937/2014. NVB határozat - a Dr. Tiba István Csaba által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság elnökének 4/2014. számú határozata
a Nemzeti Választási Bizottság 937/2014. számú határozatának kijavításáról

A Nemzeti Választási Bizottság
937/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Dr. Tiba István Csaba (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Hajdú-Bihar Megyei 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 38/2014. (III.27.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. március 25-én kifogást nyújtott be az OEVB-hez. Álláspontja szerint 2014. március 23. napján délelőtt 7 óra 55 perckor Balmazújváros Vasút soron található Városi Zöldségpiac bejáratától jobbra és balra található közterületen álló fákra ismeretlen személyek Kathiné Juhász Ildikó képviselőjelölt választási plakátját helyezték el. A hivatkozott időben a képviselőjelölt és aktivistái végeztek kampánytevékenységet, így feltételezhető, hogy valaki közülük helyezte ki a mellékelt felvételeken található plakátokat. Hivatkozott a 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 144. § (5) bekezdésére, amely szerint a helyi önkormányzat rendeletével megtilthatja plakát kihelyezését környezetvédelmi okból a közterület egyes részein. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008 (IV. 24.) számú rendeletével módosított 35/2007 (XII. 12.) számú rendeletének (továbbiakban: Önkorm. rendelet) 12. § (4) bekezdés e) pontja szerint közterületen tilos fákra hirdetményeket kihelyezni. A fenti jogszabályi rendelkezések sérelme folytán kérte az OEVB-től a jogszabálysértés tényének megállapítását és a jogszabálysértő eltiltását a további jogszabálysértéstől.
Az OEVB 2014. március 27-i ülésén tanúként két személyt is meghallgatott, akik szemtanúi voltak annak, hogy a képviselőjelölt és aktivistái kampánytevékenységet folytatnak, és az érintett fákon a képviselőjelöltet népszerűsítő plakátok találhatók. Egyikük állítása szerint jelezte a képviselőjelölt felé, hogy a plakátok kihelyezése törvénysértő, amit a képviselőjelölt tudomásul vett. Az azt követő napon a plakátok már nem voltak megtalálhatók. Az OEVB 38/2014 (III. 27.) számú határozatával a kifogást elutasította.
II.
Beadványozó 2014. április 1-én fellebbezést nyújtott be az OEVB 38/2014. (III.27.) számú határozata ellen annak jogszabálysértő voltára hivatkozva, kérve a jogszabálysértés tényének megállapítását és a jogszabálysértő eltiltását a további jogszabálysértéstől. Álláspontja szerint a plakátok kihelyezése sérti a Ve. 144. § (5) bekezdésében és az Önkorm. rendelet 12. § (4) bekezdés e) pontjában foglaltakat, továbbá az OEVB FIDESZ-KDNP által megbízott tagját, Kathy Zsigmondot elmulasztották meghívni az ülésre. Ezenfelül előadta, hogy az OEVB a határozatában nem tett eleget indokolási kötelezettségének sem.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az OEVB 38/2014. (III.27.) számú, 2014. március 27-én meghozott határozata ellen beadványozó fellebbezése 2014. április 1-én érkezett meg az OEVB-hez. A Ve. 224. § (2) bekezdése szerint a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A Ve. 10. § (3) bekezdése szerint a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezési kérelem 2014. március 30-án 16 óráig nem érkezett meg, így az elkésettnek minősül.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy beadványozó hivatkozott arra, hogy a fellebbezést határidőben, 2014. március 30-án 15:58-perckor megküldte a Hajdú-Bihar Megyei 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (továbbiakban: OEVI) részére, és ennek alátámasztására csatolta az elektronikus levelező rendszeréből kinyomtatott üzenetet, amely tartalmazza az elküldésének dátumát. A fentiek ellenére azonban nem bizonyított, hogy a fellebbezés meg is érkezett volna 2014. március 30-án 16 óráig az OEVI részére, ezért a Nemzeti Választási Bizottság a benyújtás időpontjának az OEVI által igazolt 2014. április 1-i időpontot fogadta el.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján - mely szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett - a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött.
III.
A határozat a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 224. § (2) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 2.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke