935/2014. NVB határozat - a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. képviseletében eljáró dr. Ádám Sándor ügyvéd által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
935/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. képviseletében eljáró dr. Ádám Sándor ügyvéd (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság Csongrád Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 43/2014. (03. 29.) 2. OEVB határozatát megváltoztatja, és a kifogást elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
S. J. Z. magánszemély (a továbbiakban: kifogástevő) 2014. március 26-án kifogást nyújtott be a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: VTV) szemben a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között alapelv megsértésére való hivatkozással. Kifogásában előadta, hogy a VTV Körút c. műsora 2013. március 20-i adásának ismétlésében, melyet 2013. március 23-án este 20 óra 30 perctől látott, a műsorszolgáltató öt perces politikai reklámot közölt Bohács Zsolt országgyűlési képviselővel. Ezen időtartam alatt a kifogástevő állítása szerint öt perc alatt hatszor említik a képviselő nevét és vele kapcsolatban öt interjú látható. A kifogástevő továbbá hivatkozott arra is, hogy a vtvszeged.hu videós portálon a kifogásolt műsorszám külön is megtalálható. A kifogástevő álláspontja szerint a jogorvoslati kérelmének tárgyát képező műsorszámban a Bohács Zsolt országgyűlési képviselőről szóló bejátszások politikai reklámnak minősülnek, melyek leadásával a VTV megsértette a Ve. 147. § (1) bekezdését, tekintettel arra, hogy más jelöltnek, illetve jelölő szervezetnek nem biztosította az egyenlő feltételeket. A kifogástevő hivatkozott továbbá a politikai hirdetés Ve. 146. §-ában definiált fogalmára, valamint arra, hogy azt kizárólag olyan sajtótermék közölhet, melynek árjegyzékét az Állami Számvevőszék nyilvántartásba vette. A kifogástevő állítása szerint a VTV nem szerepel az Állami Számvevőszék nyilvántartásában. A kifogástevő szerint a sérelmezett videó alkalmas arra, hogy „helyi szinten megbontsa a jelölő szervezetek és jelöltek egyenlő esélyét a választói akarat kialakításában és formálásában. Különösen azért, mert mindez egy 100%-os önkormányzati tulajdonban álló, önkormányzati támogatásból működő televízióban és az általa működtetett hírportálon valósul meg.” Mindezek alapján kérte a jogsértés megállapítását, a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől, bírság kiszabását, valamint a Ve. 152. § (1) bekezdés c) pontja szerint jogkövetkezmény alkalmazását.
 
Az OEVB 43/2014. (03. 29.) 2. OEVB határozatában a kifogásnak helyt adott, megállapította, hogy a VTV Szeged Nonprofit Kft. megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontját és a 147. §-át, a jogsértőt eltiltotta a további jogsértéstől, valamint arra kötelezte a médiaszolgáltatót, hogy határozata rendelkező részét annak közlésétől számított három napon belül a jogsértő közléssel azonos napszakban és ahhoz hasonló módon tegye közzé. Az OEVB határozatában megállapította, hogy a kifogásban megjelölt műsorszám politikai reklámnak minősül. Az OEVB felkérte továbbá a VTV igazgatóját, hogy 2014. február 15-től 2014. március 23-ig készítsen kimutatást arról, hogy közéleti műsoraiban milyen időtartamban biztosított lehetőséget megjelenésre az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán jelöltként induló jelöltek számára. Az OEVB a kimutatás alapján megállapította, hogy jelentős aránytalanság mutatkozik a kifogásban megjelölt képviselő javára, ezért álláspontja szerint a VTV megsértette a Ve. 147. § (1) bekezdésének rendelkezését és sérült a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alapelv is.
 
II.
 
Az OEVB határozata ellen a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. jogi képviselője útján fellebbezést nyújtott be. Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy álláspontja szerint az OEVB a rendelkezésére álló adatok alapján a tényállást hiányosan állapította meg és helytelenül helyezkedett arra a jogi álláspontra, melyben az esélyegyenlőség megvalósulását nem a műsorfolyam egészében, hanem egy műsorszámon belül vizsgálta. A fellebbező hivatkozott arra, hogy az OEVB által vizsgált időszakban több műsorba számos jelölő szervezet jelöltjét meghívták, valamint műsoraikban számos jelölt számára biztosítani kívánják a bemutatkozási lehetőséget, azonban néhányan ezzel nem élnek. Mindemellett hivatkozott továbbá arra is, hogy a kifogásolt műsorszám nem Bohács Zsolt politikai tevékenységéről szólt, hanem karitatív, illetve egészséges életmódot népszerűsítő akcióiról és ténykedéseiről. Mindezek alapján kérte az OEVB határozatának megváltoztatását és a kifogás elutasítását.
 
III.
 
A fellebbezés az alábbiak miatt alapos.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás a műsorszolgáltató tevékenységét a választási kampányban való részvétellel összefüggésben támadta, mely alapján arra, mint ágazati jogszabály a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) rendelkezései is irányadóak. A választási időszakra vonatkozó speciális szabályt az Mttv.  32. § (3) bekezdése tartalmaz, ebben is kizárólag a politikai reklámok közzétételével kapcsolatosan. Így a Ve. 151. § (1) bekezdés alkalmazásában a műsorszolgáltató választási kampányban való részvételével kapcsolatban az Mttv. általános, alapelvi szabályainak érvényre juttatása a Ve. rendelkezéseire figyelemmel vizsgálandók.
 
Az Mttv. 3. §-a, 7. §-a és a 203. § 41. pontja szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, és a médiaszolgáltató az, aki szerkesztői felelősséggel rendelkezik a médiaszolgáltatás tartalmának megválasztásáért, és meghatározza annak összeállítását. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti. A médiaszolgáltatók, a sajtóterméket kiadók, a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtók, a műsorterjesztők az Mttv. hatálya alá tartozó tevékenységek végzése során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének megfelelően, az Mttv.-ben meghatározottak szerint kötelesek egymással és a nézőkkel, hallgatókkal, olvasókkal, felhasználókkal, előfizetőkkel kölcsönösen együttműködve eljárni.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a fenti, Mttv.-ben, valamint a Ve.-ben foglalt rendelkezésekkel összefüggésben az alábbiakat állapítja meg.
Az Mttv. a médiaszolgáltató részére biztosítja a szerkesztési szabadságot, aminek mindegy garanciáját adja az Mttv. 7. §-ának és a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjának rendelkezése. A Ve. alapelvi szabályainak a műsorszámok összességét illetően kell érvényesülnie. A Nemzeti Választási Bizottság jogelődje, az Országos Választási Bizottság és Kúria több eseti döntésében is rámutatott arra, hogy a meghatározott tartalmú műsorszámokat az adott ügy szempontjából irányadó teljes időszakban, összességükben kell vizsgálni. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogástevő indítványa kizárólag egy műsorszámra vonatkozóan hozott fel bizonyítékot az esélyegyenlőség sérelmére vonatkozóan, melyre vonatkozóan azonban a Nemzeti Választási Bizottság a fent kifejtett indokok alapján az alapelvi sérelmet nem találta megalapozottnak.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a kifogás benyújtásának a Ve. 212. §-ában foglalt szabályaira tekintettel a jogsértés bizonyítékát a kifogáshoz annak benyújtójának kell csatolnia. Ez alól kizárólag a média kampányban való részvételével kapcsolatos eljárás kivétel, azonban itt is követelmény, hogy a kifogástevő megjelölje a jogsértőnek vélt műsorszámot. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogástevő az esélyegyenlőség sérelmére vonatkozóan egy műsorszámot jelölt meg. A Ve. 43. §-a alapján a választási bizottságok a rendelkezésükre álló bizonyítékok egyenként és összességében való mérlegelése alapján határozza meg a döntése alapjául szolgáló tényállást. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az OEVB túlterjeszkedett a Ve. 43. §-ában foglalt hatáskörén, mikor a beadványban foglaltakkal ellentétben vizsgálatát nem csak az adott műsorszám tekintetében folytatta le, hanem a műsorszolgáltatót felhívva, a kampányidőszak egy részét vizsgálta. Ahogyan az a fent kifejtett jogi érvelésben is rögzítésre került, az esélyegyenlőség sérelme ügy szempontjából irányadó teljes időszakban vizsgálandó, mely a kampányidőszak teljes időtartamát jelenti, ez a Ve. 139. §-a alapján 2014. február 15-től 2014.április 6-án 19.00 óráig tart.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint tekintettel a fellebbezésében felhozott érvelésekre, melyben a fellebbező bemutatta, hogy mely műsoraiban mely jelölteknek kíván megjelenést és bemutatkozási lehetőséget biztosítani illetve mely műsorokban biztosított már, valamint arra, hogy az OEVB indokolatlanul a kampányidőszak egy részére vonatkozóan vizsgálta a jogsértés megvalósulását megállapítja, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok és következetes joggyakorlat alkalmazása alapján a VTV esetében nem találta megalapozottnak az esélyegyenlőség sérelmét, így az OEVB határozatát megváltoztatja, és a kifogás elutasításáról döntött.
 
IV.
 
A határozat a Ve. 43. §-án, a 151. §-án, a 212. §-án, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, az Mttv. 3.§, 7. §, 32. § (3) bekezdésén és 203. § 41. pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. április 2.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke