versenytársak jelöltjeit használja fel politikai előny szerzésére.
 
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 218. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában foglalt jogkörében eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
 
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontján, a 43. § (4) bekezdésén, a 140. §-án, a 144. §-án, a 218. § (1) bekezdés a), b) és d) pontján, a 219. § (1) és (2) bekezdésén, a régi Ptk. 80. § (1) bekezdésén, az új Ptk. 2:48. §-án, jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 4.
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke