936/2014. NVB határozat - a P. M. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
936/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a P. M. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad és megállapítja, hogy a Népszava Különszám hiányosan tartalmazza a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) szerinti impresszumot, mely miatt sérült a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelve, valamint az Mttv. vonatkozó szabályai. A Nemzeti Választási Bizottság a Népszava Lapkiadó Kft.-t eltiltja a kifogással érintett lapszám további, hiányos impresszummal történő terjesztésétől.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. április 2-án kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási bizottsághoz a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása, az esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének megsértése miatt. Beadványában előadta, hogy 2014. március 30-án postaládájában a kifogásához csatolt Népszava különszámát találta. A kiadványt megvizsgálva megállapította, hogy a szám teljes terjedelmében a Magyar Szocialista Párt, az Együtt - a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt politikai hirdetéseivel van tele, illetve az általuk szerkesztett, pártok támogatására buzdító cikkel, a cikkek alatt azonban szerző nincs feltüntetve. A kifogástevő szerint továbbá a kiadványon feltüntetésre került, hogy annak kiadója a Népszava Lapkiadó Kft., a szerkesztésért felelős személy azonban nincs megnevezve, valamint a kiadványban sehol nincs megjelölve, hogy az politikai hirdetést közöl. Ennek alátámasztására a Ve. 148. §-ában foglaltakat idézte. A kifogástevő szerint a kiadvány sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között alapelvet, mert abban csak a fent hivatkozott öt jelölő szervezet népszerűsítését szolgáló cikkek találhatók, valamint az impresszum nem teljes körű adattartalma miatt sérül az a) és e) pontban foglalt alapelvek is. Mindezek alapján kérte a jogsértés megállapítását, a jogsértő eltiltását a jogsértéstől, a Ve. 152. § (1) bekezdés b) pontjának alkalmazását valamint bírság kiszabását.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 43. §-a alapján a tényállás megállapítása érdekében a kifogásolt kiadványt megtekintette, azzal kapcsolatban a következő megállapítást teszi.
A Ve. 151. §-a alapján a médiaszolgáltatók és a sajtó, illetve a filmszínházak választási kampányban való részvételével, - a Ve. rendelkezéseinek megsértésével - kapcsolatos kifogást a Nemzeti Választási Bizottság bírálja el.
A Ve. 146. § b) pontja szerint politikai hirdetés az ellenérték fejében közzétett, valamely jelölő szervezet vagy független jelölt népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, sajtótermékben közzétett médiatartalom vagy filmszínházban közzétett audiovizuális tartalom. A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozik a Kúria Kvk.I. 37. 394/2014/2. számú végzésében foglaltakra, mely szerint a kifogással érintett kiadványban szereplő cikkek és írások akkor minősíthetők politikai hirdetésnek, ha azt rendelésre, ellenérték fejében közlik. Erre vonatkozó bizonyítékot a kifogástevő nem terjesztett elő, a Nemzeti Választási Bizottság pedig, figyelemmel a Ve. 43. §-ában foglaltakra, hivatalbóli bizonyítási eljárást nem folytat le. Bizonyítottság hiányában így a Nemzeti Választási Bizottság nem látta igazoltnak a kifogásolt tartalmak tekintetében a politikai hirdetés jelleget, ennél fogva pedig nem sérülhet a Ve. 148. § (1) bekezdésének a kifogástevő által hivatkozott azon rendelkezése, mely szerint a sajtótermékben közzétett politikai hirdetésnek azonnal felismerhetőnek és más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie.
Az Mttv. 46. § (9) bekezdése alapján, a sajtóterméken és - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az egyéb kiadványon fel kell tüntetni a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb adatokat (impresszum). Az impresszumban a következő adatokat kell feltüntetni: a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét, valamint a szerkesztésért felelős személy nevét.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogással érintett Népszava Különszám a 2014. évi országgyűlési választásokkal kapcsolatos cikkeket tartalmaz, mely cikkek közlésével a sajtótermék a választási eljárás résztvevőjévé vált, így vonatkoznak rá a Ve. szabályai. A Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti alapelv azt jelenti, hogy jóhiszeműen gyakorolja a jogát az, aki a tőle elvárható gondosság tanúsítása mellett jár el. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogással érintett médiatartalom-szolgáltató, ahogyan azt a kiadvány is tartalmazza hosszú ideje sajtótermék kiadásával foglalkozó, az Mttv. hatálya alá tartozó médiatartalom-szolgáltató, melytől joggal várható el a rá vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartása. Tekintettel arra, hogy a Népszava Különszám impresszuma nem tartalmazza a szerkesztésért felelős személy nevét, az nem felel meg az Mttv. 46. § (9) bekezdésében foglaltaknak, mely megalapozza a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás sérelmét.
Az esélyegyenlőség sérelmét a Nemzeti Választási Bizottság nem tartja megalapozottnak, tekintettel arra, hogy a kifogástevő arra vonatkozóan nem terjesztett elő bizonyítékot, hogy a médiatartalom-szolgáltató más jelölt vagy jelölő szervezet kérése ellenére ne biztosította volna a Különszámban a megjelenés lehetőségét.
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
II.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdésén, 43. §-án, a 151. §-án, az Mttv.46. § (9) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 2.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke