934/2014. NVB határozat - a B. A. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
934/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a B. A. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást elutasítja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2014. április 1-jén kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási bizottsághoz a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt az esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének megsértése miatt. Beadványában előadta, hogy a TV2 Napló című, 2014. március 30-i, 19.00 órakor kezdődő adásában az adás felvezetője szerint az ellenzéki pártok kampánya került bemutatásra. A kb. 10 perc időtartamú műsorban kizárólag Mesterházy Attila, Schiffer András, Fodor Gábor és Schmuck Andor szerepelt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom neve sem a kommentárban, sem a képbejátszásokban, sem hozzászólásokban nem jelent meg. Álláspontja szerint a műsor félrevezető lehet a választópolgárok számára, mivel annak megtekintése után joggal hihetik azt, hogy abban az ellenzéki pártok teljes köre bemutatásra került. A beadványozó véleménye szerint bár az országgyűlési képviselők választásán induló valamennyi jelölő szervezetet képtelenség bemutatni, azonban tekintettel arra, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom országos listával és százhat egyéni jelölttel rendelkező politikai párt, megjelenése indokolt lett volna a műsorban. Mindezek alapján kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság állapítsa meg, hogy a TV2 műsorszolgáltató a kifogásolt műsorszámmal megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt alapelveket és a Ve. 152. § (1) bekezdése alapján kötelezze arra, hogy a határozat rendelkező részét tegye közzé. Kérte továbbá a bírság kiszabása megfontolását is a műsorszolgáltatóval szemben. A kifogásolt műsorszám linkjét a beadványozó jogorvoslati kérelmében megjelölte, valamint azt CD-n beadványához csatolta.
 
II.
 
Az Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 43. §-a alapján a tényállás megállapítása érdekében a kifogásolt műsorszámot megtekintette.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás a műsorszolgáltató tevékenységét a választási kampányban való részvétellel összefüggésben támadta, mely alapján arra, mint ágazati jogszabály a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) rendelkezései is irányadóak. A választási időszakra speciális szabályt az Mttv.  32. § (3) bekezdése tartalmaz, ebben is kizárólag a politikai reklámok közzétételével kapcsolatosan. Így a Ve. 151. § (1) bekezdése alkalmazásában a műsorszolgáltató választási kampányban való részvételével kapcsolatban az Mttv. általános, alapelvi szabályainak érvényre juttatása a Ve. rendelkezéseire figyelemmel vizsgálandók.
 
Az Mttv. 3. §, 7. § és a 203. § 41. pontja szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, és a médiaszolgáltató az, aki szerkesztői felelősséggel rendelkezik a médiaszolgáltatás tartalmának megválasztásáért, és meghatározza annak összeállítását. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti. A médiaszolgáltatók, a sajtóterméket kiadók, a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtók, a műsorterjesztők az Mttv. hatálya alá tartozó tevékenységek végzése során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének megfelelően, az Mttv.-ben meghatározottak szerint kötelesek egymással és a nézőkkel, hallgatókkal, olvasókkal, felhasználókkal, előfizetőkkel kölcsönösen együttműködve eljárni.
 
A Nemzeti Választási Bizottság fenti, az Mttv.-ben foglalt alapelvek és a Ve. rendelkezései és alapelveivel összefüggésben az alábbiakat állapítja meg.
Az Mttv. a médiaszolgáltató részére biztosítja a szerkesztői szabadságot, aminek mintegy garanciáját adja az Mttv. 7. §-ának és a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjának rendelkezése. A Ve. alapelvi szabályainak a műsorszámok összességét illetően kell érvényesülnie. A Nemzeti Választási Bizottság jogelődje, az Országos Választási Bizottság és Kúria több eseti döntésében is rámutatott arra, hogy a meghatározott tartalmú műsorszámokat az adott ügy szempontjából irányadó teljes időszakban, összességükben kell vizsgálni. Az Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában megfogalmazott követelmény érvényesülésének vizsgálata során nem járhat el az egyes műsorszámokat kiragadva, hanem figyelemmel kell lennie valamennyi, a választásokkal kapcsolatba hozható tartalmú hír- és politikai műsorra. Tekintettel arra, hogy a kifogástevő indítványa egy műsorszámra vonatkozóan hozott fel bizonyítékot az esélyegyenlőség sérelmére vonatkozóan, a Nemzeti Választási Bizottság a fent kifejtett indokok alapján az alapelvi sérelmet nem találta megalapozottnak és a jogorvoslati kérelem elutasításáról döntött.
 
II.
 
A határozat a Ve. 43. §-án, a 151. §-án, az Mttv. 3.§-án, 7. §-án, 32. § (3) bekezdésén, a 203. § 41. pontján, a 220. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. április 2.
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke